Městská rada v srpnu

Rada v zúžené sestavě pěti přítomných radních se sešla k svému jednání 13. srpna 2014.

Budeme mít v Žalově mrakodrap?

Po několika bodech běžné agendy následovala informace o investičním záměru firmy Renova na zástavbu pozemků u křižovatky Lidické a Přemyslovské. Přítomní architekti nám předvedli videoprezentaci hmotové studie i trojrozměrný model a vyslechli bezprostřední připomínky radních k tomuto záměru. Firma Renova hodlá zastavět prostor současných stavebnin, což by jistě uvítali obyvatelé z bezprostředního okolí, které tento provoz různým způsobem obtěžuje. Předložený návrh však představil hmotově předimenzovaný multifunkční objekt, jehož součástí by měla být i jedenáctipodlažní výšková budova přímo u budoucí kruhové křižovatky.

Multifunkční objekt by obsahoval nejen byty, ale i různé nerušící služby, jako např. ordinace lékařů či jednu třídu mateřské školy, resp. spíše „dětské skupiny“.

Studii posoudí komise životního prostředí a stavební komise.

Radní se zabývali žádostí občanů o stavby a rekonstrukce rodinných domů a žádostmi o dělení pozemků. I když ve všech těchto věcech má rozhodující slovo Stavební úřad coby orgán státní správy, i stanovisko samosprávy, tedy města, podepřené názorem stavební komise, má svoji váhu. V naprosté většině případů radní našli společný názor, jen v případě nekonvenčně řešeného RD stísněného na tvarově atypické parcele se neshodli a nepřijali tak souhlasné ani nesouhlasné stanovisko.

Audit Technických služeb - bez výhrad

Radní pak schválili zadávací podmínky veřejných soutěží na výběr zakázek města, schválili audit a účetní závěrku Technických služeb za minulý rok a projednali zprávu o kapacitě Městské čistírny odpadních vod a o možnostech jejího navýšení.

Schválili i mimořádné odměny ředitelkám některých školských zařízení ve městě a kalkulaci nájemného v domě s pečovatelskou službou. To se ani v příštím roce nezmění a zůstane na současné sociálně únosné hranici s tím, že rozdíl mezi náklady a vybraným nájemným bude dotován z rozpočtu města.

RM odsouhlasila pronájem nebytových prostor v Nádražní ulici č. p. 21 a č. p. 22. Nově tam občané najdou kavárnu a také minigalerii a knihovnu designéra Václava Krále.

Rekonstrukce domu č. p. 286 - napravujeme starý dluh

Radní se zabývali neblahým stavebním stavem domu v Jungmannově ulici č. p. 286, který je ve vlastnictví města a který je postupně rekonstruován. Usnesli se, že dům bude plynofikován a nájemníci postupně napojeni na plynové etážové topení, které nahradí velmi drahé elektrické přímotopy. Závěrem radní ještě projednali žádosti o prodej, pronájmy a směny pozemků a zápisy z komise životního prostředí s podněty k přípravě nového územního plánu.

Také se zabývali podněty občanů na dodržování nočního a nedělního klidu ve městě. V prvním případě šlo o hluk způsobený letovým provozem, který se v posledním čase v nočních hodinách velmi zintenzivnil. Druhý podnět vyzýval radu, aby iniciovala změnu obecně závazné vyhlášky o klidu ve městě v tom smyslu, aby byla zakázána hlučná činnost v neděli.

Bude Žalov centrem vědeckého výzkumu?

Určitou paralelou k záměru firmy Renova na začátku schůze byla studie společnosti Trigema na zástavbu areálu bývalého Barumu v Žalově. V současnosti jde o nevyužívaný rozlehlý areál, kde je možné podle územního plánu realizovat nerušící výrobu a služby. Trigema by tam ráda postavila tři další objekty VTP (obdoba těch, které již stojí u Lidické ul.) doplněné o 5 bytových domů. Rada vzala zatím tuto studii jen na vědomí, aniž zaujala jednoznačné stanovisko.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.