Březnové zastupitelstvo

ZM se sešlo k svému jednání na „škaredou středu“ dne 27. 3. 2013.

Hned první bod programu byl mimořádně důležitý, a to schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby - dostavby základní školy a návrh smlouvy o dílo. Protože se bude patrně jednat o největší zakázku v historii našeho města, věnovali zastupitelé této věci velkou pozornost a bylo nutné vyladit i zdánlivé detaily. Po vzácně věcné diskusi byly oba dokumenty s přijatými změnami schváleny všemi sedmnácti přítomnými zastupiteli.

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Se školou přímo souvisel i následující bod, dodatečně vložený do programu, a to projednání konkurzu na výběr ředitele/ředitelky základní školy. Přítomná veřejnost a zástupci pedagogického sboru se dožadovali věcného vysvětlení důvodů pro vypsání konkurzu, který novela školského zákona umožňuje, nikoliv nařizuje. Debata byla místy značně emotivní a nakonec výhrady směřovaly zejména k předsedovi školské komise R. Pejšovi, který v době vyhlášení konkurzu zveřejnil své kritické stanovisko na svých webových stránkách. Diskuse o tom, zda zastupitel a předseda poradního orgánu Rady města zůstává soukromou osobou i při zveřejňování svých osobních názorů, které se týkají veřejně citlivé problematiky, vyústila nakonec v odstoupení (s okamžitou platností) pana R. Pejši z funkce předsedy školské komise.

Podmínky prodeje městských bytů ZM neschválilo

Ostře sledovaný byl i další bod programu, a to prodej vybraných městských bytů v Braunerově ulici. Rada města předtím upravila návrh pravidel pro jejich prodej tak, že budou nabídnuty jen současným nájemcům. Pokud by nevyužili této nabídky, další prodej nebude realizován. Tím měly být co nejvíce ochráněny jejich zájmy před případným spekulativním prodejem. I přes tento maximální ústupek však hlasování přineslo překvapení. Pro prodej bytů zvedlo ruku jen 7 zastupitelů, 3 byli proti a 6 se zdrželo. Návrh tedy nebyl přijat a ze jmenovitého hlasování je zřejmé, že důvody jednotlivých zastupitelů mohly být značně odlišné, až protichůdné. Stále je však otevřena možnost prodeje na základě individuálních žádostí současných nájemníků - i v tomto případě bude mít samozřejmě rozhodující slovo zastupitelstvo.

Znovu o poplatcích za odpady

Zastupitelé se také vrátili k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích, kde nastaly pochybnosti o její platnosti. Po vzrušené debatě se hlasovalo o dvou usneseních v této věci; první o textovém upřesnění vyhlášky (se zachováním sazby 600,- Kč na poplatníka) a druhé o snížení poplatku na původní výši 500,- Kč. Ani jedno z usnesení neprošlo, přítomní zastupitelé byli (napříč stranami) názorově rozděleni na dvě stejné poloviny. Následoval blok věnovaný financím - průběžným čerpáním rozpočtu a podnětům finančního výboru.

Na závěr této části programu ZM zvolilo (jednohlasně) novým členem finančního výboru na uvolněné místo po místostarostovi R. Jandíkovi pana Bedřicha Svobodu.

Při projednání zprávy kontrolního výboru ZM se zastupitelé opět vrátili k problematice místních poplatků, zejména za odpady. Rozsáhlé šestibodové usnesení navržené jeho předsedou V. Caltou, které bylo přijato téměř konsenzuálně, by mělo přispět k efektivnějšímu postupu MÚ při výběru poplatků. Doporučuje úpravy pro příští období, požaduje i přesnější evidenci neplatičů a energičtější postup města při vymáhání dlužných částek. K tomu chci připomenout, že nejzazší termín pro zaplacení poplatků za odpady je 31. května. V případě dlužníků bude první upomínka zaslána v měsíci červenci, případně druhá v měsíci září. Pokud nebudou poplatky zaplaceny ani do konce kalendářního roku, budou neuhrazené dluhy v únoru následujícího roku předány k vymáhání exekutorovi.

V závěru schůze, kdy se neodvratně blížil časový limit 23 hodin, ZM ještě projednalo a s drobnými úpravami schválilo statut městského časopisu ODRAZ a dvě smlouvy o zřízení věcných břemen na podzemní sítě. Souhlasilo s uzavřením smlouvy s obcí Velké Přílepy o poskytování pečovatelských služeb (za úplatu).

Obyvatelé obytného souboru na Přemyslovské si oddechli

ZM též přijalo do svého vlastnictví pozemek a inženýrské sítě - kanalizační a vodovodní řad, veřejné osvětlení a komunikace, které byly vybudovány v rámci výstavby firmy A Development, a. s. v Žalově. Tím se uzavírá poměrně dlouhá „přetahovaná“ města s investorem, která byla vyřešena ve prospěch občanů bydlících v této lokalitě. Naopak město muselo revokovat své usnesení o přijetí daru - chodníku před VTP na Přílepské ulici v Žalově, neboť tento dar nemůže přijmout v době tzv. „udržitelnosti“ projektu, na který byla vázána významná dotace z evropských fondů.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.