Na radnici byla uzavřena nová koaliční smlouva

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom vás informovali o uzavření nové koaliční smlouvy, která byla podepsaná 17. prosince 2012. Dohoda mezi TOP 09, ODS, Sakurou a nově také Netřeskem navazuje na tu předchozí, která byla uzavřena po komunálních volbách v roce 2010. Klade si za cíl zkvalitnit chod samosprávy a aktualizovat programové potřeby města. V neposlední řadě řeší personální zajištění vedení města. Došlo k odvolání místostarosty Reného Šefra na žádost jeho vlastní strany ODS. Důvodem pro místní sdružení ODS je celková ztráta důvěry v jeho osobu a jeho činnost na městském úřadu i v oblastní politice. Strany nové koalice se shodly na tom, že jím odváděná práce místostarosty nebyla na kvalitativní úrovni odpovídající této pozici. Novým místostarostou za ODS, ale tentokrát neuvolněným, byl zvolen Roman Jandík, čímž dojde i k úspoře finančních prostředků. Členem Rady města Roztoky se stane za Netřesk Jaroslav Drda. Také dojde k úpravě kompetencí jednotlivých členů vedení města. Celou nově uzavřenou koaliční smlouvu uvádíme níže.

Jan Jakob za TOP 09, Roman Jandík za ODS, Stanislav Boloňský za Sakuru, Jaroslav Drda za Netřesk

Koaliční smlouva

V návaznosti na Koaliční smlouvu uzavřenou mezi TOP 09, ODS a SAKUROU ze dne 28. 10. 2010 ve snaze zkvalitnit chod samosprávy uzavírají níže uvedené volební strany (dále jen Koalice) Koaliční smlouvu.

Místní organizace TOP 09 Roztoky zastoupená Janem Jakobem Místní sdružení ODS Roztoky zastoupená Romanem Jandíkem Volební strana SAKURA zastoupená Stanislavem Boloňským Volební strana NETŘESK zastoupená Jaroslavem Drdou Koaliční smlouva je výrazem společné vůle vymezit základní programové, personální a organizační podmínky spolupráce v Zastupitelstvu města Roztoky a v Radě města Roztoky po zbývající část volebního období 2010 až 2014.

Výše uvedené volební strany se dohodly takto:

Článek I.

Programová oblast

Ekonomika a rozpočet

1. Koalice se zavazuje hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města. Schodkový rozpočet je přípustný jen z důvodu významných investic s využitím zůstatků předchozích let.

2. Koalice nebude investovat do služeb, které lze dlouhodobě nahradit službami poskytovanými soukromými subjekty.

3. Koalice i nadále udrží snižující se trend provozních (neinvestičních) výdajů města pod úrovní roku 2010 s cílem zvýšit celkovou váhu investičních výdajů vzhledem k celkovým příjmům města. Koalice se zavazuje, že v letech 2013 a 2014 provozní (neinvestiční) výdaje nepřesáhnou výši 75 milionů Kč a podíl investičních výdajů k celkovým příjmům nebude nižší než 30 %. Nejpozději v rozpočtu města na rok 2014 bude realizována úspora provozních výdajů minimálně 1,1 milionu Kč oproti současnému stavu.

4. Jakákoliv úprava daní je možná až po nalezení jednomyslné shody v rámci koalice.

Územní plánování

1. Koalice se zavazuje, že do konce svého funkčního období dokončí přípravné práce pro přijetí nového územního plánu tak, aby mohlo být zahájeno veřejné projednávání návrhu.

2. Koalice si je vědoma důsledků stavební uzávěry, vyhlášené v listopadu 2006 nařízením Rady města Roztoky č. 1/2006, a bude pracovat na přijetí příslušných regulačních plánů pro všechny dotčené lokality. Každé částečné uvolnění stavební uzávěry je možné jen na základě jednomyslného souhlasu v rámci Koalice.

3. Koalice udělá maximum pro to, aby případná nová zástavba byla doprovázena odpovídající občanskou vybaveností. Nové komunikace či rozvoj občanské vybavenosti (např. kapacita MŠ) budou řešeny s výraznou spoluúčastí investorů.

4. Koalice se zavazuje, že přijme tyto regulační plány:

a. Lokalita Nádražní (nedojde-li k dohodě s investorem),

b. Lokalita u VTP dle Memoranda o spolupráci při výstavbě vědeckotechnických parků uzavřeného 20. 12. 2011,

c. Lokalita Maximiliánka, která byla kvůli vodoprávnímu řízení vyňata z regulačního plánu Tiché údolí,

d. Lokalita Dubečnice a

e. Lokalita Solníky v oblasti občanské vybavenosti.

Investice

1. Investiční prioritou je dostavba roztocké základní školy (viz kapitola Vzdělávání).

2. Koalice si uvědomuje nutnost obnovy městské infrastruktury, zejména místních komunikací a vodohospodářských sítí. Bude aktualizován střednědobý plán oprav silnic a chodníků s důrazem na snížení počtu prašných povrchů komunikací a střednědobý plán investic do vodohospodářské infrastruktury s důrazem na tři velké investice (kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem, kalová koncovka ČOV a oprava vodojemu).

3. Koalice se zavazuje v letech 2013 a 2014 investovat do nových silnic a chodníků včetně související infrastruktury vždy minimálně 10 milionů Kč.

4. Koalice se zavazuje, že bude do vodohospodářské infrastruktury investovat všechny prostředky získané z jejího pronájmu tak, jak ukládá zákon. Cílem je proinvestování celé této souhrnné částky za roky 2010 až 2014.

5. Vzhledem k navýšenému počtu investic Koalice posílí externí stavební dozor a bude spolupracovat s externím městským architektem, který vzejde z výběrového řízení.

6. Koalice bude jednat s vedením Středočeského kraje o úpravách projektu na rekonstrukci průtahu městem tak, aby byl realizovatelný.

Vzdělávání

1. Koalice zajistí realizaci velké dostavby školy (10 učeben, odborné učebny, kabinety, tělocvična, multifunkční sál) dle návrhu společnosti Helika, a. s. nejpozději v průběhu roku 2014. Koalice se zavazuje, že za účelem této dostavby bude ze zůstatků minulých let účelově vázat 50 milionů Kč. Zdrojem financování této dostavby bude i prodej části městských bytů za podmínky úplné dohody v rámci Koalice.

2. Koalice i po postavení nové budovy mateřské školy pro 50 dětí deklaruje, že vnímá pokračující problém nedostatečné kapacity mateřských škol. V roce 2013 bude otevřeno minimálně jedno nové oddělení mateřské školy pro 25 dětí. Koalice bude i nadále hledat další možnosti navýšení kapacity mateřských škol.

3. Koalice bude urychleně hledat systémové řešení fungování roztockých mateřských škol tak, aby bylo zajištěno společné přijímací řízení, zefektivnění výběru školného a průběžný letní provoz.

Doprava

1. Dopravní obslužnost lokality Solníky bude zajištěna prodloužením linky č. 359 z Únětic k roztockému nádraží.

Kultura a sport

1. Koalice se zavazuje, že v rámci grantového a dotačního systému bude k podpoře spolkového a kulturního života, sportu a dalších volnočasových aktivit, zvláště dětí a mládež ročně využito 1,1 milionu Kč.

2. Koalice bude usilovat o zlepšení koordinace akcí konaných v Roztokách (zejména podporovaných městem).

3. Koalice si je vědoma kulturního a přírodního bohatství Roztok (např. Levý Hradec, Tiché údolí, památkově chráněné objekty).

O toto bohatství se zavazuje řádně pečovat.

Životní prostředí

1. Koalice bude usilovat o zlepšení životního prostředí města budováním bezprašných povrchů komunikací, péčí o veřejnou zeleň, čistotu a pořádek ve městě.

2. Koalice podpoří rozšíření klidových zón ve městě. Na tento účel bude v letech 2013 a 2014 vždy vynaloženo minimálně 100 tisíc Kč.

3. Koalice klade důraz na efektivní a účelné fungování technických služeb.

Sociální oblast

1. Koalice bude usilovat o zvýšení kvality života seniorů. Bude vybudována odpočinková zóna pro seniory u DPS. Nabídneme roztockým seniorům větší zapojení do kulturního a společenského života ve městě.

2. Koalice při vědomí možnosti nenadálých událostí garantuje, že v rozpočtech na příští dva roky zajistí na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi částku 300 tisíc Kč.

3. Koalice prozkoumá možnosti vybudování domova důchodců se zapojením soukromého kapitálu.

Bezpečnost

1. Koalice podpoří zvýšení efektivnosti fungování Městské policie Roztoky (např. zvýšení motivace strážníků) s cílem lepšího zajištění bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku.

2. Koalice si je vědoma důležitosti roztockého sboru dobrovolných hasičů. Na jejich podporu se zavazuje v rozpočtech na roky 2013 a 2014 vždy vynaložit minimálně 320 tisíc Kč.

Chod úřadu

1. Koalice naváže na nastolený trend snižování nákladů na chod Městského úřadu Roztoky s důrazem na zefektivnění vynakládaných prostředků na personální zajištění, programové vybavení a přesoutěžení dodavatelů energií a radiotelekomunikace (včetně příspěvkových organizací).

2. V návaznosti na zveřejňování všech informací na webových stránkách města v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek se Koalice zavazuje posílit on-line komunikaci mezi občany a úřadem (např. on-line řešení podnětů).

3. Koalice se zavazuje v zájmu široké informovanosti občanů zachovat vydávání názorově pluralitního měsíčníku Odraz.

Článek II.

Personální zajištění vedení města

1. V sedmičlenné Radě města Roztoky obsadí po dvou místech TOP 09 (Jan Jakob, Marie Šlancarová), ODS (Roman Jandík, Tomáš Pařízek) a Sakura (Stanislav Boloňský, Tomáš Novotný) a jedno místo Netřesk (Jaroslav Drda).

2. Pozici uvolněného starosty obsadí za TOP 09 Jan Jakob, který bude mít v kompetenci zejména sestavování rozpočtu města, dostavbu základní školy, dohled nad provozem technických služeb a pořádkem ve městě, dopravní obslužnost, městskou polici a dobrovolné hasiče.

3. Pozici uvolněného místostarosty, který bude zároveň místostarostou zastupujícím, obsadí za Sakuru Stanislav Boloňský, který bude mít v kompetenci zejména životní prostředí a odpadové hospodářství, sociální věci a DPS, kulturu, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města, partnerské město Skawina a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky a jednáních Rady města Roztoky v časopise Odraz.

4. Pozici neuvolněného místostarosty obsadí za ODS Roman Jandík, který bude mít v kompetenci zejména dohled nad agendou finančního odboru, koordinaci investic, dohled nad výběrovými řízeními včetně příspěvkových organizací a spolupráci při sestavování rozpočtu města.

5. Člen Rady města Roztoky Jaroslav Drda bude mít na starosti oblast školství a propagaci města.

6. Člen Rady města Roztoky Tomáš Novotný bude mít na starosti oblast kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit a bude se spolupodílet na péči o NKP Levý Hradec.

7. Člen Rady města Roztoky Tomáš Pařízek bude mít na starosti přípravu nového územního plánu.

8. Členka Rady města Marie Šlancarová bude mít na starosti sociální věci a péči o seniory.

9. Koalice se bude vzájemně podporovat v klíčových hlasováních v Zastupitelstvu města Roztoky. Odlišná stanoviska budou sdělována koaličním partnerům předem a budou předmětem koaličního vyjednávání.

Článek III.

Další ujednání

1. Uzavření této Koaliční smlouvy neomezuje jednotlivé volební strany ve veřejné prezentaci vlastních politických stanovisek a názorů, ať již na webových stránkách, v časopise Odraz či dalším regionálním tisku.

2. O uzavření této Koaliční smlouvy budou v časopise Odraz informovat všichni lídři všech koaličních uskupení společně.

3. Řešením případných sporů mezi členy Koalice bude pověřena schůzka K 8, po dvou účastnících za každý subjekt. Stanoviska mohou být předjednána na úrovni schůzky K 4, po jednom zástupci každého subjektu.

4. Členové Koalice prohlašují, že její sepsání je výrazem jejich svobodné vůle a má podporu členů jednotlivých subjektů.

5. Tato Koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

6. Touto Koaliční smlouvou se ruší Koaliční smlouva ze dne 28. 10. 2010.

7. Platnost této Koaliční smlouvy zaniká uplynutím volebního období 2010 až 2014, případně písemným vypovězením dohody některým z účastníků, a to den po doručení výpovědi dalším partnerům dohody.

Jan Jakob za TOP 09, Roman Jandík za ODS, Stanislav Boloňský za Sakuru, Jaroslav Drda za Netřesk

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.