Listopadové zastupitelstvo

V listopadu se uskutečnila dvě jednání městského zastupitelstva. První 7., druhé 21. listopadu 2012. V prvním případě šlo o odložené jednání z října, kdy ZM nebylo usnášeníschopné. Úvodem zastupitelé schválili vyřazení bodu jednání týkající se prodeje obecních bytů. Projednávání tohoto záměru bude nejprve předcházet schůzka s nájemníky těchto bytů.

Otázka rozměrů nové tělocvičny ZŠ

Naopak byla na program zařazena informace o přípravě dostavby základní školy, a to zejména z hlediska parametrů velké tělocvičny. Někteří občané, kteří se v dané oblasti vyznají, upozornili na to, že navrhované rozměry neodpovídají požadavkům na soutěžní hřiště, což by limitovalo možnost školy využívat novou tělocvičnu k těmto účelům - což zejména z hlediska volejbalu, který má v Roztokách dlouholetou tradici, by byl závažný handicap. Tato věc bude projednána s projektantem. Na straně druhé je jasné, že každé zvětšení rozměrů ponese další navýšení rozpočtu stavby, a to nikoliv nepodstatnou měrou.

V návaznosti na kontrolu plnění rozpočtu a podle doporučení finančního výboru bylo přijato 11 rozpočtových opatření s cílem odstranit nerovnováhu čerpání některých položek rozpočtu.

ZM též přijalo doporučení kontrolního výboru týkající se srozumitelnosti a jednoznačnosti usnesení Rady města a také požadavku na předložení materiálu analyzujícího možnosti navýšení příjmů Technických služeb města. K tomu je třeba poznamenat, že s nepřesnými formulacemi usnesení (nejen RM, ale i ZM) se potýkáme již dvě desetiletí. Je to do značné míry dáno tím, že navrhovaná usnesení se často tvoří pod časovým tlakem dlouhého jednání a po jejich odhlasování již není možné je následující den upravovat či zpřesňovat.

Novela vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla schválena

Poté přistoupilo ZM ke schválení dlouho odkládané novely Vnitřní směrnice 3/2011 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Smyslem novely bylo trochu uvolnit přísnost pravidel, aby např. nebylo nutné soutěžit každou zakázku nad 10 tis. Kč, na straně druhé se tato pravidla nově vztahují i na příspěvkové organizace města, tedy Technické služby, školy a školky. Dosud tyto organizace postupovaly při zadávání těchto zakázek do značné míry autonomně.

ZM odložilo souhlas s přijetím daru inženýrských sítí - kanalizačního a vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace (včetně věcných břemen) v Žalově od firmy A Development, a. s. a požaduje vyjasnit hodnotu daru a také náklady města na péči o tento darovaný majetek. Současně je třeba prověřit splnění požadavku na odvádění dešťových vod z této lokality. Naopak s věcnými břemeny plynárenského zařízení RWE (za úplatu) souhlas dalo. ZM pak souhlasilo se záměrem prodeje malého pozemku (45 m2), který vznikl při přepar-celaci na ulici Obránců míru. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pak město přijalo dar dvou zbytkových pozemků (7 a 10 m2) v Tichém údolí.

Blíží se volby do školské rady ZŠ

Mezi tradiční body jednání patřila i zpráva o činnosti městské policie, která se vždy těší velké pozornosti zastupitelů a zpráva o jednání školské rady ZŠ Roztoky. V této souvislosti je třeba zmínit blížící se volby do školské rady, které proběhnou v prosinci (zákonní zástupci žáků a učitelé) a lednu 2013 (zástupci zřizovatele). Volební období ŠR je tříleté.

Podruhé se v městské knihovně sešlo zastupitelstvo o dva týdny později.

Původní „štíhlý“ program byl na místě rozšířen několika návrhy zastupitelů.

Počet dlužníků města je alarmující

ZM projednalo Přehled čerpání letošního rozpočtu a zabývalo se položkami, kde plnění neodpovídá předpokladům. Poté přijalo několik rozpočtových opatření s cílem vyladit některé disproporce. Finanční výbor upozornil na velké množství nedoplatků za likvidaci komunálního odpadu a doporučil obnovit rozesílání složenek občanům. FV vyzval MÚ ke zpřesnění evidence dlužníků a současně navrhl tvrdší postup vůči nim, včetně možnosti exekuce.

ZM se poté zabývalo zprávou kontrolního výboru a přijalo navržená doporučení týkající se vypisování výběrových řízení na veřejné zakázky. Tato doporučení vycházejí zejména ze špatných zkušeností s firmami, které v letošním roce opravovaly místní komunikace a chodníky.

Schválen balík smluv s investory v katastru Žalova

ZM schválilo smlouvu o smlouvě budoucí darovací s firmou Talora, a. s., která staví na Panenské II. Na základě této smlouvy převezme město vybudovanou kanalizaci splaškovou i dešťovou, vodovodní řad, pozemní komunikace a veřejná prostranství, včetně příslušných pozemků.

ZM také schválilo přijetí (bezúplatným převodem) dvou zbytkových pozemků navazujících na chodník v Přílepské ulici u VTP Roztoky. ZM souhlasilo se stavbou podzemního vedení vodovodního přivaděče pro obce Velké Přílepy, Statenice a Úholičky přes katastr našeho města a s uzavřením budoucí smlouvy o věcném břemeni.

Další smlouvu o smlouvě budoucí schválilo ZM se společností PV Roztoky, s. r. o. Jejím předmětem bude souhlas s umístěním podzemních inženýrských sítí a právo vjezdu a vstupu na pozemky. Jde o přípravu výstavby dalšího objektu Vědecko-technického parku v Žalově na Panenské I.

ZM akceptovalo metodická doporučení Ministerstva vnitra

Zastupitelé pak projednali materiál paní zastupitelky Vavřínové, v němž upozorňuje na některé nedostatky ve výkonu samostatné působnosti města, které z jejího podnětu odhalil Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR. Šlo o formu jednání rady per rollam (viz článek o jednání Rady města) a dodržování pravidel zákona o poskytování informací.

Pan starosta informoval o žádosti Okresního soudu Praha-západ na návrhy přísedících okresního soudu, zodpověděl na dotazy zastupitelů ohledně (prováděných i plánovaných) oprav místních komunikací, zejména ulice Smetanovy, a o postupu při vyřizování stížností. Místostarosta St. Boloňský informoval přítomné občany o stavu jednání s majitelem pozemku v Žalově o právu průchodu pěších přes jeho pozemek (spojnice Šebkova-Levohradecká).

Příští jednání ZM se uskuteční 19. prosince a jeho hlavním úkolem bude projednat a schválit rozpočet města na rok 2013.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.