Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Investice, dotace, byty a škola

Tlustý fascikl materiálů k více než 40 bodům programu, čerstvě nahozená sanační omítka v zasedací místnosti a kompletní sedmičlenná rada - tak vypadal začátek jednání 11. března. Konec nastal o pět hodin později, s čistým stolem, ale i řadou otevřených otázek.

Úvodní blok patřil výběrovým řízením a investicím. Rada řešila případ výběrového řízení na dodavatele modulové mateřské školy, která by - pokud bude vypsána dotace a město by ji skutečně stavělo - nahradila školku v Palackého ulici. Výběrové řízení se dostalo po oprávněném odvolání jednoho z účastníků do slepé uličky, protože zbývající účastník nabízel skoro o dva miliony korun vyšší cenu, a to těžko mohla rada akceptovat. Výběrové řízení bylo proto zrušeno a bude se opakovat. Čas nás netrápí, dotace je zatím v nedohlednu - zůstal však pocit zmařené práce.

Schválen byl dodavatel pro školní hřiště u základní školy, který nabídl nejen nízkou cenu, ale i neuvěřitelnou 11 letou záruku na celé dílo. Nejde o omyl, také další uchazeči dávali téměř stejně dlouhé záruky. Nabídnutá cena zhruba 1,75 milionu korun včetně DPH je skoro o milion nižší, než jsme vyčlenili v rozpočtu.

Pak přišly horší zprávy: vícepráce na realizovaných stavbách, a to na komunikacích v Žalově a v Třebízského ulici a na chodnících. Celková bilance víceprací a méněprací všech uvedených staveb se blíží milionu korun navíc, což ale při zhruba 20 milionovém rozsahu staveb není částka nepřijatelná.

Několik záměrů prodeje pozemku bude mít pokračování na jednání zastupitelstva a i na něm dojde zřejmě na případ pozemku v okolí trafostanice na školní zahradě. Majitelka, která se teprve nedávno přihlásila k vlastnictví, nasadila laťku při jednání s městem pro případný prodej velmi vysoko a město musí zvážit další kroky.

Rada se pak zabývala možnostmi dotací a rozhodla o tom, že se město pokusí získat z větších akcí podporu na výsadbu zeleně a mobiliář v ulici Jana Palacha. Žádost bude směřovat do Středočeského fondu životního prostředí a ve hře je skoro 1,5 milionu korun. Ještě tři body programu zaslouží pozornost. Rada jmenovala pracovní skupinu, která bude dál koordinovat přípravu nového strategického plánu města, a vzala na vědomí přehled o bytových a nebytových prostorách v majetku města. Na jeho základě pověřila místostarostu Huka, aby připravil pro příští jednání návrh, v němž bude obsažena nabídka současným nájemníkům půdních vestaveb v Braunerově ulici na jejich dobrovolné vykoupení. I tento záměr však musí stvrdit samozřejmě zastupitelstvo.

A dostalo se také na základní školu a otázku výuky angličtiny, přesněji jejího zavedení již od první třídy. Rada jednoznačně tento krok podpořila a doporučila řediteli základní školy, aby výuka byla zavedena již od příštího školního roku. Návrh vzbudil nesouhlas části pedagogů stejně jako vlnu podpory z řad rodičů a bude na řediteli, aby rozhodl.

Osm metrů v sedm večer

V Roztokách máme disciplinovaný parlament. Ve středu 25. března těsně po osmnácté hodině byla v jednací síni nadpoloviční většina zastupitelů, program mohl být zahájen a během několika dalších minut se počet přítomných završil na 19, přičemž zbylí byli řádně omluveni z důvodu nemoci.

Hned po úvodních procedurálních bodech a kontrole usnesení přišel na pořad první z hlavních bodů programu - návrh změny regulačního plánu pro Panenskou II. Připomeňme, že na únorovém jednání neprošel první návrh, protože nebyl vůbec projednán s iniciátorem, investorem území, firmou Talora, a. s. Následovalo jednání zástupců města s ing. Bláhou a arch. Turkem, kde došlo ke kompromisu takřka ve všech bodech kromě jednoho: jak má být široký pás zeleně kolem Lidické ulice. Investor navrhoval původně alej stromů bez určení šíře a veřejné přístupnosti, město požadovalo nejméně devět metrů, jak vymezoval původní regulační plán (i když jen v části poblíž křižovatky k Žalovu). Město trvalo na svém a investor proto přišel s protinávrhem - ustoupil ve věci veřejné přístupnosti a navrhl šíři pásu sedm metrů. Nejsilnější zastupitelský klub roztocké historie se na předběžné schůzce dohodl, že bude navrhovat šíři osmi metrů, a tento návrh podpořili i někteří další zastupitelé. Nad další cestou k novému regulačnímu plánu tak zůstal otazník - zda bude tuto „o metr širší“ podobu zeleného pásu podle Lidické ulice akceptovat investor.

Druhá dlouhá diskuse se rozpoutala kolem věcných břemen pro firmu Connect Plus, která ve spolupráci s městem pokládá po Roztokách síť optických kabelů. Je třeba dodat, že pro firmu je tato spolupráce výhodná, protože město na své náklady kope chodníky a firma jen pokládá kabely. Diskuse se týkala nejen nepřesností a věcných chyb v návrhu smlouvy, ale stočila se i na podstatnější věc - že totiž město nemá ucelenou vlastní představu, jak by tato pro občany i pro město a jeho organizace (školy, mateřské školy, městskou policii apod.) potřebná síť měla vypadat. Zastupitelstvo proto schválilo pouze část smlouvy o smlouvě budoucí, kterou umožní pokládku kabelů v rozestavěné ulici Jana Palacha. Nad ostatními otázkami se sejde město s firmou Connect Plus a závěry opět předloží zastupitelstvu. Máme naštěstí v řadách zastupitelů několik kolegů, kteří mohou s firmou jednat i po odborné stránce s plnou znalostí věci. Naproti tomu se téměř nevedla diskuse k nové obecně závazné vyhlášce o odpadech. Problém nebyl v tom, že nová vyhláška zahrnula to, co ukládala novela zákona (povinnost třídění kovů a bioodpadu), ale v pokusu zpoplatnit pro občany stavební suť. Zpoplatnění suti by sice přineslo jistý finanční efekt, ale „nabouralo" by chod sběrného dvora a vyvolalo jiné náklady, a tak byl příslušný článek z návrhu vyhlášky nakonec vypuštěn a OZV 1/2015 schválena bez něj.

Z dlouhé řady majetkoprávních záležitostí vyvolal debatu vlastně jediný: záměr na odkoupení dvou obecních pozemků v řadě od přejezdu U šraněk směrem z Žalovu. Žadatel tam již jeden z pozemků vlastní a chtěl od města odkoupit dva pozemky sousední, každý o výměře cca 400 m2, aby mohl rozšířit chov koz. Rada většinou hlasů záměr prodeje pozemků doporučila, odbor SRMŽP prodeje nedoporučil a nakonec i mezi zastupiteli převládl názor, že město by se podobných ucelených a slušně velkých pozemků zbavovat nemělo, že kozy se mohou popásat stejně spokojeně na pronajatém pozemku, a má-li žadatel o větší stádo skutečně zájem, může o pronájem požádat a bude jistě vyslyšen.

Z jednání rady a zastupitelstva informuje

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.