(První) listopadové zastupitelstvo

První zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu dne 7. 11. 2013 bylo vlastně přeloženým jednáním z října, kdy se tento samosprávný orgán nesešel v usnášení-schopném počtu. Řádný termín jednání ZM v listopadu byl 20. 11. 2013.

Přestože navržený program nebyl příliš rozsáhlý, nakonec vydrželi zastupitelé jednat a diskutovat až do 23 hodin, tedy limitní jednací hodiny podle jednacího řádu.

Po „zahřívacím kole“ - kontrole a úpravě zápisu z minulého jednání a po kontrole usnesení, což samo o sobě zabralo 40 minut, byla projednána zpráva o činnosti městské policie.

Bytový soubor Nádražní

Prvním „ostrým“ bodem jednání byl záměr výstavby obytného souboru v Nádražní ulici na místě starého továrního objektu, jehož investorem je společnost Nádražní 23. Starosta předložil ZM návrhy tří smluv, které by měly garantovat podmínky výstavby požadované městem (výsledek půlročního vyjednávání), tak i financování výstavby objektu mateřské školy a divadélka Kvítko (smlouva o smlouvě budoucí směnné a návrh směnné smlouvy). Hned zpočátku však bylo jasné, že jednat o formulačních úpravách a opravě věcných chyb smluv je předčasné, neboť v zastupitelstvu se proti smlouvám zvedla vlna odporu.

Zastupitelé, zejména opoziční, namítali, že jsou stavěni před hotovou věc, že je třeba nejprve diskutovat o záměru jako takovém a že pro finální projednávání smluv ještě nedozrál čas. Jen pro osvěžení paměti uvádím, že v Nádražní by mělo stát 7 nových objektů, z toho 6 bytových s celkem 122 byty a jeden menší objekt divadélka a školky. Ten by měl být posléze převeden do majetku města výměnou za haly (s pozemky) v areálu starých Technických služeb s několikamilionovým doplatkem ze strany města. Tento záměr se v ZM také nesetkal s pochopením. Zástupce Strany zelených nesouhlasil ani se záměrem umístění MŠ v bytovém areálu a požadoval, aby byla postavena na jiném, vhodnějším místě města. ODS má zase stálý problém s tím, že by město mělo zakoupit do svého vlastnictví objekt divadélka (provozovaného v režii města). Výhrady byly i k dopravnímu řešení v Nádražní ulici, otázce parkování v přilehlém prostoru a ovšem i k celkové hmotě nové výstavy.

S ohledem na tyto výhrady zastupitelů a tři neúspěšné pokusy o hlasování v této věci rozhodl starosta Jakob o svolání schůzky lídrů volebních stran (i dalších zastupitelů) na pondělí 11. 11. 2013, jejímž cílem bylo podrobněji rozebrat stanoviska jednotlivých politických subjektů. (V této souvislosti doplňuji jediný výstup této následné schůzky, a to, že byla svolána veřejná prezentace tohoto záměru, která se uskutečnila 26. 11. 2013).

Je třeba dodat, že město (coby samospráva) nemá „přímou páku“ na zastavení či zásadní redukci tohoto podnikatelského záměru. Je pouze jedním z účastníků územního řízení, v němž rozhoduje orgán státní správy, tedy Stavební úřad Roztoky.

Ještě jako jakýsi dovětek červnových povodní bylo schválení finančního příspěvku místní jednotce Hasičského (profesionálního) záchranného sboru, určeného na jejich materiální vybavení. Zastupitelé tím chtěli ocenit vynikající práci členů HZS při povodních, i když na odměnu a dostatečné vybavení těmto skutečným profesionálům by měl pamatovat zejména stát.

Potom zastupitelé projednali zápis z finančního výboru, kdy se diskuse stočila na otázku úklidu psích (i ostatních) exkrementů z ulic a prostranství, resp. výše vynaložených nákladů na jejich odstraňování. Po podnětné diskusi se zastupitelé usnesli, že pro příští kalendářní rok bude tato položka rozpočtu posílena. Mělo by být též rozmístěno více odpadkových košů, aby majitelé čtyřnohých miláčků nemusili nosit v dlani hřejivý exkrement k nejbližšímu koši půl kilometru.

Nekonečný příběh vily Amálka

Na pořad jednání se opět dostala rekonstrukce vily Amálka v Tichém údolí. ZM zrušilo pozastavené usnesení rady o výjimce z regulačního plánu, neboť toto rozhodnutí nemá oporu ve stavebním zákoně. Tato navrhovaná výjimka se ovšem týkala jen zahradního domku čp. 32, nikoliv vlastní vily, kterou hodlá nový majitel zrekonstruovat do původní podoby z dvacátých let minulého století. Nezbývá než doufat, že ho klopotný postup samosprávy i státní správy neodradil a že se dočkáme nadstandardní revitalizace hodnotného vilového objektu v Tichém údolí.

Slovní přestřelka nad zprávou kontrolního výboru

Atmosféra v sále nečekaně zhoustla při projednávání zápisu z jednání kontrolního výboru, zejména té části, která se týkala výsledku kontroly výběrového řízení na vedoucí odboru kanceláře vedení města v roce 2012. Byly nalezeny formální chyby v oznámení vyhlašujícím výběrové řízení. Dále kontrolní výbor dospěl k názoru, že některé požadavky stanovené městem byly „objektivně neměřitelné“, např. znalost některých zákonů, řídící a organizační schopnosti, ochota se vzdělávat, odolnost vůči stresu apod. Přestože však KV nenavrhl žádné nápravné usnesení, které by mělo nastavit jiný režim těchto personálních výběrových řízení, byl nález KV předmětem vášnivé diskuse, která sahala až za vlastní meritum věci.

ZM pak schválilo tři dodatky smluv o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě pro příští rok. Dodatky jsou důsledky zrušení výsledků koncesního řízení na nového provozovatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V těchto dnech startuje proces nového koncesního řízení.

Obecní byty se prodávat nebudou

V samém závěru se na pořad jednání dostal i zdánlivě nenápadný, ale dosti podstatný bod -návrh záměru prodeje čtyř uvolněných obecních bytů, když kritériem měla být nejvyšší cena. Rada města záměr doporučila, ale zastupitelé byli zcela odlišného mínění. Pro usnesení hlasovali jen čtyři radní, ostatních jedenáct přítomných zastupitelů bylo proti nebo se zdrželo. Jelikož se čas nachýlil a 23. hodina se přiblížila, ukončil pan starosta jednání s tím, že neprojed-nané body budou projednány na příštím jednání ZM, tj. 20. 11. 2013.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.