Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Roztoky budou hledat městského architekta

První středu v únoru měla rada v materiálech sice jen asi patnáct bodů, ale dalších deset na stole a hlavně prezentaci firmy Trigema k výstavbě třetí části VTP.

V úvodu se radní seznámili s výběrem nové posily pro odbor kanceláře vedení města a ve shodě s doporučením výběrové komise rozhodli o přijetí nové vedoucí tohoto odboru.

A následně rozhodli také o tom, že město bude hledat městského architekta. Tedy člověka, který bude mít vizi, jak by město mělo vypadat, a který bude se svými odbornými schopnostmi na různých jednáních tuto svou vizi pomáhat naplňovat. Měl by být významným spolupracovníkem již při tvorbě nového územního plánu i plánů regulačních. Prvním úkolem je stanovit pravidla pro jeho výběr, při němž si ujasníme i to, na čem by se měl podílet.

Nejdelším bodem jednání byla prezentace zástupců firmy Trigema, architekta Dana Smitky a manažera projektu VTP 3 Adama Šachla. Nový návrh, který bude prezentován veřejnosti, akceptuje řadu připomínek, které vznesly komise stavební a životního prostředí a po nich i rada města. Zmenšil se objem objektů, nepřístupným pro veřejnost zůstane jen areál mezi třemi hlavními bloky, zatímco zadní, obytná část, bude veřejně přístupná. Změnil se i vzhled objektů a řešení dopravního napojení. Firma se hlásí k řešení odtoku dešťových vod a je připravena s městem vyjednávat o nejvážnějším problému - nedostatečné kapacitě přečerpávací stanice nahoře v Potokách a celé čistírny odpadních vod. V dalším průběhu jednání se rada města věnovala běžné agendě - rozhodla o pronájmu nebytových prostor v čp. 22, doporučila zastupitelům realizovat záměr prodeje dvou pozemků ve svahu pod ulicí Třebízského, schválila granty a dotace v oblasti sportu a jednorázové příspěvky, které doporučila sociální komise.

Změna regulačního plánu Panenská II odložena

Zastupitelé, kteří dorazili 25. února na jednání, měli jedinečnou příležitost se podívat, jak se historická budova dnešního městského úřadu stavěla. Krátce před jednáním byl totiž proveden sanační zásah proti vlhkosti a pod osekanou omítkou byly krásně vidět kamenné bloky a červené cihly, z nichž byl dům před půldruhým stoletím vybudován. 

Program jednání byl tak krátký, že se prakticky nedostavila veřejnost a také místa obsazená obvykle zástupci nejsilnější opoziční strany zela zpočátku prázdnotou. Hned na úvod jednání přišel zpracovatel změny č. 1 regulačního plánu pan arch. Boček, a tak byl tento bod předsunut hned po úvodních formalitách. A skončil skoro v osm hodin.

Spor se nevedl ani tak o podobě změny regulačního plánu, ale hlavně o to, že návrh změny nebyl předjednán s investorem, který změnu regulačního plánu vlastně inicioval (šlo o to, že namísto bytových domů se rozhodl stavět v lokalitě rodinné domy, což je z hlediska zátěže území i pro město výhodnější). Je sice pravda, že pan Bláha jakožto zástupce investora měl možnost se v zákonné lhůtě k návrhu změny vyjádřit a neučinil to, ale přesto se část zastupitelů rozhodla mu vyjít vstříc a při hlasování o okamžitém schválení změny regulačního plánu se zvedlo pro jen deset rukou. Návrh byl tedy odložen, pořizovatel změny a pověření zastupitelé budou jednat s investorem, a dojde-li k nějakým úpravám návrhu, bude následovat opět celý schvalovací proces včetně práva veřejnosti návrh změny regulačního plánu připomínkovat.

Zbytek programu byl záležitostí necelé hodiny. Zastupitelé podpořili dvě drobná rozpočtová opatření (na veřejné osvětlení a na rekonstrukci regulace topení v ZUŠ), vyslovili souhlas se záměrem prodeje cca 200 m2 pozemku v sousedství Tesca a rozhodli o tom, že město se pokusí na obou svých katastrech realizovat komplexní pozemkové úpravy. Cesta k tomu je hodně složitá, musí tomu předcházet souhlas vlastníků většiny zemědělské půdy, samo město jich vlastní jen velmi malý podíl, a tak je třeba nejprve s mnoha majiteli vyjednávat.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.