Nakládání s odpady

Jsem rád, že se konečně na stránkách Odrazu rozpoutala diskuse o nakládání s odpady ve městě, byť na jejím počátku stála kontroverzní akce místní ODS vyvolaná údajně opožděným schválením nové místní vyhlášky o poplatcích. Akci členů ODS ani s odstupem času nechápu, neboť na rozdíl od nich mi přijde normální, že jsou-li čisté náklady na provoz systému zhruba 670 Kč na hlavu, jsem za to ochoten i 670 Kč zaplatit, a to za každého člena rodiny (k počtu roztockých hlav se ještě vrátím). Navíc jak zmiňuje ve svém příspěvku paní Vavřínová s odkazem na průvodní dopis Ministerstva vnitra, stará vyhláška se stala k 1. lednu 2013 neaplikovatelnou, tzn. Město Roztoky vybíralo před nabytím nové vyhlášky poplatek 500 Kč na hlavu neoprávněně. Akce místní ODS, kterou pan místostarosta Boloňský nazval klukovinou, tudíž nemá ani právní základ. Pro novelu vyhlášky o místních poplatcích (včetně poplatku za odpady) nakonec hlasovalo všech 16 přítomných zastupitelů. I kdyby měli někteří zastupitelé dílčí výhrady, jsou povinni se podrobit vůli většiny, popř. pro svůj názor potřebnou většinu získat. Dovolím si dále nesouhlasit s názorem paní Vavřínové, že by se měla roční výše poplatku za odpady zredukovat, protože vyhláška nebyla schválena před začátkem roku, ale až v jeho průběhu. Pokud má výše poplatku odrážet náklady předchozího roku, je potřeba předchozí rok nejprve uzavřít a teprve poté stanovit výši poplatku, což se také stalo. Poplatek je stanoven jako roční a je možné jej dle dikce vyhlášky krátit pouze v případě, že občan změní trvalé bydliště nebo se změní vlastnictví nemovitosti. Nikoli s ohledem na datum nabytí účinnosti vyhlášky. Koneckonců službu město zajišťovalo v roce 2013 i před nabytím účinnosti nové vyhlášky.

A nyní ke slibovaným „hlavám“. K 31. 12. 2012 bylo na území Roztok hlášeno k trvalému pobytu 8 001 občanů, kteří mají povinnost platit poplatek za odpady. K nim připočtěme 84 majitelů nemovitostí (byty, domy, chaty), ve kterých není hlášen k trvalému pobytu nikdo a slouží k nájemnímu bydlení. V případě spoluvlastnictví se u těchto nemovitostí platí poplatek jen za jednu osobu. Vedle těch, kteří mají povinnost poplatek za odpady hradit, je tu pak pro mě neznámý počet těch, kteří v Roztokách bydlí, produkují zde odpad, využívají městem navržený systém, ale protože mají trvalý pobyt hlášen jinde, jinde i platí. Stejně tak u nájemních bytů, domů, chat platí vlastník pouze za jednu osobu, další spolunájemníci se mohou radovat, že mají svoz netříděného i tříděného odpadu zadarmo. Oceňuji snahu radního Pařízka z místní ODS, jenž předložil zevrubnou informaci o systému nakládání s odpady, o tocích peněz jak na nákladové, tak na příjmové straně a o poměrně významném dluhu ve výši zhruba 900 tisíc Kč, který mají povinné osoby vůči Městu Roztoky. MS ODS v Roztokách prohlašuje, že je jejím dlouhodobým cílem učinit systém nakládání s odpady soběstačným a že bude podporovat takovou strukturu a systém výběru poplatků, jehož výši budeme řídit především svým chováním a jenž bude adresný, efektivní a snadno vymahatelný. Inu, těšme se na konkrétní kroky místní ODS, neb jak se zdá, výše poplatku za odpad nám začne brzy klesat. A my chceme klesat, mám-li parafrázovat repliku z jednoho známého českého filmu. Ostatně není potřeba spoléhat na iniciativy politiků, neboť můžeme začít u sebe už teď, a to důsledným tříděním jak využitelných složek, které kromě nákladů s ním spojených generuje také příjmy, tak tříděním biodpadu, za který, je-li součástí komunálu, musí město zaplatit skládkovné ve výši 1 190 Kč bez DPH za tunu, je-li vytříděn, pak jen 670 Kč bez DPH za tunu. A sníži-li se množství relativně těžkého bioodpadu v popelnicích nebo kontejnerech, sníží se množství odpadu odváženého na skládku, což by mělo mít za následek jednání o snížení ceny se stávající svozovou firmou, popřípadě přesoutěžení ceny, jak navrhuje ODS. Koneckonců v kontextu informací, které ve svém článku ve vztahu k blízké budoucnosti nastínil pan místostarosta Boloňský, to asi ani jinak nepůjde.

Radan Kaderka
občan Roztok

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.