Červnové zastupitelstvo

se sešlo v horký podvečer 20. 6. 2012 a bylo jasné, že k bodu varu nebude v sále daleko. První půlhodinu věnovalo ZM sporům o procedurálních věcech, po nich konečně přistoupilo k věcnému projednávání agendy.

Roztocká nemocnice se dočká celkové rekonstrukce

ZM velkou většinou schválilo udělení výjimky z regulačního plánu pro Tiché údolí v případě rekonstrukce a přístavby městské nemocnice RHG. Jakkoliv jsou veškeré výjimky opatřeními nesystémovými, v tomto případě převážil veřejný zájem i to, že nástavba nemocnice o 1 nadzemní podlaží spolu s výstavbou evakuačního výtahu neznamená zahuštění zástavby, což je největší riziko v této lokalitě. Výsledkem by mělo být zvýšení standardu péče o dlouhodobě nemocné i ambulantní péče.

ZM vzalo na vědomí rezignaci pana M. Holého (za ČSSD) na členství v kontrolním výboru a zvolilo na jeho místo zastupitele PhDr. Víta Caltu.

Bouřlivá debata kolem rozpočtových změn

Potom se jednání soustředilo na čerpání rozpočtu a na rozpočtové změny. Jejich projednávání již bylo jednou odloženo a předcházela jim dlouhá jednání na různých úrovních. Na stole pak byly tři varianty změn. První navržená Radou, druhá od členky FV paní Roškotové a konečně kompromisní návrh finančního výboru. Položky, v nichž nebyla v návrzích shoda, bylo nutné prodiskutovat a posléze prověřit hlasováním. Hlasovací maraton byl nakonec uzavřen celkem konsensuálním hlasováním o celém balíku rozpočtových opatření.

I další bod se týkal hospodaření, a totiž projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2011, který byl předtím na úřední desce řádně vyvěšen. Závěrečný účet města byl schválen s výhradami spolu se souborem opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných zejména kontrolou Krajského úřadu Středočeského kraje.

ZM pak odložilo projednávání návrhu smlouvy s firmou TALORA na darování základní infrastruktury na Panenské II městu, tj. kanalizace, vodovodního řadu, pozemních komunikací a veřejných prostranství. Stejně bylo odloženo i projednání podobného návrhu firmy Amadet a.s. týkající se infrastruktury na Dubečnici.

V tomto případě někteří zastupitelé namítali, že návrh smlouvy jim nebyl zaslán v předstihu.

Dotace kraje usnadní obnovu veřejné zeleně

Naopak jednomyslně přijali zastupitelé dotaci ve výši 225 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na výsadbu zeleně v centru města.

Spoluúčast města na tomto projektu je 10 % uznatelných nákladů.

Poměrně vášnivá debata se pak rozvinula ve věci úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací města, aby byly v souladu s vnitřní směrnicí města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zatím je praxe taková, že tyto organizace (Technické služby, školy a školky) mohou postupovat při výběru dodavatele samostatně, což je částí zastupitelů kritizováno. Tento problém akceleroval po šetření kontrolního výboru, který se zabýval výměnou oken na radnici, které kompletně zajišťovaly Technické služby města, a to mimo rámec zmíněné vnitřní směrnice. K této věci se ZM vrátí na podzim.

Protože se debata velmi protáhla a přiblížil se časový limit daný jednacím řádem, starosta ještě stačil informovat zastupitelstvo o konečném verdiktu ředitele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl rozklad města proti rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno koncesní řízení na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací v našem městě.

Příští termín řádného jednání ZM je stanoven až na 29. srpna, ale není vyloučeno, že si okolnosti vynutí svolání mimořádného jednání v průběhu prázdnin.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.