Květnové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli ke svému jednání ve středu 28. 5. 2014 nad nepříliš rozsáhlou agendou, ale i tak vydrželi jednat až téměř do 23 hodin. Hned v úvodu se zajímali o současný stav přípravy výstavby bytového souboru v Nádražní ulici, resp. o to, zda a jak bylo krajským úřadem vyřízeno odvolání města proti tomuto záměru. Krajský úřad město informoval, že některé námitky nechává přezkoumat dotčenými orgány státní správy.

Prvním ostrým bodem bylo schválení rozpočtových opatření, kde však nebylo mezi zastupiteli větších rozporů. Diskuse se rozvířila jen kolem navýšení rozpočtu MŠ Spěšného, když paní ředitelka požadovala posílení o 260 tis., ale schváleno bylo na návrh RM jen 160 tis. na investice. Schváleno bylo také navýšení rozpočtu pro ZUŠ na úpravu foyeru budovy, která letos oslaví 110 let od svého postavení (původně jako obecní chudobinec). Došlo také k personální změně ve složení Finančního výboru, když rezignoval na tuto funkci pan Jakub Haas a na jeho pozici byl zvolen na návrh starosty pan Tomáš Rozkydal (TOP 09).

Opět o smlouvách na dostavbu školy

Ostřejší debata nastala nad třemi dodatky ke smlouvám, které se váží k dostavbě školy a o nichž už jednalo ZM před měsícem. První s dodavatelem stavby Metrostavem, neboť původní rozsah výstavby byl rozšířen o vícepráce ve výši 1 213 845 Kč bez DPH. Možná to někomu může připadat jako hodně, ale jde vlastně (po odečtení tzv. méněprací) o navýšení o necelá 2 % celkových investičních nákladů, což je velmi dobrý výsledek. Přesto zvedlo ruku pro schválení dodatku jen 12 zastupitelů, což sice stačilo k jeho schválení, ale současně to signalizovalo nesouhlas opozice. Ještě složitější pak byla debata nad dodatkem pro projekční společnost Helika a.s. za výkon autorského dozoru o další dva měsíce za celkem 120 tis. Kč.

V tomto případě usnesení prošlo jen nejnutnějším počtem 11 hlasů. Konečně třetí dodatek pro firmu Arch Design s.r.o., který byl významně zkrácen jen na odměnu za spolupráci při kolaudaci ve výši 12 500 Kč, prošel také jen dvanácti hlasy ze 17 přítomných zastupitelů. (Pozitivní zprávou je to, že dne 29. května 2014 byla novostavba školy zkolaudována.)

Nabídka České komory architektů k novému územnímu plánu

Po přestávce čekala zastupitele (když mezitím se počet přítomných snížil na patnáct) prezentace zástupce České komory architektů dr. Svobody, týkající se problematiky urbanistické soutěže na nový územní plán města. Urbanistická soutěž je jednou z možných cest při výběru jeho zhotovitele. Je nákladnější a má svá rizika, ale umožňuje vybrat zhotovitele bez diktátu nejnižší ceny, kterou je město nuceno respektovat při běžné veřejné soutěži. Věc je to ale složitá, proto zastupitelé odložili hlasování o ní na červnové zasedání.

Velká diskuse se rozproudila i nad situací, která nastala po zrušení regulačního plánu pro Tiché údolí krajským soudem, který tak reagoval na formální nedostatky při jeho projednávání. Za pozitivní lze považovat to, že nakonec se přítomní zastupitelé jednomyslně shodli na pořízení nového regulačního plánu z vlastního podnětu, neboť panuje obecný konsenzus, že architektonické a přírodní kvality Tichého údolí je třeba před živelnými zásahy chránit.

Velké škody na žalovském potoce

Další bod programu si vynutily nedávné přívalové deště, které napáchaly velké škody v Žalově, zejména v ulici Potoky. Průtrž mračen 19. května a další dvě v následujících dnech změnily poklidný žalovský potok ve dravou říčku, která podemlela břehy, narušila jeho koryto, zcela zanesla kamením poldr a u ústí do Vltavy již měla voda takovou sílu, že přemisťovala betonové panely komunikace. Na odstraňování prvotních škod odhlasovalo ZM uvolnění částky 400 tis. Kč. Současně jsme vstoupili v jednání s Povodím Vltavy, které je majitelem vodního toku, kvůli nutné součinnosti i finanční spoluúčasti.

Nová směrnice města pro prodej nemovitého majetku

Když se po další přestávce počet přítomných snížil již na třináct, celkem konsenzuálně přijali zastupitelé směrnici města pro prodej nemovitého majetku, která v souladu se zákonem o obcích upřesňuje podmínky prodeje majetku města.

ZM též projednalo koncepční materiál odboru SRMŽP o přístupu města k prodeji obecních pozemků pod soukromými garážemi, což je relikt minulosti, s nímž se budeme muset nějak rozumně vypořádat.

Také zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene pro podzemní vedení komunikační sítě optických kabelů (tj. mimo jiné kabelové TV), což je důležitý krok k pokračování výstavby této technické vymoženosti.

V závěru zastupitelský sbor jednal již jen ve dvanácti a schválil závěrečný účet a drobnou změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy, jehož jsou Roztoky členem. Na konci svého jednání ještě projednali zastupitelé pár drobností včetně zápisů ze schůzí Rady města a deset minut před třia-dvacátou hodinou se rozešli převážně ke svým domovům.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.