Červnové zastupitelstvo

Červnové zastupitelstvo se sešlo ke svému jednání dne 25. 6. 2014. Navržený program jednání sliboval, že by zastupitelé mohli být ještě za světla doma, ale opak byl nakonec pravdou. Několik podstatných bodů jednání zůstalo dokonce neprojednaných (včetně citlivého bodu finančních kompenzací za nepřijaté děti do veřejné MŠ).

Mimořádné jednání Rady města

Před jednáním zastupitelstva se ještě sešla ke krátkému jednání Rada města, aby projednala několik urgentních bodů, zejména změnu dopravního režimu před žalovskou školou.

Radní se na základě výsledku dopravního průzkumu shodli na tom, že část Zaorálkovy ulice bude mít jednosměrný provoz, a to od ulice Obránců míru směrem k Opletalově. Ne každého řidiče asi tato změna potěší, ale je to opatření k posílení bezpečnosti dětí docházejících do této školní budovy i ke zklidnění dopravní situace v této oblasti obecně (včetně zjednodušení provozu v křižovatce Obránců míru a Zaorálkovy).

Úvod jednání ZM patřil ekonomickým záležitostem. ZM schválilo závěrečný účet města za rok 2013, vzalo na vědomí stav čerpání rozpočtu za květen 2014 a schválilo sedm dílčích rozpočtových změn.

Poté se pozornost zastupitelů obrátila jiným směrem - ke koncesnímu řízení na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací ve městě. Zástupce odborné firmy VRV tento projekt zastupitelům představil a ti ho poté jednohlasně schválili.

Po schválení zprávy z Finančního a kontrolního výboru se zastupitelé vrátili k problému s Regulačním plánem pro Tiché údolí, který byl rozhodnutím soudu zrušen. Pověřeným zastupitelem pro tuto věc byl jmenován Tomáš Pařízek.

O výběru zpracovatele územního plánu rozhodne až nové zastupitelstvo

Územního plánování se týkal i další bod, když se zastupitelé vrátili k přípravě nového územního plánu a k diskusi o této věci na minulé schůzi, kde vyslechli prezentaci zástupce České komory architektů. Přestože tato prezentace mnohé zastupitele „nahlodala“ a byli blízko tomu, dát souhlas s vyhlášením urbanistické soutěže, nakonec pro tuto cestu nehlasoval nikdo z přítomných (3 byli proti, 13 se zdrželo hlasování). Protože potřebnou většinu nezískal ani protinávrh, aby výběr zpracovatele ÚP byl vyřešen formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (lidsky řečeno - oslovením několika kvalitních specialistů pro tuto činnost), dohodli se zastupitelé, že o výběru zpracovatele ÚP rozhodne ZM až po schválení zadání nového ÚP, tzn. již nové zastupitelstvo po podzimních volbách.

Na podzim budeme opět volit 21 zastupitelů

S obecními volbami (10. a 11. října 2014) souvisel následující bod, stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období.

ZM se většinou hlasů usneslo, když předtím neprošel protinávrh DOST na snížení počtu zastupitelů na 17, aby počet členů zastupitelstva zůstal v letech 2014-2018 v počtu 21.

K tomu je třeba vysvětlit, že snížení počtu zastupitelů na 17 by znamenalo i snížení počtu radních ze sedmi na pět, což může být vnímáno jako pokus o koncentraci výkonné moci do rukou užší skupiny zastupitelů. Zastupitelé sice po diskusi, ale nakonec téměř jednomyslně schválili výsledek výběrového řízení na dodávku a instalaci divadelní techniky pro sálek v nové budově školy.

Základní cena pro výkup pozemků pod komunikacemi

Schválili i základní prodejní cenu pro výkup pozemků pod komunikacemi v katastru našeho města ve výši 350 Kč/m2' Jde o orientační cenu, která se může lišit s přihlédnutím ke konkrétní lokalitě.

V závěru se opět zastupitelé vrátili k územnímu plánování, speciálně k přípravě změny ÚP č. 4, která se zabývá dílčí úpravou v oblasti Panenské II, a schválili některé pozměňující návrhy pro zadání této změny. Posledním bodem jednání bylo důležité rozhodnutí, když zastupitelé jednomyslně souhlasili s odkupem některých pozemků v centru národní kulturní památky Levý Hradec do vlastnictví města, což by mělo vést k lepší péči i využívání těchto nemovitostí.

Přestože ve složce zůstávalo ještě několik neprojednaných bodů, s ohledem na časový limit nezbylo panu starostovi než jednání ukončit a neprojednanou agendu přesunout na srpnové jednání.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.