Jaký bude náš nový územní plán?

Město Roztoky prochází procesem tvorby nového územního plánu (ÚP). Skutečnost, že platný územní plán byl tvořen v začátku devadesátých let minulého století, kdy měly Roztoky 5700 obyvatel, naznačuje, že jeho aktualizace je více než potřebná. Konečná platná verze má datum 7. 9. 1995 a doznala pouze dvě změny z roku 2001, týkající se zastavění Dubečnice, a z roku 2005, týkající se výstavby v okolí Tesca.

Co to je územní plán a proč by měl běžného občana zajímat?

Je to druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území a jeho využití. Územní plán hledá takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i příštích generací.

Návrh zadání

Nový ÚP musí být dle platného znění nového stavebního zákonu pořízen nejpozději do konce roku 2020. Jeho základní funkcí je stanovit co nejlepší uspořádání území města a jeho optimální využití stejně jako stanovení limitů pro novou výstavbu na území města tak, aby nedocházelo k nepřiměřeně rozsáhlé zástavbě na úkor stávajících architektonických a urbanistických hodnot města. Naším cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj území spočívající ve stanovení vyváženého stavu mezi novou zástavbou a zájmy životního prostředí, úrovní a kvalitou bydlení pro lidi žijící v Roztokách. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby nejen současné generace, ale mít i jasnou vizi do budoucna, aby nepřehlédl zachování charakteru území, jeho funkčnosti, dopravní průjezdnosti městem i existujících limitů infrastruktury na úkor nové prosazované zástavby.

Proces pořízení nového územního plánu není jednoduchou a rychlou záležitostí, ale protože se jedná o proces, týkající se rozvoje životních podmínek nás, každého občana Roztok, je důležité mít povědomí o jeho významu a způsobu tvorby tak, aby byly známy jednotlivé etapy, kdy každý občan může vznést náměty, připomínky či námitky.

O procesu pořízení nového ÚP rozhodlo zastupitelstvo města 21. 3. 2012 a následně dne 20. 11. 2013 pověřilo MÚ Černošice o jeho pořízení. První možnost pro občana se zapojit a podat své náměty již tedy nastala na základě veřejné prezentace záměru v Odrazu v březnu a červenci 2013. Celkem 25 námětů se sešlo u pořizovatele v Černošicích. Ten v souladu se svojí profesní znalostí a Územně analytickými podklady definujícími dané území, jeho charakter, klady a zápory, společně s určeným zastupitelem provedl jejich analýzu a rozpracoval Návrh zadání ÚP. Tento krok v současnosti probíhá, jeho výsledkem bude dokument, který bude zveřejněn na úřední desce MÚ Roztoky a současně projednán s dotčenými orgány státní správy (viz graf část A).

Samotné zadání územního plánu

Pokud jste tuto možnost - podat své připomínky - minuli, nic se neděje. Ještě budete mít příležitost a současně uvidíte, jaké podněty byly nově do návrhu změn ÚP zapracovány. Do 30 ti dnů po jeho zveřejnění má každý občan právo uplatnit opět své připomínky u pořizovatele nejlépe ve formě formuláře - Připomínka k návrhu zadání územního plánu - který najdete na webových stránkách MÚ Černošice.

Po zapracování vhodných připomínek vznikne tzv. vypořádaný návrh zadání ÚP, který předloží pořizovatel s určeným zastupitelem ke schválení zastupitelstvu města. Pokud jej zastupitelstvo schválí, bude na základě „Zadání nového ÚP“ v soutěži vybrán projektant - zhotovitel návrhu nového ÚP (viz graf část B).

Zpracování je prací pro projektanta

Vybraný projektant na základě schváleného zadání zpracuje návrh nového ÚP. Návrh je poté projednáván s dotčenými orgány a zároveň vystaven pro veřejnost, každý k němu může ve stanovené 30 ti denní lhůtě podávat připomínky. Po vyhodnocení všech stanovisek a připomínek je návrh ÚP upraven a připraven k veřejnému projednání.

Veřejné projednání se koná za přítomnosti projektanta, který ÚP veřejnosti osobně představí. Opět je stanovena dostatečná lhůta pro podání připomínek a námitek (viz graf část C).

Poslední fází bude projednávání

Tyto námitky a připomínky odborně posoudí pořizovatel společně s určeným zastupitelem, zpracuje návrh rozhodnutí a zašle je Krajskému úřadu a dotčeným orgánům k posouzení a uplatnění svých stanovisek, v termínu 30 ti dnů. Rozhodnutí o námitkách bude součástí odůvodnění ÚP, o námitkách rozhoduje zastupitelstvo.

V závěrečné fázi předává pořizovatel projednaný návrh ÚP zastupitelstvu k vydání. Zastupitelstvo má právo ÚP vydat, odmítnout či vrátit k novému projednání. V případu odmítnutí je návrh opět vrácen k vypořádání pořizovatelem a určeným zastupitelem (viz graf část D).

Občane, zajímej se, jaké bude tvé město

Jak je z výše uvedeného popisu zřejmé, má občan dostatečný prostor pro to, aby se tvorby nového územního plánu aktivně zúčastňoval a navrhoval v něm své vize, požadavky či náměty. K tomu je potřeba sledovat úřední desku města, buď tu elektronickou, která visí na webu, nebo tu fyzickou, kterou najdete na plotě městského úřadu.

Směr vedoucí k pořízení nového územního plánu však musí být velmi citlivý, objektivní a odpovídající charakteru naší lokality. Již v současné době město Roztoky nedisponuje žádnou volnou kapacitou pro připojení nových staveb na čistírnu odpadních vod, stejná situace nastává při studiích investičních záměrů v oblasti odvodu dešťových vod.

V neposlední řadě si nikdo z nás určitě nepřeje významným navýšením počtu obyvatelstva zabetonovat naše město a naši jedinou komunikaci spojující Roztoky a Prahu.

Ale to vše se zohlední v našem novém společně zpracovaném územním plánu.

Ing. Zdeněk Richter
určený zastupitel pro územní plánování

PROCES POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.