Husto při prezentaci Nádražní

Dne 15. března 2016 se v nové sborovně školy uskutečnila veřejná prezentace investorského záměru Bytový soubor Roztoky společnosti Nádražní 23, s. r. o. Podle poslední varianty projektu se jedná o výstavbu 122 bytů na místě bývalého továrního objektu v Nádražní ulici. Přestože bylo o datu prezentace rozhodnuto na poslední chvíli a měla minimální propagaci, přišlo asi 40 občanů plus 12 zastupitelů včetně obou místostarostů a pana starosty, který slyšení moderoval.

Atmosféra v sále byla dosti "hustá" což nebylo jen špatným větráním v sále. Po úvodním představení projektu, tentokrát mnohem profesionálnějším než na lednovém jednání zastupitelstva, se rozvinula čilá diskuse s poměrně ostře formulovanými otázkami zástupcům investora i týmu architektů.

Šest, nebo osm podlaží, to je otázka...

Poněkud kuriózní byla debata o tom, zda dvojdomy u úpatí svahu budou mít 6 nebo 8 podlaží. Zatímco pan architekt pevně setrvával na stanovisku, že podlaží bude jen šest, veřejnost správně pochopila, že se z Nádražní ulice pohledově uplatní i dvě tzv. podzemní podlaží parteru, která budou podzemními jen ve vztahu ke svahu, nikoli směrem do Nádražní. Právě požadavek na snížení výšky těchto domů byl veřejností a některými zastupiteli nejvýrazněji akcentován a je i hlavním argumentem petice proti současnému návrhu. „Navržená výška staveb a rozsah zastavění pozemku... dosahující na jižní straně a v zadních partiích osmi podlaží“ je také hlavním důvodem opakovaného nesouhlasného vyjádření odboru územního plánování MÚ Černošice (z 22. 12. 2015) v této věci (rozdíl úrovně terénu a stavby je podle projektu 29,55 m). Naproti tomu zmíněný orgán státní správy dosti nepochopitelně přistoupil na argumentaci investora, že „změna původní funkce výrobního areálu na bydlení povede ke zlepšení života v této části města". Přitom posledních 60 let (do vrácení v restituci) sloužil areál jen jako skladiště penicilinky.

V prvním negativním vyjádření z 23. 9. 2015 ještě MÚ Černošice uvádí, že „při kapacitě 125 bytových jednotek a počtu obyvatel cca 300 lidí... bude v daných stísněných podmínkách s přilehlou ulicí. překročena přirozená nebo únosná kapacita pozemku a okolní veřejné infrastruktury“. Přitom kromě snížení počtu bytů o 3 k žádné změně projektu nedošlo.

Dopravní situace se zlepší, nebo zhorší?

Za vstřícné lze považovat vyjádření investora, že je připraven snížit počet bytů, ovšem při zachované zastavěné ploše. Nižší počet bytů by samozřejmě generoval nižší počet aut, a právě dopravní situace v Nádražní, ale nejen v ní, je druhým neuralgickým bodem výstavby bytového souboru. Přestože byly zpracovány dvě dopravní studie, které nenalezly v současné ani budoucí hustotě dopravy žádný problém, každému, kdo zejména v ranní špičce tímto místem projíždí směrem do Prahy, je jasné, že si výstavbou bytového souboru zaděláváme na velký problém, který nevyřeší ani rozšíření Nádražní o jeden jízdní pruh. Potlesk přítomných vyvolala (řečnická) nabídka zastupitele M. Matase, aby se s ním investor ráno svezl veřejnou dopravou do Prahy, a tak pochopil reálnou situaci v dopravě. Naproti tomu připomínka investora, že majitelé bytů zřejmě nebudou veřejnou dopravu využívat, se nesetkala s velkým pochopením. Není také bez zajímavosti, že zatímco v prvním vyjádření ze září 2015 odbor územního plánování MÚ Černošice namítá, že „vjezdová komunikace v místě napojení do ulice Nádražní nevyhoví požadavkům na rozhledové parametry", v následném z prosince 2015 již akceptuje posouzení PUDIS, a. s., že křižovatka s odbočovacími pruhy „vyhovuje i po 20 letech provozu s dostatečnou rezervou“.

Zástupce investora nepřímo slíbil, že se bude dále zabývat otázkou počtu parkovacích míst v areálu, protože stále neodpovídá stupni automobilismu ve městě.

Technické normy a kvalita bydlení

Investor i architekti museli vyslechnout i názory veřejnosti na (nedostatečnou) míru oslunění bytů v nižších podlažích a malé odstupy mezi jednotlivými bytovými objekty, což snižuje pocit intimity bydlení. K tomu autoři projektu uvedli, že vše splňuje příslušné technické normy, když např. u oslunění je určující výše slunce v den jarní rovnodennosti. To lze naopak laicky interpretovat i tak, že po celé dobu zimní období nemusí být norma splněna. Jak ovšem může vypadat v praxi "splnění norem" se může čtenář přesvědčit například v novém sídlišti Podbaba, které připomíná spíše "čínskou čtvrt".

Závěru prezentace dominovala zejména otázka, jaký bude další postup po negativním vyjádření MÚ Černošice. Investor celkem suverénně potvrdil, že na realizaci záměru nemá toto vyjádření žádný praktický dopad (neb se nejedná o závazné stanovisko z hlediska zákona č. 500/2004 Sb.). O věci autonomně rozhodne místně příslušný stavební úřad, coby orgán státní správy, resp. zákonnými pravomocemi obdařený samostatný referent SÚ, jemuž je tato věc přidělena. Není bez zajímavosti, že nikdo ze SÚ Roztoky nebyl této veřejné prezentaci přítomen.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.