Koaliční smlouva mezi TOP09, Sakurou a ODS uzavřena

 Přinášíme plný text koaliční smlouvy na období 2014 až 2018:

Smlouva

Smlouva | ilustrační foto | CC2

Koaliční smlouva

pro volební období 2014 až 2018

V návaznosti na koaliční spolupráci v letech 2010 až 2014 a ve snaze zajistit kvalitní chod samosprávy uzavírají níže uvedené volební strany (dále jen Koalice) Koaliční smlouvu.

Místní organizace TOP 09 Roztoky a volební uskupení strany a nezávislých kandidátů TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov (dále jen TOP 09) zastoupené Janem Jakobem.

Volební uskupení strany a nezávislých kandidátů SAKURA - Nestraníci (dále jen SAKURA) zastoupená Tomášem Novotným.

Místní sdružení ODS Roztoky (dále jen ODS) zastoupené Romanem Jandíkem.

Koaliční smlouva je výrazem společné vůle vymezit základní programové, personální a organizační podmínky spolupráce v Zastupitelstvu města Roztoky a v Radě města Roztoky ve volebním období 2014 až 2018.

Výše uvedené volební strany se dohodly takto:

Článek I.

Programová oblast

Rozpočet města

 1. Bude vypracován dlouhodobý strategický plán rozvoje města.
 2. Koalice se zavazuje hospodařit tak, aby nedošlo k zadlužení města.
 3. Koalice se zavazuje v každém jednotlivém roce sestavovat a udržovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet města. Jedinou přípustnou výjimkou je převod zůstatku let minulých za účelem krytí investic.

Územní plánování

 1. Koalice se zavazuje, že do konce svého funkčního období řádně projedná nový územní plán. Ten musí respektovat limity města, protože nelze ohrozit jeho chod nepřijatelnou výstavbou, nepřiměřenou dopravou či nereálnými požadavky na kapacitu čistírny odpadních vod. Nedojde k rozšíření lokalit určených pro novou výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň bude rozšířen.
 2. Koalice si je vědoma důsledků stavební uzávěry, vyhlášené na konci 2006 nařízením Rady města Roztoky č. 1/2006, a bude pracovat na přijetí příslušných regulačních plánů pro všechny dotčené lokality. Každé částečné uvolnění stavební uzávěry nebo udělení výjimky z ní je možné jen na základě jednomyslného souhlasu v rámci koalice.
 3. Koalice udělá maximum pro to, aby případná nová zástavba byla doprovázena odpovídající občanskou vybaveností. Nové komunikace či rozvoj občanské vybavenosti (např. kapacita MŠ) budou řešeny s výraznou spoluúčastí investorů. Koaliční strany se zavazují při jednání s developery postupovat jednomyslně, aby bylo skutečně dosaženo maxima pro současné i budoucí obyvatele Roztok.
 4. Koalice se zavazuje, že přijme tyto nové regulační plány:
  1. lokalita u VTP dle Memoranda o spolupráci při výstavbě vědecko-technických parků uzavřeného 20. 12. 2011,
  2. lokalita Tichého údolí včetně Maximiliánky,
  3. lokalita Dubečnice,
  4. nezastavěná část lokality Solníky, a
  5. lokalita za cihelnou (bývalý Barum).
 5. Koalice schválí změnu regulačního plánu Panenská II.
 6. Koalice podpoří změnu územního plánu č. 4 (zprůchodnění komunikace Šebkova -Levohradecká).
 7. Koalice neprodleně zahájí jednání s investorem akce Obytný soubor Roztoky (Nádražní) s cílem dosáhnout minimálně podmínek, které garantovala smlouva neschválená zastupitelstvem města.

Investice

 1. Bude vypracován a průběžně aktualizován střednědobý plán investic, který popíše výši investičních výdajů v jednotlivých letech.
 2. Bude provedena komplexní pasportizace infrastrukturních sítí a zeleně s návazností na vhodný informační systém města.
 3. Do rozpočtu na rok 2015 budou převedeny finanční prostředky na nedokončené infrastrukturní projekty z roku 2014.
 4. V roce 2015 budou opraveny zejména ulice: Plzeňská, Zeyerova, Řadová, Sedláčkova, Vidimova, na které je hotová projektová dokumentace z roku 2014.
 5. Výdaje určené na rekonstrukce a opravy silnic a chodníků včetně s tím spojených nákladů budou každoročně dosahovat v průměru minimálně 12,5 mil. Kč.
 6. Pokusíme se rozplést vlastnické vztahy pozemků pod komunikacemi v Žalově (ulice Pilařova, Muhlbergerova, Krásného, Příčná), aby i ty mohly být opraveny.
 7. Kroupka je hlavní pěší spojnicí mezi horní a dolní částí Roztok. Zaslouží si nejen nový povrch, ale i větší vstřícnost k chodcům.
 8. Koalice se zavazuje, že bude do vodohospodářské infrastruktury investovat všechny prostředky získané z jejího pronájmu s cílem dokončit kanalizaci ve všech ulicích, kde v současné době chybí.
 9. Vzhledem k vysokému počtu plánovaných investic budeme spolupracovat s novým externím městským architektem. Ten bude i oporou při vyjednávání s developery.
 10. Koalice bude jednat s vedením Středočeského kraje o úpravách projektu na rekonstrukci průtahu městem tak, aby byl realizovatelný a citlivější ke svému okolí.
 11. V souvislosti s rekonstrukcí průtahu města vypracujeme návrh na vytvoření cyklostezky přes město. Trasa nemusí kopírovat hlavní průtah městem.

Daně a poplatky

 1. Daň z nemovitosti se nezvýší s výjimkou narovnání této daně v oblastech, kde bude postavena nová kanalizace.
 2. Místní poplatky se nezvýší. Poplatek ze psa bude snížen na výši 200,- Kč za prvního i každého dalšího psa. Snížená sazba pro seniory zůstane ve stávající výši. Efektivita tohoto systém bude po dvou letech vyhodnocena.

Školství

 1. Navážeme na realizovanou dostavbu základní školy. Zajistíme novou fasádu staré budovy roztocké školy.
 2. Ve spolupráci s ředitelem školy zajistíme, aby se škola stala kulturně-společenskou tepnou našeho města. Nejen nové prostory školy musejí žít i v odpoledních hodinách.
 3. Ve spolupráci s ředitelem školy prosadíme výuku cizího jazyka od první třídy jako volitelnou možnost.
 4. Míst v mateřských školách je pořád málo. Budeme nadále hledat možnosti, jak rozšířit kapacitu mateřských škol.
 5. Budova MŠ Havlíčkova je na pokraji své životnosti, koalice zváží možnosti její celkové rekonstrukce nebo vybudování nové na témže místě.
 6. Bude-li schválen zákon o dětských skupinách, zřídíme ve vhodných prostorách dětskou skupinu.

Doprava

 1. Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špičkách.
 2. Provoz linky 359 bude důkladně zanalyzován a přehodnocen podle zjištěných výsledků.
 3. Obnovíme výstupní zastávku v Žalově blíže k Levému Hradci.
 4. Budeme ve spolupráci s ostatními obcemi či městskými částmi jednat o tom, abychom dosáhli lepší propustnosti dopravy do Prahy, a o možnosti zřízení záchytného P+R parkoviště v Dejvicích.
 5. Zdokonalíme dopravní a informační značení ve městě.

Kultura a sport

 1. Vypracujeme studii proveditelnosti a finanční analýzu budoucího provozu stavby nové sportovní haly a opravy atletické dráhy v areálu TJ Sokol Roztoky. V případě, že stavba a oprava dle této studie bude realizovatelná a za předpokladu souhlasu všech koaličních partnerů a vlastníka pozemku, budou koaliční strany usilovat o jejich realizaci.
 2. Město vlastní památkově chráněné vily č. 125 a 110 v Tichém údolí. Vypracujeme analýzu proveditelnosti, na základě které rozhodneme o způsobu využití vily č. 125 či vily č. 110 tak, aby zde mohla vzniknout např. mateřská škola. Druhou vilu prodáme. Budeme dbát doporučení památkářů. S rekonstrukcí vybrané vily započneme do konce roku 2016. V rozpočtu města na roky 2015 a 2016 bude vyčleněna potřebná částka na projektovou dokumentaci a vlastní rekonstrukci. Zahájení rekonstrukce vybrané vily nebude podmíněno prodejem druhého objektu.
 3. Koalice se zavazuje, že v rámci grantového a dotačního systému bude k podpoře spolkového a kulturního života, sportu a dalších volnočasových aktivit, zvláště dětí a mládeže, ročně využito 1,5 milionu Kč. Tyto prostředky budou rozděleny do dvou systémů. Z jednoho budou financovány kulturní a společenské organizace a akce, z druhého sportovní. Kulturní komise bude rozdělena na Kulturní komisi a Komisi pro sport. V tomto smyslu bude upravena směrnice, která nově umožní i čerpání dotací na investice. Principy udílení dotací a grantů se nezmění.
 4. Do podpory kultury a spolků se pokusíme zapojit i podnikatele z Roztok a okolí.
 5. Zasadíme se o rozumný rozvoj Levého Hradce a přiměřenou regulaci dopravy v Levohradecké ulici. Není našim cílem, aby k němu jezdily autobusy plné turistů, ale aby jeho okolí bylo důstojné jeho významu. Bude zajištěna údržba pozemků v okolí Levého Hradce a jejich pravidelné sekání. Pokusíme se dojednat úplné vykoupení pozemků, které jsou v rukou soukromých vlastníků.
 6. Pokusíme se pietním způsobem vyřešit hroby Němců v Roztockém háji, vždy s vědomím historického kontextu.

Životní prostředí

 1. Koalice bude usilovat o zlepšení životního prostředí města budováním bezprašných povrchů komunikací, péčí o veřejnou zeleň, čistotu a pořádek ve městě.
 2. Budeme spolupracovat s vlastníky „Penicilinky" i s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury s tím cílem, aby efektivita čištění odpadních vod byla co nejvyšší a tím se udržovala i přijatelná cena pro veřejnost. Protože čistírnu postavily s pomocí státu Roztoky a nesly veškeré zatížení i rizika spojené s její výstavbou, budeme pro naše město chránit veškerou kapacitu pro pokrytí jeho potřeb. O investicích do zvýšení kapacity nutné pro rozvoj dalších obcí budeme jednat, ale finanční prostředky pro intenzifikaci si musí žadatelé zajistit sami.
 3. Úklid ve městě je občas nedostatečný, často díky nekázni investorů, různých podnikatelských subjektů i některých občanů. Vytvoříme podmínky pro to, aby technické služby měly dostatek technických prostředků i lidských zdrojů k zajištění včasného sekání trávy v létě, k odklízení sněhu v zimě a k neustálému udržování čistoty ve městě. Proto je potřeba zajistit spolupráci externích firem, práci příležitostných pracovníků (např. klientů úřadu práce) a přes prázdniny nabídnout brigádu studentům. Zvážíme úpravu otvírací doby sběrného dvora.
 4. V souladu se změnami legislativy budeme dále optimalizovat odpadové hospodářství s cílem zajistit jeho maximální efektivitu, co nejnižší cenu za likvidaci a nakládání s odpady i lepší frekvenci svozů. Proto budeme postupně modernizovat a obnovovat technické prostředky pro sběr odpadů (např. sběrných nádob). Budeme spolupracovat s podnikateli při využití a likvidaci odpadů vznikajících ve městě.
 5. Je potřeba dobře pracovat s krajinotvorbou uvnitř města. K tomu je nezbytná precizní a komplexní práce se zelení. Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách přibývalo. Pokusíme se o lepší komunikaci s vlastníky pozemků, kterých se péče o zeleň týká.
 6. Obnovíme sledování kvality ovzduší zejména ve vztahu k dopravě (včetně letecké), vytápění a dopadů blízkosti hlavního města.
 7. Zvýšíme počet odpadkových košů a zejména košů na psí exkrementy.
 8. Budeme se věnovat prevenci lokálních záplav, zejména v Žalově.

Veřejná prostranství a dětská hřiště

 1. Upravíme lokalitu u přívozu, protože roztocký břeh je nevyužitý. Mohou zde vzniknout nová sportoviště, občerstvení či veřejné rožniště.
 2. Stezku kolem Únětického potoka v Tichém údolí vkusně upravíme tak, aby byla bezpečná a příjemná pro všechny výletníky. V Tichém údolí se pokusíme vytvořit stezku pro pěší Svojsíkovými sady.
 3. Vypracujeme analýzu proveditelnosti cyklostezky do Prahy.
 4. Dětská hřiště jsou nedílnou součástí veřejných prostranství. Rozšíříme park v Tichém údolí. Současné cvičební prvky a petaquové hřiště rozšíříme o prvky pro menší děti. V  zadní části mezi stromy vznikne opičí dráha pro děti s nejrůznějšími prolézačkami a u Únětického potoka brouzdaliště pro nejmenší.
 5. V lokalitě Solník postavíme dětské dopravní hřiště.
 6. Vypracujeme studii rekultivace parkové části Tyršova náměstí.
 7. Pokročíme v úsilí o vybudování nového hřbitova. Prověříme možnost rozšíření stávajícího hřbitova na Levém Hradci. Zřídíme zde kolumbárium a rozptylovou loučku.

Sociální oblast a zdravotnictví

 1. Koalice při vědomí možnosti nenadálých událostí garantuje, že v rozpočtu města zajistí na sociální pomoc osobám v tíživé sociální situaci vždy částku 300 tisíc Kč.
 2. Senioři jsou důležitou součástí společnosti. Rozšíříme možnost tísňového volání, které jsme zavedli v domě s pečovatelskou službou, pro všechny roztocké seniory. Těm, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků na zřízení této služby, zajistíme sociální příspěvek.
 3. Koalice prověří možnost vybudování domova pro seniory či denního stacionáře. V případě pozitivního výsledku a po koaliční shodě dojde i k realizaci. V roce 2015 vytipujeme vhodný pozemek pro tento objekt.
 4. Seniorům nabídneme možnost dopravy k lékaři po Roztokách.
 5. Důležité je vzdělávání seniorů. Zajistíme pro ně počítačové kurzy v nové učebně roztocké školy. Podpoříme například i zdravotní a psychosociální kurzy. Zařídíme informování seniorů o postupu v krizových situacích, v nichž se mohou ocitnout.
 6. Zajistíme rozmístění defibrilátorů na veřejných místech.
 7. Jednou z priorit koalice je vytvoření nových prostory pro lékaře.
 8. Prověříme podmínky současného dětského lékařského zařízení a v případě efektivnější možnosti provozuji zavedeme.

Bezpečnost

 1. Ve spolupráci s vedoucím strážníkem zřídíme civilní pracovní místa pro seniory či hendikepované v rámci městské policie. Ti budou mít za úkol sledovat monitory kamerového systému a přijímat hovory v budově městské policie. To umožní městským policistům, aby byli mnohem více v terénu, kde jsou potřeba. Zoptimalizujeme kamerový systém.
 2. Koalice předloží obecně závaznou vyhlášku, která v našem městě zakáže provozování výherních automatů. Město má sice z loterií příjmy, ale hodnota prevence patologického hráčství především mezi mladistvými a hodnota většího klidu a bezpečí ve městě je vyšší.
 3. Roztoky jsou opakovaně sužovány povodněmi. Prosadíme, aby byla zrealizována protipovodňová opatření, která výrazně lépe ochrání dolní část Roztok. Realizace bude podmíněna čerpáním dotace, protože realizaci těchto opatření město samo neufinancuje.
 4. Koalice si je vědoma důležitosti hasičských záchranných sborů. Na podporu sboru dobrovolných hasičů se zavazuje v rozpočtech města vždy vynaložit minimálně 500 tisíc Kč na zásahové vybavení a pohonné hmoty. Současně jsme připravení v případě potřeby přispět na nezbytné vybavení státních hasičů.

Chod úřadu

 1. Dokončíme přerod městského úřadu v transparentní a otevřený. Budeme zveřejňovat více informací včetně smluv a maximální množství projektových dokumentací významných staveb.
 2. Se zásadními investičními akcemi, které budeme plánovat v následujícím roce, seznámíme veřejnost prostřednictvím Odrazu ještě před schvalováním rozpočtu.
 3. Koalice se zavazuje v zájmu široké informovanosti občanů zachovat vydávání názorově pluralitního měsíčníku Odraz.
 4. Vypracujeme studii proveditelnosti rekonstrukce zadní části městského úřadu a městské knihovny.

Článek II.

Personální zajištění vedení města

 1. Koalice předloží na ustavujícím zasedání zastupitelstva města tento návrh:
  1. V sedmičlenné Radě města Roztoky obsadí čtyři místa TOP 09 (Jan Jakob, Zdeněk Richter, Marie Šlancarová, Martin Štifter), dvě místa Sakura (Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný) a jedno místo ODS (Jaroslav Huk).
  2. Pozici uvolněného starosty obsadí za TOP 09 Jan Jakob, který bude mít v kompetenci zejména sestavování rozpočtu města, školství, dopravní obslužnost, městskou polici, dobrovolné hasiče, podporu sportu, rozvoj a fungování dětských hřišť, rozvoj Levého Hradce a komunikaci s církví, transparentnost a otevřenost úřadu a propagaci města.
  3. Pozici neuvolněného místostarosty, který bude zároveň místostarostou zastupujícím v letech 2015 a 2017, obsadí za Sakuru Tomáš Novotný, který bude mít v kompetenci zejména kulturu, spolupráci s městským architektem a koordinovaná stanoviska v rámci územního a stavebního řízení, provoz technických služeb, péči o městskou zeleň, průvodcovskou službu a provoz a údržbu na Levém Hradci, rozvoj zdravotnictví, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí a kontakt s letištěm.
  4. Pozici neuvolněného místostarosty, který bude zároveň místostarostou zastupujícím v letech 2014, 2016 a 2018, obsadí za ODS Jaroslav Huk, který bude mít v kompetenci zejména vyhledávání dotačních příležitostí, přípravu strategického plánu rozvoje města, přípravu a dohled nad investicemi včetně výběrových řízení, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky a jednáních Rady města Roztoky v časopise Odraz.
  5. Člen Rady města Roztoky Zdeněk Richter bude pověřeným zastupitelem pro přípravu územního plánu.
  6. Členka Rady města Marie Šlancarová bude mít na starosti sociální oblast, přípravu výstavby domova pro seniory či denního stacionáře.
  7. Člen Rady města Roztoky Martin Štifter bude mít na starosti problematiku spojenou s čistírnou odpadních vod a odpadové hospodářství.
  8. Člen Zastupitelstva města Roztoky Michal Hadraba bude pověřeným zastupitelem pro přípravu všech regulačních plánů.
  9. Předsedou Finančního výboru bude zastupitel Roman Jandík.
  10. Předsedou Kontrolního výboru bude opoziční zastupitel.

 

 1. Neuvolněným zastupitelům bude výše odměny stanovena jako souhrn odměn za jednotlivé funkce (s výjimkou místostarostů, kterým bude stanovena výše odměny konkrétním usnesením zastupitelstva). Systém odměňování ostatních předsedů a členů výborů a komisí se bude řídit platnými Pravidly pro přidělování odměn členům výborů ZM, komisí RM a RR Odrazu, přičemž v rozpočtu města bude za tímto účelem každý rok alokováno minimálně 150 tisíc Kč.
 2. Systém koaliční spolupráce a personální zajištění vedení města budou pravidelně vyhodnocovány na koaliční schůzce vždy po půl roce.
 3. Koalice se bude vzájemně podporovat v klíčových hlasováních v Zastupitelstvu města Roztoky. Odlišná stanoviska budou sdělována koaličním partnerům předem a budou předmětem koaličního vyjednávání.

Článek III.

Další ujednání

 1. Uzavření této koaliční smlouvy neomezuje jednotlivé volební strany ve veřejné prezentaci vlastních politických stanovisek a názorů, ať již na webových stránkách, v časopise Odraz, či dalším regionálním tisku. Tato stanoviska by ovšem neměla mít útočný charakter vůči ostatním koaličním partnerům.
 2. uzavření této koaliční smlouvy budou v časopise Odraz informovat všichni lídři všech koaličních uskupení společně.
 3. Řešením případných sporů mezi členy koalice bude pověřena schůzka K 9, po třech účastnících za každý subjekt. Stanoviska mohou být předjednána na úrovni schůzky K 3, po jednom zástupci každého subjektu.
 4. V případě, že bude mít některý z koaličních subjektů podezření, že byla porušena koaliční smlouva nebo že jednání některého z koaličních partnerů není v souladu s principy koaliční spolupráce, může přerušit jakékoliv jednání a starosta, případně některý z místostarostů, svolá koaliční jednání, které bude vzniklou situaci řešit. Další jednání v takovéto věci je možné až po nalezení koaliční shody. Tento postup chápeme jako výjimečný prostředek.
 5. Členové koalice prohlašují, že její sepsání je výrazem jejich svobodné vůle a má podporu členů jednotlivých subjektů.
 6. Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
 7. Platnost této koaliční smlouvy zaniká uplynutím volebního období 2014 až 2018, případně písemným vypovězením dohody některým z účastníků, a to den po doručení výpovědi dalším partnerům dohody.

 

PřílohaVelikost
Koaliční smlouva 2014-2018.pdf5.77 MB

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.