Jak dál s mateřskými školami

První večer, kdy konečně začalo pršet, ve středu 7. října, se kompletní rada města sešla k řešení zhruba čtyřiceti bodů. Mezi nimi vyčnívala skupina návrhů, jak si poradit s objektem, který se měl stát domovem dětské skupiny, a jak si vůbec počínat v naplnění potřeb předškolního vzdělávání.

Podkladem pro rozhodování rady byly analýzy předpokládaného vývoje počtu dětí předškolního a školního věku, které zpracoval starosta, a soubor návrhů místostarosty Huka, jak se pokusit získat na stavbu školek dotace.

Objekt, jehož vlastníkem je TJ Sokol, obsahuje podle nálezu azbest a jeho využití v současném stavu je tedy vyloučeno. Celkové náklady na odstranění či izolaci azbestu a výstavbu dětské skupiny by se vyšplhaly na zhruba 4 až 5 milionů korun, a tak rada od tohoto záměru upustila. Objekt bude dán do „lepšího stavu" (patrně izolací stěn) a přemístíme do něj archiv, protože ten musí ze staticky narušené budovy městského úřadu pryč. Se Sokolem je předjednáno, že opravený objekt poskytne dlouhodobě pro tento účel za symbolické nájemné.

Ale co dál s kapacitou mateřských škol? Radní jednomyslně přijali návrh ihned spustit dvě výběrová řízení na dodávku „stavebnic". Žádost o dotaci na padesátimístný modul v ulici Palackého, který by nahradil pronajatý současný objekt, bychom směřovali do výzvy IROPu s termínem do března 2016 (žádost o dotaci na rekonstrukci vily čp. 125 do té doby nestihneme), žádost o malý domek pro 25 dětí pak bude směřována do výzvy místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy s limitem nákladů 5 milionů korun. Jako první by se zřejmě stavěl malý „domeček", kam by se přesunuly děti z Kaštánku, teprve pak, zřejmě na podzim, nový objekt v ulici Palackého.

Návrh místostarosty Huka na to, aby rada doporučila zastupitelstvu vilu čp. 125 rekonstruovat jako bytový dům (s pokusem získat dotaci, jejíž termín podání je červen 2016), neprošel, a tak je pro tuto vilu jako budoucí mateřskou školu případně využitelná další výzva na předškolní vzdělávání, tentokrát z integrovaných investic metropolitní oblasti Praha, která bude vypsána v létě 2016. A ve hře je také mateřská škola Na Panenské, kterou má postavit investor, případná dotace by musela být opřena o dlouhodobý pronájem školky městu, které by bylo i zřizovatelem školky.

Kromě řady nájemních smluv k bytům a pozemkům projednávala rada také průběh velkých investičních akcí, především dokončení rekonstrukce ulic Jana Palacha a Puchmajerova. Bilance víceprací a ušetřených peněz byla tentokrát vyrovnaná a rada mohla s uspokojením konstatovat, že stavba spěje do finiše a termín dokončení bude patrně splněn, snad s výjimkou části ulice Puchmajerovy. A pak se na ulici vrátí zeleň. Jak bude tento zelený pás vypadat, jak to bude sladěno s funkčností parkovacího pásu a případně se zastávkami linky č. 359, o tom se ještě nerozhodlo, protože teprve několik dní po jednání rady zasedla skupina zainteresovaných lidí za účasti městského architekta a pod patronátem místostarosty Novotného, a tak se radní usnesli, že se sejdou operativně před zasedáním zastupitelstva.

Krátká rada o hlíně

Ve středu 21. října se skutečně krátce sešla rada města, aby rozhodla, jak se bude pokračovat ve výsadbě zeleně. Přesněji řečeno, odkud vzít zeminu pro zelený pás. Převážil názor, že nebudeme na „výkladní skříni Roztok" šetřit a že nové výsadbě v zeleném pásu poskytneme kvalitní substrát z kompostárny JENA. Pak radní ještě upřesnili podmínky pro výběr dodavatele obou školek (pro 25 a 50 dětí) tak, že vedle modulových či kontejnerových staveb budou poptáni i dodavatelé montovaných objektů, a odebrali se na zasedání „parlamentu".

Osud Dubečnice odložen

První zasedání zastupitelstva v nově vybavené síni ukázalo, že se nám na nových židlích dobře sedí. Patnáctibodový program vypadal na dvě hodinky, zato ve skutečnosti jsme se rozešli po jedenácté.

Víc než půldruhé hodiny zabralo zcela jistě po zásluze hodnocení variant, jak postupovat dál v prostoru Dubečnice. Reálně jsou ve hře dvě možnosti. Varianta, kterou zpracovatelé územní studie z firmy DGGG nazvali Naplnění, je urbanisticky citlivá a umožňuje účelné řešení odvodnění celého území, ale vyžaduje změnu územního plánu, a druhá, nazvaná Plán, která je s územním plánem v souladu a vede přímočaře k vytvoření regulačního plánu, ale je méně elegantní a koncepčně trochu poplatná době, kdy územní plán vznikal. K problému se vyjádřili skoro všichni zastupitelé a samozřejmě také hlavní autor studie, ale konečné rozhodnutí nepadlo. Nakonec se většina zastupitelů přiklonila k tomu, že si od právní kanceláře, která město zastupuje, vyžádáme ještě jejich náhled na možná rizika pro město vyplývající z obou variant, a rozhodnutí padne za měsíc.

Dlouho se debatovalo také o balíku rozpočtových opatření, i když nešlo většinou o velké částky, a přestože - což je pro město nejdůležitější - rozpočtové příjmy se zlepšují a nedotažení několika akcí (rekonstrukce domu v Jungmannově čp. 286, nepostaví se letos už ulice Sedláčkova a konec Smetanovy) dává celkové bilanci bezpečnou rezervu.

Natažení debaty do pozdních nočních hodin však způsobil především závěrečný informační blok, v němž se otevřela otázka dětské skupiny a možností, jak řešit situaci s nedostatkem míst v mateřských školách a v budoucnu i v základní škole. Vedení města seznámilo kolegy s tím, jaký postup schválila rada, a samozřejmě tato věc bude i nadále prioritou v jednáních o budoucích investicích města.    


Jaroslav Huk

místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.