Květnové zastupitelstvo

se konalo dne 22. 5. 2013. Útlejší desky s podklady slibovaly kratší schůzi, leč nakonec jsme se stejně rozcházeli v půl jedenácté večer. Přímá úměra mezi agendou a délkou diskuse zřejmě není. Na jednání se postupně dostavilo 19 členů ZM.

Hluk z nočního baru -dlouholetý problém

Hned na úvod jednání byl zařazen nový bod programu, a to stížnost pana B. Horvátha na hluk z baru v Nádražní ulici v nočních hodinách, který snižuje pohodu jeho bydlení. Věcí se zabývá MÚ již několik let bez zjevného posunu k nějakému rozuzlení.

Po dosti vášnivé diskusi si ZM vyžádalo, aby MÚ předložil na příští jednání analýzu stavu a návrh řešení situace. Na tahu je nyní hlavně stavební úřad, který musí posoudit, zda provoz tohoto zařízení je, či není v souladu s kolaudačním rozhodnutím a souhlasem hygienika.

Také další bod byl vyvolán iniciativou občanů, v tomto případě z Panenské II, a týkal se územního rozhodnutí SÚ z roku 2010 v této lokalitě. Občané požadují obnovu tohoto řízení z veřejného zájmu, neboť se domnívají, že mohlo být tehdy vydáno v rozporu s platnou legislativou. Tento případ má souvislost s jednostrannými akcemi majitele nemovitosti v Šebkově ulici, který zabraňuje normálnímu užívání komunikace veřejností.

Školu nám dostaví Metrostav

Bouřlivá diskuse nastala i nad výsledkem výběrového řízení na zhotovitele dostavby základní školy. Veřejnou zakázku získala firma Metrostav za překvapivých (pouhých) 69 mil. Kč (bez DPH). Rovněž druhé kritérium - délka realizace díla, byla u této firmy bezkonkurenční. Šlo tedy o vítěze zcela jasného. Námitky však byly ke smlouvě o dílo, která se zdála některým zastupitelům poněkud neurčitá, a tedy riziková z hlediska plnění. Nakonec ZM 18 hlasy z 19 přítomných schválilo výsledek tohoto ten-dru, ovšem hlasování o smlouvě bylo velmi těsné: 11 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování. Obezřetnost města při spolupráci s mamutí firmou tedy bude na místě. Pozitivní zprávou je to, že v průběhu prázdnin již naplno začne výstavba, a to jak nového křídla školy, tak tělocvičny (původně se předpokládalo, že tělocvična bude dokončena až v závěru roku 2014).

Dům v Havlíčkově ulici neprodáme

ZM většinou 13 hlasů vyjádřilo nesouhlas se záměrem prodeje domu čp. 713 v Havlíčkově ulici, který patří městu a má zde pronajaty prostory několik organizací. Původně šlo jen o informativní materiál vycházející z konkrétní žádosti o odkup tohoto objektu za navrženou cenu. V průběhu bohaté diskuse, které se zúčastnilo 11 přítomných, vyšlo najevo, že většina zastupitelů nechce objekt prodat bez ohledu na nabízenou cenu.

ZM pak schválilo několik rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější bylo posílení příslušného paragrafu, z něhož je financována adaptace prostor na novou mateřskou školu v Lidické ulici. To byl zásadní krok k zahájení vlastních stavebních prací.

ZM pak ustavilo pracovní odbornou skupinu pro přípravu financování dostavby ZŠ. Pokud bychom si měli vzít úvěr ve výši cca 50 mil. Kč, nelze se spolehnout na jednostranné nabídky bankovních domů. Současně si ZM vyžádalo předložit zprávu o dotačních titulech, z nichž by se dostavba mohla financovat. Zde je třeba připomenout, že již počátkem roku nám sdělil Středočeský kraj, že s jeho finanční pomocí nelze počítat.

Tajemník MÚ p. T. Tříska rezignoval

Závěr jednání patřil obsáhlému informačnímu bloku, a to zejména o činnosti městské policie, o odprodeji nevyužitých vozidel TS, o konkursním řízení na ředitelku ZŠ, o změně ve vedení školské komise, o průběhu jednání o bytovém souboru Nádražní a též o rezignaci tajemníka úřadu pana T. Třísky na tuto funkci ze zdravotních důvodů. V návaznosti na tuto zprávu bylo okamžitě vypsáno výběrové řízení na tuto klíčovou pozici. Tečkou jednání ve 22.45 hodin byla zpráva pana J. Drdy o připravovaném benefičním koncertu na podporu dostavby základní školy, který se uskuteční v září t.r.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.