Dubnové zastupitelstvo

Zastupitelstvo se sešlo k svému jednání 23. dubna 2014. Původně navržený program byl na místě doplněn o několik bodů, takže prvotní poměrně štíhlá agenda poněkud nakynula.

Jak se stalo téměř již pravidlem, počet přítomných zastupitelů jen mírně překročil minimální hranici, po většinu schůze bylo přítomno jen 13 zastupitelů z 21.

Podomní prodej ve městě je zakázán

Prvním „ostrým“ bodem jednání bylo schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje. Jakkoliv většina z nás odmítá podivné podomní prodeje nejrůznějšími dealery (a jejich praktiky), přesto věc není úplně jednoduchá (zejména z pohledu definice, co je a již není podomní prodej). Nakonec ZM nejtěsnějším počtem jedenácti zastupitelů vyhlášku schválilo s tím, že ze zákazu je vyjmut prodej zemědělských produktů.

Potom se zastupitelé museli „poprat“ s poněkud složitější věcí - výběrem dodavatele nábytku pro nový objekt základní školy. Rozhodnutí předcházela revokace předchozího výběru, který nevzal v úvahu výjimku ze zákona, která upřednostňuje firmy zaměstnávající zdravotně postižené. Po započtení bonusu za tuto činnost se dostala na první pořadí jiná než původně vybraná firma. Zastupitelstvo se s věcí vyrovnalo až třetí verzí usnesení. Termín dodávky do školy však není ohrožen.

Velká debata byla i o zadávacích podmínkách veřejné zakázky na dodávku a instalaci IT vybavení pro ZŠ. Škola předložila návrh, který byl oponován expertní skupinou zastupitelstva pod vedením M. Matase. Z tohoto procesu vyšlo zadání v pozměněné podobě a bylo nakonec všemi přítomnými schváleno, stejně jako složení výběrové komise. Zastupitelé pracovní skupině za její činnost poděkovali, neboť úprava zadání uspoří i značné finanční prostředky.

Nesoulad mezi regulačním plánem a skutečností Na Panenské II

Zastupitelstvo se též zabývalo zjištěným nesouladem mezi platným regulačním plánem a realizovanou výstavbou v lokalitě Na Panenské II. Některé změny již nepůjde napravit, neboť stojící domy už přemístit nelze, některá opatření však reálná jsou - týkají se především vodohospodářských opatření, zejména poldru. Zjištěné disproporce budou projednány s orgány státní správy i investorem. Jednodušším bodem bylo schválení přísedících Okresního soudu Praha-západ, kterými byli zvoleni na další čtyřleté období občané našeho města paní Věra Coufalová a pan Jan Štěrba. Naopak velmi kolizním se ukázalo schválení dodatků ke smlouvám s firmami zajišťujícími technický a autorský dozor při dostavbě základní školy. Vzhledem k prodloužení doby výstavby vyvstala i potřeba prodloužit autorský a technický dozor. Finanční požadavky obou firem však vyvolaly značný odpor zastupitelů, což nakonec vyústilo v to, že neprošly ani pozměňující návrhy zkracující toto finanční plnění na zlomek původní ceny. Řešení proto zůstalo zatím otevřené.

Bude město kompenzovat nepřijetí dítěte do veřejné MŠ?

V bloku plnění rozpočtu a rozpočtových opatření byl projednán i zápis z jednání finančního výboru. Přílohou tohoto zápisu byl i návrh zastupitelů M. Matase a J. Roškotové na finanční podporu nestátních předškolních zařízení z rozpočtu města, která přijmou děti, jež nebyly z kapacitních důvodů přijaty do veřejných mateřských škol ve městě. Návrh vyprovokoval bouřlivou diskusi, zejména z toho pohledu, zda je vhodnější při případné kompenzaci vyplácet příspěvek soukromým školkám, nebo naopak rodičům. Debata vyústila v poněkud modifikovaný návrh, který byl drtivou většinou přítomných zastupitelů schválen. Věc však není uzavřena, bude se jí dále zabývat červnové zasedání ZM.

Další bod programu navazoval na ten, který se zabýval nesouladem mezi regulačním plánem a skutečností na Panenské II, a na základě rozpravy ZM revokovalo své usnesení, kterým převzalo do svého majetku infrastrukturu v této lokalitě od firmy Talora.

V množství i určení tohoto majetku jsou značné nesrovnalosti, které je třeba vysvětlit a teprve poté bude možné korektně majetek obcí převzít.

Zastupitelé též projednali žádosti a návrhy na prodej některých pozemků města, které byly vesměs odmítnuty jako pro město nevýhodné. Závěr jednání byl ve znamení informačního bloku - zprávy o průběhu dostavby školy, o personální situaci ve škole a vyhlášeném konkurzu na ředitele, byly vzaty zápisy z jednání Rady města a krátce před 23. hodinou ho místostarosta St. Boloňský, který jednání z větší části řídil, ukončil.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.