O čem jednala městská rada v březnu

Na svatého Řehoře, kdy „čáp letí přes moře a líný sedlák, který neoře“, se sešla k svému jednání Rada města, aby projednala řadu důležitých věcí.

Na úvod jednání se radní za přítomnosti ředitele TS pana Sládka a vedoucího odboru SRMŽP MÚ pana Poláka zabývali otázkou úklidu komunikací a veřejných prostranství v průběhu a po skončení stavebních prací. Uklidit po sobě staveniště je povinností dodavatelských firem, které však tuto službu zanedbávají (viz např. Školní náměstí). Pokud prostory za ně uklidí TS, faktura zůstane vesměs nevymahatelná. Dlouhá debata o této citlivé věci rozkryla různé nuance tohoto problému a byl snad nalezen způsob, jak zajistit, aby obyvatelé města nebyli rukojmími nezodpovědných firem.

Rada napravila dluh z minulosti a schválila pravidla pro odměňování členů výborů ZM a komisí RM. Jde sice jen o symbolické odměny, ale alespoň malinko oceňující dobrovolnou práci členů těchto orgánů města.

Konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ Havlíčkova vyhlášeny

RM schválila účetní uzávěrky příspěvkových organizací města za rok 2013, vzala na vědomí kritéria pro udělování osobních příplatků a odměn pro pedagogické i nepedagogické pracovníky základní školy, které předložila ředitelka školy, a rozhodla o pověření řízením základní školy po odchodu současné ředitelky A. Gabalové. S účinností od 1. 4. 2014 byl touto funkcí pověřen učitel této školy Ing. Ivo Cihlář, který je současně členem zastupitelstva města; rozhodnutí Rady o tomto řešení přechodného období nebylo jednomyslné.

V návaznosti na tento bod schválili radní návrh zadávacích podmínek ke konkurzním řízením na pozici ředitele ZŠ a ředitelky MŠ Havlíčkova. Podle schváleného harmonogramu by měli být noví ředitelé vybráni do konce května 2014.

Rada též schválila složení konkurzní komise, kterou tvoří v souladu s legislativou zástupci zřizovatele (města), Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce, pedagogů ZŠ a Školské rady. Předsedou komise byl jmenován odborník z praxe, ředitel podobného školského zařízení v Praze. Nezbývá než doufat, že nabídka uchazečů bude reprezentativnější než před rokem, kdy se sešly jen dvě přihlášky.

Jak se již stalo pravidlem, RM schválila záměry pronájmu několika obecních pozemků pod garážemi soukromých vlastníků. Záměry budou zveřejněny v souladu se zákonem. Trochu jiným případ byla žádost majitele garáže o odkoupení takového pozemku, k čemu se RM naopak postavila odmítavě. Rozhodnutí bude na ZM.

Příprava nového územního plánu

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla příprava nového územního plánu města. MÚ Černošice, který byl určen za jeho zpracovatele, si vyžádal doplňující podklady, tj. pa-sport komunikací, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, vše v digitální podobě. Rada také vyzvala všechny své odborné komise o předložení námětů vhodných pro řešení zadání územního plánu. Očekáváme, že náměty z komisí budou významnými podklady pro formulaci návrhu zadání, který musí schválit zastupitelstvo. Tomu bude ještě předcházet tzv. veřejné projednání, o němž budou občané včas informováni.

Změny územně plánovací dokumentace se připravují i v oblasti lokality Na Panenské s cílem zpřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb a dopravních propojení. Pro zpracování změny č. 4 ÚPnSÚ města Roztoky, které bude v tomto případě pořizovatelem, byl vybrán specialista - architekt, s nímž bude uzavřena příslušná smlouva. Zásadní změna se ovšem chystá Na Panenské II na základě přehodnocení rozsahu a charakteru zástavby investorem. Pokud s ním dojde k dohodě, bude výrazně zredukován počet bytových domů ve prospěch rodinných domů, a tím i významně snížen celkový počet obyvatel této lokality, což je pro obyvatele našeho města skvělá zpráva.

Další fáze výstavby kanalizace v Žalově 1 v Roztokách

Trochu dál se zas posunula realizace vodohospodářské infrastruktury v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova, když byla schválena smlouva na projekt kanalizačních přípojek v této ulici. Nejedná se o žádnou drobnost - jde o 60 přípojek! Projednán byl i další postup při vybudování asi 20 kanalizačních přípojek v Třebízského ulici. V této souvislosti budou osloveni majitelé dotčených nemovitostí. Odsouhlasena byla i smlouva provedení zemních prací pro rekonstrukci vodovodu v Máchově ulici, která předchází kompletní rekonstrukci komunikace.

Také byl vybrán dodavatel studie na protipovodňová opatření v oblasti dolních Roztok, což je dozvuk loňské červnové povodně.

Z jiného soudku je důležité sdělení pro inzerenty Odrazu. Grafické vytvoření plošného inzerátu podle podkladů inzerenta bude zpoplatněno částkou 300 Kč za kus.

Město se též dohodlo na prodloužení smlouvy o výpůjčce s firmou Trigema, která se týká pronájmu veřejných parkovišť kolem hotelu Academic na Tyršově náměstí, a to do roku 2024.

Nabídka nebytových prostor a bytu v Nádražní ulici

Znovu budou nabídnuty k pronájmu nebytové prostory v čp. 21 a čp. 22 v Nádražní ulici, a to za cenu 900 Kč/m2/rok.

K pronájmu je též nabídnut volný obecní byt v Nádražní 22, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Oboje podrobněji na jiném místě Odrazu.

Rada se též zabývala složitým problémem dvou pozemků, které jsou a vždy byly součástí školní zahrady roztocké školy a které katastr zapsal na soukromého vlastníka. Na základě právního posudku podá město žalobu o určení vlastnictví těchto pozemků. Závěr šestihodinového jednání patřil zprávě o činnosti Městské policie a zápisům z komisí RM, a to zejména ze sociální komise, která doporučila odsouhlasit jednorázové příspěvky vdovám a osobám zdravotně handicapovaným a sociálně znevýhodněným. Všechny tyto návrhy RM schválila. Důležitým podkladem pro rozhodování RM jsou i vyjádření stavební komise, která bdí nad dodržováním pravidel výstavby v našem městě. K některým složitějším otázkám se ještě Rada vrátí, se stavebními úpravami celkem 7 rodinných domů vyslovila souhlas.

Nový vedoucí městské knihovny jmenován

Skutečnou tečkou za jednáním bylo jmenování pana Michala Špačka vedoucím Městské knihovny v Roztokách, a to na základě doporučení výběrové komise. Novému vedoucímu knihovny přejeme mnoho úspěchů v práci, kterou by navázal na dlouholetou úspěšnou činnost paní Urxové, jež odešla do důchodu.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.