Jak postupovat v případě úrazu na městském chodníku

Začíná zima a před námi je opět situace, kdy městské chodníky občas pokryje sníh a náledí, které s sebou nesou nebezpečí pádů a bohužel i úrazů.

Již několik let platí, že za stav chodníku odpovídá majitel, tedy většinou město. Je jasné, že v silách města není zabezpečit v každé chvíli dokonale zametený a schůdný chodník. Proto existuje nařízení města č. 1/2009, které stanovuje, v jakých lhůtách má být která ulice uklizena. Pro případy, kdy dojde na městském chodníku k úrazu, má město uzavřenu pojistku. Bohužel, jak známo, žádná pojišťovna není příliš ochotna komukoli cokoli platit, a vyžaduje ze strany poškozeného prokázání skutečnosti, že úrazu nemohl předejít. Zkoumá se počasí, stav chodníku, druh obutí, možnost použití jiné, schůdnější trasy atd. To vše se pochopitelně prokazuje velmi obtížně, zejména zpětně.

Aby měli občané v podobných případech větší šanci na odškodnění, vznikla směrnice, která stanovuje postup při posuzování škodních událostí.

Výňatek z ní:

Žádost o náhradu škody musí minimálně obsahovat tyto údaje:

• 1. jméno, příjmení, data narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, pokud je rozdílná od trvalého bydliště poškozeného, (pro urychlení vyřízení žádosti je doporučeno uvést telefonní, popř. i e-mailové spojení),

• 2. popis škodní události, ve kterém bude zejména uvedeno:

a) kdy k události došlo (den, hodina),

b) komu a kdy byla událost oznámena, popř. s jakým výsledkem (Policii ČR, Městské policii Roztoky, MÚ Roztoky apod.),

c) přesné označení místa, na kterém došlo k události (označení ulice, číslo popisné domu, před kterým došlo k události, plánek, atd.),

d) popis úrazu, škody, popis skutkového děje (jak k úrazu došlo),

e) popis místa události (zda a jak byl chodník poškozen, zda byl zasněžen, zda byl pokryt souvislou vrstvou ledu, sněhu apod.),

f) popis povětrnostních a dalších podmínek v době události (denní světlo, slunečno, déšť, soumrak, tma, neosvětlený chodník, sněžení, námraza, mlha atd.),

g) příčina úrazu nebo škody,

• 3. jména, příjmení a bydliště případných svědků události,

• 4. vymezení, o jaké odškodnění je žádáno (např. žádost o omluvu, bolestné, ušlý zisk atd.) včetně zdůvodnění,

• 5. vyčíslení požadovaného odškodnění v Kč, jehož součástí musí být podrobný zdůvodněný soupis položek (výše odškodného může být doplněna dodatečně, např. po ukončení léčby jako dodatek k již doručené žádosti),

• 6. oznámení čísla bankovního účtu, na který žádá zaslat finanční náhradu škody, popř. sdělení žádosti o jiný způsob finanční náhrady škody (vyplacení v hotovosti, apod.).

K žádosti žadatel předloží důkazy, kterými věrohodně doloží skutečnosti uvedené ve své žádosti, zejména:

• 1. kopie lékařské zprávy,

• 2. pokladní stvrzenky (účtenky, faktury, atd.) dokládající výši odškodnění,

• 3. posudek o bolestném od ošetřujícího lékaře,

• 4. písemné vyjádření svědků,

• 5. další podklady, které má žadatel k dispozici,

• 6. písemné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v žádosti včetně potvrzení skutečnosti, že úraz vznikl výhradně v souvislosti s uvedenou událostí popsanou v žádosti, že žadatel nemohl události v daném čase předejít,

• 7. na vyžádání vyplněné formuláře pro smluvní pojišťovnu města.

• 8. případně fotodokumentaci místa pořízenou bezprostředně po události

Chápeme, že je to nepříjemné a složité úřadování, ale jinak to bohužel není možné.

Abyste zvýšili své šance na pojistné plnění, doporučujeme vám důrazně, abyste v případě úrazu na městském chodníku:

1. přivolali městskou policii (uložte si do mobilu, pokud ho máte, číslo 602 666 458), která škodní událost náležitě zdokumentuje

2. zajistili jména, bydliště, případně tel. čísla případných svědků nehody

• 3. nahlásili škodní událost co nejrychleji Odboru vnitřních a sociálních věcí městského úřadu (nejlépe do 10 dnů, vyčíslení škody můžete připojit později).

Jaroslav Drda

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.