O čem jednala městská rada v červenci

Červencová schůze rady (10. 7. 2013) začala netradičně exkurzí v městské i průmyslové (VUAB) čistírně odpadních vod u roztockého zámku. Radní chtěli vidět na vlastní oči současné umístění a funkci technologických provozů obou ČOV, aby mohli lépe zvážit možnosti jejich dalšího společného využití. To bylo velmi důležité pro rozhodování o rekonstrukci kalového hospodářství (investice za 11-17 mil. Kč), k němuž bude nutné v blízké době přikročit. Kalové hospodářství je totiž ještě pozůstatkem staré čistírny. Kromě radních se prohlídky zúčastnili i zástupci provozovatele - SčVK a generální ředitel VUAB Pharma Ing. Mengler. Obě čistírny tvoří jeden technologický celek a jde o to, zda vybudovat tzv. „kalovou koncovku“ v rámci městské ČOV, či společně s VUAB jako součást průmyslové čistírny a eventuálně za jakých podmínek.

Kalové hospodářství ČOV budeme řešit společně s VUAB

O této věci pak radní dále jednali na radnici, kam se po skončení prohlídky přesunuli.

Po hodinové rozpravě nakonec doporučili zastupitelstvu provedení rekonstrukce kalového hospodářství v rámci průmyslové čistírny VUAB, neboť tato varianta je pro město ekonomicky i prostorově výhodnější. Zopakovali bychom tak model, který se osvědčil při celkové rekonstrukci městské čistírny odpadních vod před 12 lety, kdy se provázanost obou čistíren ukázala jako užitečná a dlouhodobě efektivní.

Druhá etapa rekonstrukce komunikací je připravena

Radní pak projednali a schválili zadávací dokumentaci pro 2. etapu rekonstrukce městských komunikací (ul. Vošahlíkova, Dobrovského a část ulice Spěšného). Kromě opravy čistě rezidenčních ulic Dobrovského a Vošahlíkovy dojde díky rekonstrukci konce Spěšného ulice i k novému dopravnímu propojení staré zástavby se Solníky.

Zkusíme též využít dotačního titulu a vybudovat první tři podzemní stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad. Na základě této zkušenosti budeme eventuálně v instalaci těchto moderních, esteticky mnohem přijatelnějších zařízení na tříděný odpad pokračovat.

RM pak rozhodla o pronájmu některých obecních pozemků za standardních podmínek, když záměr byl předtím řádně zveřejněn (jde o zemědělské pozemky a starou neudržovanou zahradu).

Rada též ještě jednou projednala novelu Směrnice pro prodej a pronájem nemovitého majetku města před jejím schválením zastupitelstvem.

Je třeba odstranit nerovnováhu v nájemném

Vážná debata se pak rozvinula nad návrhem interního rozčlenění obecních nájemných bytů podle jejich kvality a s tím související úpravou nájemného. V některých případech by šlo o snížení nájmu, ve většině případů pak o zvýšení. Hlavním důvodem je odstranit nerovnost ve výši nájmu u bytů stejné kvality. Tento stav vznikl v průběhu posledních 15 let postupným uzavíráním nových smluv, když staré smlouvy neodpovídají současné úrovni nájemného. V průběhu diskuse byly předloženy alternativní návrhy, které si vyžadují důkladného zvážení, proto nebyla věc dosud uzavřena.

Stanoviska stavební komise ke stavebním aktivitám ve městě

Důkladně se radní zabývali dvěma zápisy ze stavební komise, která vydala různá doporučení, jak postupovat v případě některých žádostí stavebníků, zpravidla o výjimky z ustálených pravidel zástavby. Některé případy nebyly pro svou složitost uzavřeny a bude dále o nich jednáno. Zajímavým příkladem je záměr přebudovat hotel Alexandra v Nádražní ulici na (privátní) domov seniorů; současný návrh řešení je však v kolizi s nutností zachovat zde retenční a vsakovací prostor dešťových vod, které se sem stahují nejen z přilehlé stráně, ale i z části města navazující na Vrška. Dalším je nebývale velkorysý záměr rekonstrukce vily Amálka v Tichém údolí, který však zatím nevyhovuje regulačnímu plánu území.

Nové prostory pro MŠ Lidická byly zkolaudovány

Rada se zabývala cenovou nabídkou na zajištění autorského dozoru dostavby ZŠ Roztoky a vyslechla zprávu o kolaudaci prostor v bývalém Lexiku na Lidické ulici čp. 2240 rekonstruovaných na jednu třídu mateřské školy. Administrativně půjde o odloučené pracoviště

MŠ Přemyslovská. Stavební firma i odborný stavební dozor odvedli dobrou práci, kolaudace proběhla bez závad, jedná se o velmi hezké prostředí. K dořešení administrativních záležitostí se RM rozhodla zpestřit si léto ještě jedním jednáním, a to 24. 7. 2013.

Třídění odpadu v Roztokách funguje

Na závěr pak ještě RM v informačním bloku projednala řadu zajímavých informací, včetně zprávy firmy EKO-KOM o výsledku sběru tříděných odpadů (resp. druhotných surovin) v našem městě i dalších sídlech v ČR a o finanční odměně. Ve zprávě se uvádí, že v loňském roce bylo v rámci ČR díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik spotřebuje 300 tisíc domácností. To je určitě dobrá zpráva. I výsledky v Roztokách jsou velmi dobré.

Druhé dějství červencového jednání Rady se uskutečnilo 24. 7. 2013.

Na pořadu bylo několik akutních bodů agendy, které nesnesly odkladu.

V prvé řadě radní projednali a schválili konečné znění nájemní smlouvy na prostory nového oddělení mateřské školky pro 25 dětí v multifunkčním objektu v Lidické ulici čp. 2240 (bývalý Lexik, naproti Tescu), které bude odloučeným pracovištěm MŠ Přemyslovská. Detaily smlouvy byly předmětem poměrně dlouhého vyjednávání. Prostory si město pronajalo na 14 let s možností dalšího prodloužení. Radní vzali na vědomí i kladná vyjádření Krajské hygienické stanice, takže zbývá už jen doladit některé provozní věci a poslední krok - zápis do rejstříku škol a školských zařízení.

Potom se radní vrátili k doporučením a stanoviskům stavební komise ve věcech, které nebyly uzavřeny na minulé schůzi RM. Šlo celkem o pět, nikoli jednoduchých žádostí jednotlivých stavebníků. Radní projevili snahu najít přijatelná řešení, která nebudou v kolizi s veřejným zájmem a současně nebudou zbytečně neblokovat stavební aktivity některých stavebníků.

Závěrem ještě projednali několik provozních záležitostí. Vzali na vědomí informaci SčVK o zahájení rekonstrukčních prací na vodovodních přípojkách ve Vošahlíkově ulici a vyslovili požadavek, aby příště byli občané informováni s větším časovým předstihem.

Jmenován nový tajemník Městského úřadu

Posledním bodem jednání byla informace velmi podstatná pro chod města i úřadu. Ředitel krajského úřadu vyslovil souhlas se jmenováním Mgr. Jaroslava Drdy tajemníkem Městského úřadu, a tak starosta v souladu s ustanovením § 103 zákona o obcích jmenoval dosavadního radního J. Drdu do této funkce s účinností od 1. 8. 2013. Vzhledem k tomu, že funkce tajemníka MÚ je neslučitelná s mandátem zastupitele, bude muset na něj J. Drda rezignovat. V zastupitelstvu tak zasedne první náhradník sdružení Netřesk.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.