Chceme mít pořádek v území

Už dvacet let se pozemkové úřady vypořádávají s dědictvím dřívějších desetiletí, kdy přestaly platit hranice mezi pozemky a rozorány byly nejen meze, ale také vlastnické vztahy. Restituce a další úpravy přinesly řád jen částečně. Mnoho pozemků dodnes nemá jasného vlastníka, k některým nemá vlastník přístup, mnozí mají roztříštěné kousky půdy po celém katastru. Zdaleka nejsou také napraveny zásahy do krajiny, která po scelení lánů ztratila schopnost zadržovat vodu, je vystavena erozi, zmizely z ní polní cesty i místa pro úkryt živočichů. To všechno se snaží napravit komplexní pozemkové úpravy.

Důležitou roli při komplexních pozemkových úpravách, které řeší extravilán města, tedy oblast mimo zastavitelné území, hrají především obecní a státní zemědělské pozemky. Tyto pozemky je možné směnit za zemědělské pozemky soukromých vlastníků tak, aby se na městských pozemcích mohly realizovat navržené cesty a protierozní opatření (např. suché poldry, větrolamy, protierozní meze atd.), tedy veřejně prospěšná opatření v krajině.

Komplexní pozemkové úpravy jsou běh na dlouhou, asi tak tříletou trať. První fází je seznámení se stavem území, stanovení dotčených pozemků a jednání s jednotlivými vlastníky. Ve druhé fázi je vytvořen návrh komplexních pozemkových úprav se všemi změnami, které jsou v území navrhovány.

Následně jsou s tímto návrhem seznámeni všichni dotčení vlastníci, kteří mají právo se k návrhu vyjádřit, případně podat připomínky. Pokud s návrhem souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry dotčených pozemků, je tento návrh schválen. Každý z dotčených vlastníků se může proti tomuto rozhodnutí odvolat. Po vypořádání případných odvolání jsou následně navržené změny provedeny. Realizace nových cest, protierozních opatření či jiných opatření v krajině však záleží na financích. Část peněz je získávána z dotací EU, část hradí stát a někdy dochází i k finančnímu přispění obcí.

Okresní pozemkové úřady (oba naše katastry, tedy Roztoky u Prahy a Žalov, patří pod správu pozemkového úřadu v Kladně) se postupně vypořádávají se žádostmi obcí a jsou tak v třetině díla. Roztoky se konečně mají vůli také zařadit do dlouhé fronty a naše šance na poměrně rychlý postup jsou velmi dobré. Přednost mají taková území, kde je problém s odtokem vody, hrozba povodní, intenzivní výstavba, existence chráněných území. To všechno splňujeme.

Samotný proces pozemkových úprav začne poté, co je schválena žádost města (případně jiného žadatele) doplněná o souhlasy vlastníků zemědělských pozemků v příslušném katastru. Zastupitelstvo náš záměr v únoru projednalo a dalo zelenou tomu, abychom se o realizaci komplexních pozemkových úprav také přičinili. Problém je však v tom, že souhlas musí vyslovit tolik vlastníků zemědělských pozemků, aby jejich celková výměra dosahovala minimálně 50 % celkové výměry zemědělských pozemků v příslušném katastru. Za zemědělské pozemky se považují pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako: orná půda, trvalé travní porosty, ovocné sady, vinice a zahrady. Po schválení žádosti je konkrétní katastrální území zařazeno do seznamu čekatelů.

Město Roztoky má ve vlastnictví v obou svých katastrech jen velmi malý podíl zemědělské půdy, rozhodující díl drží soukromí vlastníci. Abychom mohli alespoň v jednom z našich katastrálních území komplexní pozemkové úpravy v příštích letech zahájit, je třeba získat jejich souhlas. Odbor správy majetku, rozvoje města a životního prostředí bude proto v následujících měsících vlastníky především větších pozemků oslovovat a žádat je o vydání souhlasu s tímto procesem, který by měl přinést prospěch pro všechny. Formulář žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav najdete na webu města Roztoky pod záložkou městský úřad v sekci formuláře. Vyplněné formuláře zasílejte na odbor SRMŽP městského úřadu Roztoky.

Jaroslav Huk, místostarosta
Pavel Schill, OSRMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.