Červnové zastupitelstvo

se sešlo v úmorném, pětatřicetistupňovém vedru, dne 19. 6. 2013 v docela slušné sestavě 15 zastupitelů.

Bodů agendy nebylo sice přehnaně mnoho, ale některé si vyžádaly delší rozpravu, takže když se zastupitelé ve 23 hodin rozcházeli, několik věcí ještě zůstalo neprojednáno (např. včetně nové směrnice pro prodej a pronájem obecních pozemků).

Zpráva o průběhu a důsledcích povodně

Prvním bodem jednání nemohlo být nic jiného než komplexní zpráva starosty J. Jakoba o průběhu povodní z počátku tohoto měsíce. Starosta, který jako předseda krizového štábu a povodňové komise veškeré zabezpečovací práce řídil, velmi ocenil velkou solidaritu veřejnosti a nezištnou pomoc mnohých občanů Roztok při pracích před příchodem povodňové vlny i při odstraňování následků povodně. Zvláště vyzdvihl práci Hasičského záchranného sboru a jednotky našich dobrovolných hasičů, kteří si počínali jako skuteční profesionálové a velkou měrou přispěli k eliminaci povodňových škod.

Obyvatelům ulic Wolkerovy a Pod Řivnáčem svitla naděje

Po obšírné rozpravě zastupitelé schválili výsledek dlouhého a složitého vyjednávání starosty s majiteli pozemků pod komunikacemi ve Wolkerově ulici a Na Valech v Žalově, tj. kupní smlouvu s dohodnutou cenou. Vykoupení těchto pozemků městem bylo nutnou podmínkou pro další práce na obnově základní infrastruktury v této lokalitě. V havarijním stavu je tam vodovodní řad, je třeba položit kanalizaci a nakonec upravit povrch komunikací. Zastupitelé též učinili důležitý krok k zajištění financování dostavby ZŠ, když schválili zadávací podmínky pro výběr bankovního domu, který by nám měl poskytnout úvěr na stavbu ve výši 50 mil. Kč. Díky tomu, že se jednalo o dobře připraveném návrhu pracovní skupiny, byla rozprava nezvykle konstruktivní.

Zastupitelstvo se seznámilo s vyjádřením redaktora Odrazu pana L. Kantora k usnesení Rady o jeho odvolání z funkce a vyzvalo radní, aby se znovu touto věcí zabývali, a to za přítomnosti pana Kantora i předsedy redakční rady pana V. Dolejšího.

ZM požaduje jasné vyjádření stavebního úřadu

Znovu se ZM zabývalo hlukem z nočního baru v Nádražní ulici a vzalo na vědomí analýzu stavu ved. odboru vnitřních věcí pí Dědičové i vyjádření místostarosty St. Boloňského k této věci. Uložilo stavebnímu úřadu provést místní šetření a zaujmout jasné stanovisko - zda provoz v baru je, či není v souladu s kolaudačním rozhodnutím a hygienika z roku 1997, resp. 1996.

ZM pak schválilo účetní uzávěrku města za rok 2012 i závěrečný účet města za toto období. Závěrečný účet byl schválen s výhradami, neboť bude nutné se vypořádat s řadou chyb různé závažnosti zjištěných KÚ SK při kontrole hospodaření. Zastupitelé také vzali na vědomí stav čerpání rozpočtu k 31. květnu t.r.

Na tento bod navázal návrh dvou rozpočtových opatření ve výdajové oblasti. Byl schválen přesun finančních prostředků tak, aby bylo možné vyplatit odškodné částečně zmírňující následky úrazů občanů na našich chodnících v zimním období (pro další období bude zpracována vnitřní směrnice města), a také, aby bylo možné nakoupit vnitřní vybavení nového oddělení mateřské školy v Lidické ulici (v prostorách bývalého Lexiku). Zde práce finišují, aby zde mohl být 1. září zahájen provoz. V prvním červencovém týdnu bude kolaudace a potom už to bude „závod přes překážky s úředním šimlem“.

Pravidla výběru obecních poplatků byla nastavena

ZM vzalo na vědomí analýzu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu zpracovaný místostarostou R. Jandíkem. Tento materiál definuje jasný postup MÚ při vymáhání pohledávek dlužníků, což je velmi důležité systémové opatření (od prvního mírného upozornění až po návrh na exekuci).

Z balíku problémů projednávaných finančním výborem byla vyjmuta část zabývající se kontrolou oprav chodníků a přeložena na další jednání. Zpráva FV byla formulována velmi kriticky a je třeba jí doplnit vyjádřením dotčených odpovědných osob. Podobně kritická byla i zpráva kontrolního výboru k vyřizování stížností. Do této agendy se zas negativně promítla dlouhodobá nemocnost tajemníka MÚ.

Poněkud hektický závěr jednání

Zajímavé pokračování mělo téma prodeje obecních bytů, když po nesouhlasu ZM s návrhem rady na širší privatizaci podala jedna z nájemnic individuální žádost o odkup obývaného bytu. ZM však neschválilo ani takovou možnost prodeje. Za kuriózní lze označit negativní usnesení k žádosti o zřízení věcného břemene pro stavbu RD pana T. Š. Dotyčný stavebník se potřeboval dostat s vodovodem na svou parcelu přes sedmimetrový pruh obecního pozemku. Souhlasně zvedlo ruku jen 10 zastupitelů. Jakkoliv může některým zastupitelům pan T. Š. tak říkajíc „ležet v žaludku“, promítat své pocity do čistě racionálního rozhodnutí je nevhodné.

ZM naopak v samém závěru schůze ještě odsouhlasilo odprodej zbytkového obecního pozemku (zahrada) dvěma zájemcům, kteří se o něj po vzájemné dohodě podělí. Záměr byl vyvěšen a nikdo jiný o něj neprojevil zájem.

S ohledem na ustanovení jednacího řádu ZM pak pan starosta jednání ZM ukončil s tím, že neprojednané body se odkládají na další řádnou schůzi.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.