Květnové zastupitelstvo bylo konstruktivní a neobvykle rychlé

Pozemky pod rekultivovanou skládkou Holý vrch město nekoupí. Cena je příliš vysoká.

Již v 80. letech byla na pozemcích, dnes soukromých, zřízena městem skládka, která byla následně v 90. letech rekultivována. Vlastníci pozemku se v tuto chvíli domáhají odškodnění a zároveň nabízejí městu pozemky k odkupu. Město je připraveno pozemky odkoupit, ale nikoli za cenu, kterou vlastníci požadují - tedy 350 Kč za 1 m2. Podle znaleckého posudku zadaného městem je totiž cena pozemků, které jsou definovány v územním plánu jako zeleň, 87 Kč za 1 m2. Jelikož se zástupcům města nepodařilo dojít s vlastníky k dohodě, v dalších krocích bude město zastupovat advokátní kancelář.

Pořizování regulačních plánů

Projednávání územně plánovací dokumentace je poslední dobou na programu téměř každého zastupitelstva. Tentokrát zastupitelé odsouhlasili návrh zadání regulačních plánů (RP) pro oblast Solníky a Horní Žalov. Je třeba upřesnit, že v této fázi se ještě nejedná o samotný RP, ale o zadání RP, což je jakýsi návod pro budoucího zpracovatele RP - vybraného architekta.

K navrženému zadání uplatnilo připomínky několik roztockých občanů, k lokalitě Solníky se vyjádřil také Ekospol. Mimo jiné padl návrh na umístění nového hřbitova nebo plošné nastavení maximální výšky zástavby 3 NP u bytových domů. Těmto připomínkám pořizovatel RP nevyhověl s tím, že hřbitov je třeba řešit komplexně až v rámci návrhu nového územního plánu a přesné určení výšky budov má být řešeno architektem s ohledem na konkrétní území při tvorbě samotného RP, což bude předmětem plnění další fáze. Pořizovatel naopak vyhověl námitkám občana, který si přál, aby byl zrušen požadavek na šikmé střechy.

Pro oblast Solník byl z řad občanů vznesen požadavek na prověření možnosti umístění nového římskokatolického kostela. Podnět byl zapracován a v návrhu RP tak budou vymezené plochy pro občanskou vybavenost, kde mohou být umístěny i sakrální stavby (včetně římskokatolického kostela).

Horkým tématem byl nerealizovaný lesopark - oddychová zóna, která dle přítomných měla vzniknout při výstavbě domů v Solníkách. Při diskuzi však vyšlo najevo, že tento požadavek ze strany města nebyl kdysi do smlouvy s Ekospolem zanesen. Zastupitelé proto uložili pořizovateli při zpracování RP Solníky zohlednit návrh lesoparku - oddychové zóny.

Dalším krokem je vybrat vhodného projektanta, který se na základě schváleného zadání pustí do vypracování samotných RP. A kolečko projednávání, včetně prostoru pro zapracování připomínek veřejnosti, běží dál.

Koncesní řízení

Dlouhotrvající stav, kdy město po neúspěšných koncesních řízeních opakovaně prodlužovalo smlouvu se stávajícím provozovatelem, je u konce. Připomeňme, že do předposledního kola koncesního řízení se přihlásili dva zájemci, ze kterých jeden musel být vyloučen pro nesplnění kvalifikačních podmínek. Do posledního kola se přihlásil jeden uchazeč. Nabídka společnosti SČVK splnila podmínky zadané městem. Koncesní smlouvou a legislativními předpisy je dána tvorba ceny. V současnosti bude činit: 30,61 Kč/m3 bez DPH za vodné a 31,42 Kč/m3 za stočné. Cenu vodného a stočného nemůžeme považovat za konstantní, protože cena nakupované vody se mění v závislosti na cenách vstupů - zejména cenách energií a nakupované vody (od PVS Praha). Mění se také předpisy ve vodním hospodářství (stále přísnější limity a ceny např. za vypouštěnou vodu). Dá se předpokládat, že ceny v celé republice porostou. Dlouhodobý smluvní vztah se solidním partnerem, který se v minulosti osvědčil, však dává předpoklad k zajištění kvalitních vodohospodářských služeb za přijatelnou cenu.

Zastupitelé opouštěli brány úřadu krátce po 21. hodině. Troufám si říct, že je to rekord, nejen v letošním roce. Obvykle totiž jednání končí kolem 23. hodiny.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.