Jaký osud nachystáme vilám čp. 110 a 125 v Tichém údolí?

Má být vedení města ryze pragmatické a za všech okolností ctít pouze ekonomickou stránku svých rozhodnutí? Nebo je jeho úkolem zachovat kulturní dědictví města pro příští generace, a to i za cenu, že náklady s tím spojené nebudou malé? Nic není černobílé, a tak je tomu i v případě dvou více než sto let starých, unikátních, leč zchátralých vil čp. 110 a 125 v Tichém údolí, které jsou včetně velkého pozemku v majetku města.

Vedení města je ale dostatečně pragmatické na to, aby svá rozhodnutí stavělo na faktech a koncepci, a ne na emocích a dojmech. Proto nechalo zpracovat architektonickou studii, která ukazuje možnosti funkčního využití obou vil včetně přibližných nákladů. Prodat, nebo zrekonstruovat? A když rekonstruovat, tak s jakým využitím? To je to, oč tu běží.

Dobová pohlednice ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách (pravděpodobně kolem r. 1900)

Tématu vil a jejich historii se v minulém vydání Odrazu věnovala paní Marcela Šášinková, historička Středočeského muzea v Roztokách. Pojďme se nyní podívat na současný stav, ale především na možnou budoucnost obou vil. Území Tichého údolí představuje urbanisticky vysoce kvalitní soubor staveb především vilového charakteru, přestože byl bohužel v některých případech znehodnocen necitlivými zásahy dostaveb, přestaveb nebo přímo novostaveb.

Obě vily díky své architektonické kvalitě, zahrnující vedle dobrého dispozičního a provozního řešení dochovanou výzdobu a řemeslné detaily v exteriérech i interiérech, a též díky svému umístění v rozlehlé zahradě a parku, patří mezi nejzdařilejší příklady příměstského bydlení vyšších tříd z přelomu 19. a 20. století. Vily nabízejí vysoký potenciál nového funkčního využití, přestože budoucí zvažované práce, které studie navrhuje, budou udržovacího charakteru, tak aby charakter staveb i jejich historická hodnota byla plně zachovány.

Současný stav a využití objektů

Objekt vily čp. 110 je poškozen dlouhodobou nedostatečnou údržbou, avšak přes dílčí poškození je ve stabilizovanějším stavu díky tomu, že je trvale užíván.

Vila dosud slouží jako nájemní bytový dům, ve kterém jsou umístěny čtyři bytové jednotky, které jsou obývány. Technický stav bytových jednotek, především jejich technického zařízení, však není vyhovující.

Technický stav vily čp. 125 je horší než technický stav vily čp. 110. Je to způsobeno především zatékáním vody do objektu a promrzáním objektu vzhledem k tomu, že objekt nebyl delší dobu využíván. Na mnoha místech bylo zjištěno viditelné napadení dřevěných konstrukcí mykologickými škůdci (hniloba, dřevomorka atp.).

Vila sloužila podobně jako nájemní bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami ještě nedávno, v současnosti je však neobývaná a chátrá. Vlivem předchozí zanedbané údržby, havárií a nevyhovujícího stavu technického zařízení dochází k vážnému zhoršování stavebně-technického stavu objektu. 

Zmíněná studie obsahuje stručné zhodnocení stavebně-technického stavu obou objektů. Ale teprve na základě výsledků podrobnějších průzkumů může být zpracována projektová dokumentace a navrženo nejvhodnější řešení obnovy objektů vil, které vzejde z konzultací s investorem, projektanty a zástupci památkové péče.

Cíl a celková koncepce obnovy

Architektonická studie se věnuje možnostem stavebních úprav, udržovacích prací, případně změny užívání objektů čp. 110 a čp. 125 a pozemků č. 2191, 2192, 2193, 2194/1 a 2194/2 v Tichém údolí, které jsou souhrnně zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek. 

Základním cílem obnovy jako celku je stavebně-technická konsolidace cenného souboru objektů a celková architektonická a funkční rehabilitace památek, včetně kultivace okolního parku a zahrady. Uvažovaná obnova bude významným regeneračním zásahem, který zohlední historickou, urbanistickou a estetickou hodnotu souboru obou vil a přispěje tak k posílení atraktivity centrální části lokality Tiché údolí. Rehabilitací obou objektů budou získány prostorové kapacity s variabilní možností funkčního využití, které zahrnuje mimo jiné též kulturní a společenské funkce.

Varianty funkčního využití a provozu objektů

Na základě obecného zadání a průběžného projednání je ve studii zpracováno několik variant funkčního a provozního využití obou městských vil. Rozvržení funkcí, provozní a dispoziční řešení je vedle prostorových a technických hledisek koncipováno s přihlédnutím k charakteru, autenticitě a památkovým hodnotám jednotlivých prostorů. Předložené varianty umožňují dílčí kombinace vybraných variant.

Vila čp. 125

Varianta A 1 - bydlení

Tato varianta obnovy vily, tj. soustředění se na vybudování pouze prostor k bydlení a souvisejících prostor, zhodnocuje zejména dispoziční možnosti vily, atraktivnost lokality, klidné okolní prostředí a velikost zahrady/ parku. Výhodou je soustředění se na jednu funkci objektu, kdy se nestřetávají různá provozní řešení. Dispozice umožňuje 4 nájemní byty.

Varianta A 2 - chráněné bydlení

Variantní úprava předchozí varianty A 1, kde se předpokládá vybudování chráněného bydlení pro seniory, handicapované či mentálně postižené občany, bydlení s asistencí (nevyžaduje další zázemí pro personál, asistenti bydlí s klienty, střídají se na směny).

Varianta B - lékařské ordinace

Tato varianta předpokládá vybudování prostor pro zřízení celkem 4 ordinací lékařů, nejlépe specialistů, a jejich pronájem. Pro tuto variantu hovoří blízkost městské nemocnice.

Varianta C - mateřská škola

Tato varianta řeší prostor vily vybudováním malé mateřské školky pro dvě dětské skupiny vždy pro asi 20 dětí, s možností fungování určité formy lesní školky s využitím přilehlé zahrady/parku.

Varianta D - spolkové zájmové prostory

Tato varianta využívá nejvíce možností daných velikostí objektu a přilehlé zahrady. Výrazně by napomohla řešení situace spolků ve městě, zejména by řešila nedostatek volných spolkových prostor pro zájmové spolky a sdružení i výtvarné, hudební či dramatické kroužky apod. Předpokládá i úpravu parku na místo setkávání a konání řady kulturních akcí, mj. se předpokládá vybudování přírodního amfiteátru. Zároveň se nabízí užitkové kultivované využití teras, pěstování ovoce v obnoveném ovocném sadu, případně obnova vinice.

Vila čp. 110

Varianta A - expozice a spolkové prostory v instalované vile

Tato varianta pracuje s vizí vybudování muzea - instalované vily s dobovým nábytkem, doplněná menší expozicí o historii a významu Tichého údolí, s expozicí zejména o židovských průmyslnících a majitelích letních vil v okolí Prahy.

V patře je uvažováno s vybudováním reprezentativního či služebního bytu v patře či jen zázemí expozice. Vybrané prostory vily a jejího okolí zahrady a teras mohou sloužit při zvláštních příležitostech pro spolkové činnosti a kulturní setkání a aktivity.

Varianta B - lékařská ordinace a byt 

Jde o variantu kombinující dva způsoby využití, oba s relativně klidovým režimem „provozu“. V ideální podobě je byt obsazen lékařem, který má pronajatu jednu z ordinací v přízemí.

Varianta C - mateřská školka a byt

Varianta řešení objektu s vytvořením prostor pro provoz mateřské školky pro dětskou skupinu 12 až 20 dětí (malá školka) ve zvýšeném přízemí a jednoho bytu v patře. Dispoziční řešení umožňuje i provoz spolků. Vybrané prostory vily a jejího okolí zahrady a teras mohou sloužit pro děti a dětské aktivity a při zvláštních příležitostech pro spolkové činnosti a kulturní setkání a aktivity.

Detail vyřezávané a prosklené terasy vily čp. 110 (Foto T. Efler)

Varianta D - spolkové zájmové prostory

Varianta kombinující vybudování spolkových prostor pro zájmová sdružení v přízemí a klubové prostory v patře vily. V případě fungování spolků v přízemí vily se nabízí i propojení s parkem, který vilu obklopuje, pro pořádání společenských a kulturních akcí. Zázemí pro tyto externí aktivity by bylo zřízeno v suterénu vily.

Varianta E - mateřská školka, lékařská ordinace a spolkové zájmové prostory

Varianta kombinující vybudování mateřské školky (dětské skupiny pro 12 dětí) v přízemí, jedné lékařské ordinace (v západní části) suterénu a spolkových prostor pro zájmová sdružení v patře.

Studie přináší nejen architektonická řešení všech variant, ale ve stručnosti popisuje silné a slabé stránky, možné finanční zdroje i výnosy, ale i rizika jednotlivých variant. Toto vše se ale ve zkratce na stránky Odrazu nevejde, a tak je tato studie veřejně přístupná na stránkách města.

Na závěr

Představené varianty konverze bývalých Haurowitzových vil v Roztokách nepochybně nejsou kompletním výčtem možností, jak lze tyto autenticky zachované objekty obnovit a zachránit je pro budoucí generace. Jsou to však možnosti, které mohou významným způsobem zhodnotit tyto významné kulturní památky a přinést zároveň velký užitek i městu Roztoky a jeho občanům. Některé varianty, zejména muzejní expozice, mají i velký potenciál v oblasti cestovního ruchu, mohou i výrazně napomoci v oblasti propagace a zviditelnění města a zároveň v posílení vědomí identity a vztahu obyvatel k místu svého bydliště. 

Přesto, že původní funkce obou městských vil jako rezidenčního bydlení patricijských rodin je již minulostí, mohou tyto objekty díky novému způsobu využití najít svůj prostor a další důstojnou existenci. Nové funkční využití těchto kulturních památek tak může spojit současnost 21. století s dobou jejich vzniku a zajistit, že oba objekty budou i nadále chloubou města Roztoky, které si je vědomo významných momentů své historie, nedopustí zanedbání důležité součásti své identity a pečuje o rozvoj a kulturní kontinuitu v evropském formátu.

Z Architektonické studie funkčního využití objektů vily čp. 110 a čp. 125 v Tichém údolí autora Ing. arch. Tomáše Eflera ve spolupráci s Ing arch. Martinem Čtverákem, Ing. arch. Pavlou Danešovou, Ing. Emilem Wichsem, Ing. Jakubem Dědem a Mgr. Martou Šášinkovou

pro časopis Odraz vybrala Eva Frindtová,
zastupitelka a předsedkyně redakční rady

Úplné znění studie najdete na: http://www.roztoky.cz/userfiles/file/prilohy/Pametihodnosti/ROZTOKY_VILY_STUDIE_FUNKCNIHO_VYUZITI_FINAL.pdf

Milí spoluobčané,

v souvislosti s možným využitím obou vil si Vás dovoluji pozvat na

veřejné slyšení konané dne 20. května 2015 od 19.00 hodin

ve velké sborovně základní školy (v nové budově).

Veřejného slyšení se kromě představitelů města zúčastní i autor studie využití obou vil arch. Tomáš Efler.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.