Březnové zastupitelstvo

Ke své březnové schůzi se zastupitelé sešli dne 26. března 2014, aby se vypořádali s více než 30 body programu.

Ačkoliv průběh jednání byl zpočátku poměrně svižný, stejně zůstalo několik bodů neprojednaných a odložených na schůzi dubnovou.

Vstřícný krok vůči společnosti RHG s.r.o.

Hned na začátek jednání byl pozván ředitel společnosti RHG s.r.o., která vlastní a provozuje nemocnici v Tichém údolí, jež slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných. Když zastupitelstvo odhlasovalo v roce 2010 souhlas s prodejem tohoto objektu, tzv. Sakury, vymínilo si, že 5 mil. Kč bude uloženo do advokátní úschovy pro případ vyplacení smluvní pokuty. Ta by přicházela v úvahu v případě, že by společnost RHG s.r.o. změnila využití objektu k jiným podnikatelským záměrům. Nyní jednatel společnosti požádal o uvolnění této částky, kterou chce využít ke stavebnímu zvelebení vnitřních prostor nemocnice. Po živé diskusi, do níž se zapojilo celkem 13 zastupitelů (někteří i několikrát), nakonec ZM odhlasovalo většinou hlasů, že souhlasí s uvolněním této částky, která by na depozitu časem jen ztrácela na hodnotě, s tím, že smluvní pokuta 5 mil. Kč zůstala ve smlouvě zachována. Nezbývá než se těšit, že tento vstřícný krok zastupitelstva přispěje k dalšímu zlepšení prostředí v tomto zdravotním zařízení, které kromě lůžkové části nabízí i některé ambulantní služby.

Kompenzace za modernizaci obecního bytu

Po projednání zápisů z finančního a kontrolního výboru, které jsou vždy zdrojem důležitých doporučení, přistoupili zastupitelé k projednání žádosti o finanční vyrovnání za zhodnocení obecního bytu nájemníkem. RM si k této věci nechala zpracovat odborný posudek i předložit vyjádření správce bytového fondu, neboť jde o prece-denční rozhodnutí. Zatím byly totiž obecní byty po jejich opuštění spíše zralé na celkovou rekonstrukci, viz dva byty v Jungmannově ul. 286. V tomto případě však bylo zhodnocení bytu evidentní a prokazatelné. Proto také nakonec zastupitelé vyslovili souhlas s finanční úhradou bývalému nájemníkovi ve výši 50 % požadovaných nákladů.

Přísedící okresního soudu se představili

Zastupitelé se opět zabývali úvěrovou smlouvou s bankou na dostavbu ZŠ, kterou díky státní dotaci není třeba v předpokládaném rozsahu čerpat. To však město nezbavuje určitých závazků vůči bankovnímu domu. Zastupitelé si na své jednání pozvali i dosavadní přísedící Okresního soudu Praha-západ, kteří projevili svůj zájem v této práci pokračovat i v následujícím čtyřletém období. Poté, co se oba kandidáti krátce představili, souhlasili zastupitelé s jejich nominací, která ještě podléhá souhlasu předsedkyně Okresního soudu.

Dostavba ZŠ a vybavení nových prostor finišuje

Potom se zájem zastupitelů přesměroval k ryze praktickým záležitostem - schválení zadávacích podmínek pro dodávku a instalaci techniky do tělocvičny a víceúčelového gymnastického sálu ZŠ Roztoky. Na to navázalo schválení zadávacích podmínek pro dodávku ICT v nové i staré budově ZŠ (na základě vyjádření expertní pracovní komise) a též na dodávku a instalaci nového nábytku. Soutěží těchto veřejných zakázek se podařilo předpokládané náklady citelně snížit.

Trochu vzruchu nastalo při projednávání darovací smlouvy se společností Talora, kdy na základě závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí město převezme vodohospodářskou infrastrukturu (vodovodní řad, splašková kanalizace) a veřejné osvětlení v lokalitě Panenská II. Tuto infrastrukturu na své náklady vybudovala investorská firma, starat se o ní teď bude město.

Město zatím odmítlo převzít dešťovou kanalizaci, u níž bude nejprve provedena zkouška funkčnosti, a také retenční nádrž - suchý poldr, neboť zde ještě budou probíhat další stavební práce, které by mohly způsobit jeho zanesení. Možná se může někomu zdát zdrženlivost zastupitelů při přebírání daru přehnaná, ale zkušenosti z minula - viz kvalita veřejného osvětlení na Panenské - opravdu nabádájí k opatrnosti.

Podstatná změna zástavby na Panenské II

S Panenskou II souvisel i další bod - žádost investora o změnu regulačního plánu v této lokalitě. Tato změna vychází ze změny podmínek na trhu s byty, ale ve svých důsledcích je pro město velmi zajímavá, neboť výrazně snižuje hustotu zástavby, a tedy i lidnatosti tohoto sídliště. Výrazně se sníží množství bytů v bytových domech, které budou nahrazeny rodinnými domy. Závazek vybudování mateřské školy pro 75 dětí však zůstane zachován, bude se jednat i o lepších finančních podmínkách, než jaké byly stanoveny původní plánovací smlouvou z roku 2010.

Na návrh RM a sociální komise souhlasili zastupitelé se zakoupením kompenzační pomůcky pro invalidního občana Roztok - elektrické tříkolky, která mu bude na dobu nutnou zapůjčena. Na tento typ pomůcky se bohužel nevztahuje příspěvek zdravotní pojišťovny. Zastupitelé ještě stačili rozjednat dva body týkající se případných prodejů pozemků a v souladu s jednacím řádem byl pan starosta nucen po dosažení časového limitu 23.00 hodin jednání ukončit. Na své další schůzi se ZM sejde 23. 4. 2014.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.