O čem jednala městská rada v červenci

Rada města se sešla k svému jednání na samém prahu prázdnin, 4. 7. 2012. Nejprve schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na grafika časopisu Odraz. S ohledem na nutné termíny poptávky bude číslo 7/8 mimořádně zajištěno přímou objednávkou konkrétní osobě.

Novela zákona komplikuje dostavbu školy

Potom RM přistoupila k zásadnímu bodu jednání, jemuž předcházela řada porad, odborných i právních konzultací. Šlo o další postup při dostavbě základní školy v Roztokách. Zatímco přístavba dvou tříd (dřevostavba) pokračuje přesně podle harmonogramu, postup velké dostavby komplikuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákonná norma nyní zpřísňuje a zpřesňuje podmínky výběrových řízení, což je formální komplikace sama o sobě, ale navíc dosud nenabyly účinnosti příslušné prováděcí vyhlášky MMR. V tomto právně nejasném stavu je velmi obtížné správně rozhodnout o 100 milionové investici, aby věc opět neskončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízelo se v podstatě dvojí řešení. Buď pokračovat podle starého zákona s riziky napadnutí soutěže, nebo podle nového zákona bez upřesňující vyhlášky. Druhá cesta je bezpečnější, má však jednu fatální nevýhodu - je výrazně pomalejší. Budeme-li postupovat podle novely zákona, je termín otevření dostavby stanovený na 1. září 2013 prakticky nereálný, neboť začátek výstavby se posouvá nejen z procesních důvodů, ale následně i z důvodů klimatických (bude-li v zimě mrznout). RM se nakonec jednohlasně přiklonila k méně rizikovému řešení a bude nejprve vybírat (soutěžit) zhotovitele projektu pro provedení stavby a následně na základě tohoto projektu dodavatele stavby.

Stanovisko k obytnému souboru v Nádražní ulici

Ani další bod jednání nebyl snadný. RM se na žádost investora zabývala projektem Obytného souboru plánovaného do Nádražní ulice (na místo staré továrny). Projednala Analýzu dopravní situace v této ulici zpracovanou Dopravní fakultou Univerzity v Pardubicích, v níž se uvádí, že frekvence aut vjíždějících a vyjíždějících z areálu do Nádražní ulice (o šířce 5 metrů) kvalitu dopravy významně nezhorší. Konstatovala, že některé důležité parametry neobsahuje či nevyhodnocuje - jde zejména o tzv. dynamickou mikrosimulaci pohybu motorových vozidel, zohlednění dopadu provozu na veřejnou dopravu, bezpečnost přechodů pro chodce směrem k nádraží atd. Tato hlediska je nutné dopracovat. Nejpodstatnější rozhodnutí Rady však spočívá v návrhu na zhotovení Regulačního plánu pro lokalitu Nádražní ulice, protože výstavba výrazně zasáhne do tváře dolních Roztok. Tento krok však musí schválit zastupitelstvo.

V Podmoráni se dočkáme dalšího přívozu

RM pak vyšla vstříc obci Úholičky a souhlasila s umístěním přístavního můstku na konci katastru naší obce v Podmoráni, ale ve správě Úholiček. Myslíme si, že tato změna přispěje i ke zpestření zejména pobřežních cykloaktivit, neboť naše sousední obec tam chce zřídit nejen přístaviště, ale i další přívoz.

Radní pak vzali na vědomí informaci, že provozovatel VaK v Úněticích vypouštěl obsah fekálních vozů do hlavního kanalizačního řadu na hranici našeho města, což je v zásadním rozporu s uzavřenými dohodami. Provozovatel i obec Únětice budou důrazně upozorněni na nutnost jejich dodržování.

Městská knihovna bude sloužit jen nekomerčním účelům

Rada pak aktualizovala podmínky pronájmu prostor městské knihovny a též i výši pronájmů. Zásadní změnou je to, že knihovna bude sloužit výhradně nekomerčním účelům a zájmovým organizacím města. Nebude tedy již sloužit leckdy pochybným komerčním akcím, navíc s minimálním finančním profitem.

RM též vyjádřila souhlas se žádostí ředitelky MŠ Spěšného na navýšení rozpočtu na adaptaci vlastních obslužných prostor na svou prádelnu. V současné době si tuto službu zajišťuje MŠ prostřednictvím komerční služby. Pokud tuto změnu schválí zastupitelstvo, investice do vlastní prádelny by se měla během několika let vrátit.

RM též projednala řadu materiálů pro jednání ZM, kdy šlo o doporučení zastupitelstvu ve věci nakládání s pozemky a zřízení věcných břemen.

Závěrem pak radní projednali zápisy z komisí a schválili jako dočasnou obřadní (svatební) místnost města taneční sál Základní umělecké školy v Jungmannově ulici. Tento krok je vynucen současnou rekonstrukcí roztockého zámku i zasedací místnosti MÚ.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.