Jiný úhel pohledu

V Odrazu č. 3 jsem publikovala článek „Transparentní“ zadávání veřejných zakázek, taškařice o zodpovědnosti, směrnici a realitě, ve kterém jsem poukázala na rozpor mezi tvrzením na webových stránkách města o transparentnosti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle přísné směrnice města, kde každá zakázka nad 30 tisíc Kč (u stavebních prací nad 60 tisíc Kč) musí být zveřejněna a schválena radou města, a skutečností, kdy veřejná zakázka za 800 tisíc na výměnu oken na budovách radnice nebyla dle této přísné směrnice soutěžena vůbec.

V minulém Odrazu v článku Bylo toho DOST pan starosta popsal, jak tato zakázka proběhla transparentně a já jsem zcela pomýlená a tvrdím nesmysly.

Nechci čtenáře Odrazu unavovat sáhodlouhou polemikou, ale:

  • Jestliže smlouva s Letištěm Praha jasně říká, že dar bude použit na výměnu oken v budově oken MÚ Roztoky do konce roku 2011 a realizace výměny oken proběhla prokazatelně až v lednu 2012, je asi něco špatně.
  • Jestliže prodlení mezi podpisem darovací smlouvy od Letiště Praha 21.6. 2011 a konáním města, kdy až 14.12. 2011 uzavřelo smlouvu se svými Technickými službami, aniž by se jakákoli soutěž konala, je vysvětleno snahou ušetřit, je něco špatně.
  • Jestliže Technické služby zadaly zakázku na výměnu oken svých a oken na budově MÚ subdodavateli, kterého jim určil pan Abramovič (vedoucí odboru správy a rozvoje města a životního prostředí) dne 13.12.2011, je něco špatně. Vyřešením této kauzy byl pověřen kontrolní výbor ZM, a tak si počkejme na jeho zprávu.

Také jsem byla starostou města Jakobem napadena, že za „mé vlády“ byly na nerealizovatelné projekty vynaloženy nemalé miliony Kč. Toto tvrzení zásadně odmítám.

Starostou města Jakobem použitý termín nerealizovatelné projekty svědčí o nepochopení věci a subjektivním hodnocení něčeho někým, kdo za peníze daňových poplatníků z rozpočtu města studuje bakalářské studium politologie a mezinárodní vztahy.

Ponechme stranou budoucí odbornost pana starosty Jakoba a věnujme pozornost těm jím definovaným nerealizovatelným projektům:

  • Dostavba ZŠ byla řádně soutěžená podle zákona o zadávání veřejných zakázek a vždy schvalovaná usneseními ZM (tedy nikoli podle mne). Byla sice „drahá“, ale byla „drahá“ tím, že řešila i rekonstrukci stávající budovy ZŠ. Tato dostavba ZŠ byla navržena v pro město ekonomicko-provozně zvládnutelných etapách tak, aby ve výsledku bylo dosaženo požadované kapacity ZŠ s minimálním záborem pozemku školy a minimálním omezení provozu ZŠ. To, že ZM pod novým vedením města rozhodlo, že tyto snahy o dostavbu ZŠ nejsou žádoucí, je legitimní, nicméně to neznamená, že finanční prostředky vynaložené na původní projektovou dokumentaci byly vynaloženy zbytečně.
  • Projekt školky na pozemku MŠ Spěšného s dosud platným stavebním povolením řešil novostavbu MŠ na tomto pozemku pro 75 dětí včetně rekonstrukce stávající budovy pro volnočasové aktivity.
  • Projekt revitalizace Školního náměstí s dosud platným územním rozhodnutím řešil nejen revitalizaci Školního náměstí, ale také nezbytné parkování K+R (kiss and ride) před ZŠ a před ZUŠ. Projekt samozřejmě obsahuje i řešení technické infrastruktury, tedy včetně řešení kanalizace a splaškové kanalizace.

Ze všech takto připravených projektů jsou použitelné části pro dílčí realizaci budoucího celku s možností žádat o dotace, to byl náš cíl.

Jestliže je připravená koncepce projektů popřena starostou města Jakobem z důvodu nehospodárnosti, jedná se jen o vymezení se osoby, která v době schvalování těchto koncepcí ještě nebyla občanem města, neorientuje se a zcela evidentně se opájí vlastní rétorickou dovedností.

K tíži města Roztoky konstatuji, že postoj starosty města Jakoba, že vše předchozí je absolutně špatné, že on je tím jediným transparentním spasitelem, nevede správným směrem. To, že účel světí prostředky, jako opozice zásadně odmítáme. Stejně tak odmítáme přistoupit na hru: podle sebe soudím tebe.

Olga Vavřínová
zastupitelka za D.O.S.T.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.