O čem jednala městská rada v červenci

Ačkoli je červenec měsícem prázdnin, sešla se městská rada ke svému jednání dokonce dvakrát. K prvnímu řádnému dne 9. července, k mimořádnému 30. července 2014. To naznačuje, že letošní léto rozhodně nebylo „okurkovou sezonou“.

Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV může začít

Rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební a strojní části Rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod a dala souhlas k podpisu smlouvy s vybranou firmou (cena díla cca 7 mil. Kč). K tomu je třeba ještě připočíst náklady na tzv. šnekolis, což je technologické zařízení k odvodnění kalu, které bude zajištěno zvláštní dodávkou. Kalové hospodářství je společné pro obě čistírny - městskou i průmyslovou a nebylo součástí velké rekonstrukce MČOV v letech 1999-2003. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologický provoz na pozemku VUAB Pharma, a. s., výběrové řízení také tato společnost (s účastí města) zajišťovala.

Radní též vzali na vědomí zprávu o přípravě opravy vodojemu v Žalově; ještě letos by se mohla stihnout oprava líce jedné komory. Tato oprava by neměla negativně ovlivnit zásobování obyvatelů našeho města pitnou vodou. Město též vyhovělo žádosti Středočeského muzea o finanční dar na uspořádání koncertu k připomenutí malířky Zdenky Braunero-vé, od jejíhož úmrtí uplynulo 80 let, a také základní škole na řešení nečekané havárie.

Navyšování kapacity předškolních zařízení

Další část jednání byla věnována problematice předškolní výchovy. Nejprve se radní seznámili s informací starosty Jakoba o možnostech zřizování tzv. dětských skupin a uložili mu jednat s vlastníky vhodných objektů ve městě i vypracovat finanční analýzu této alternativní možnosti, jak řešit nedostatek míst v obecních mateřských školkách.

Posléze radní vyslechli informaci místostarosty Boloňského o nově vyhlášeném programu na podporu výstaveb MŠ ze státního rozpočtu a uložili odboru SRMŽP připravit projekt nového modulového objektu s kapacitou 2 tříd.

V další části jednání se radní zabývali stavem veřejné zeleně a přijali usnesení k realizaci dosadby stromů do stromořadí za chybějící či uschlé stromy.

RM též projednala žádosti o pronájmy a pacht obecních pozemků různé kvality, výměry a umístění a uložila odboru SRMŽP jednat se společností Amadet o podmínkách převodu inženýrských sítí v lokalitě na Dubečnici městu. Jde o komplikovaný problém, který se táhne již několik let, a současný stav není ku prospěchu firmě ani městu.

V návaznosti na zápis ze stavební komise se radní vyjádřili k několika žádostem občanů o stavby, přístavby a rekonstrukce rodinných domů.

Radní se též dotkli některých poměrně citlivých věcí, jako je např. smlouva se společností Komterm o zásobování části města teplem, jejíž platnost končí 31. 12. 2014, či otázky smluvních vztahů k nebytovým prostorám domu č. p. 713 v Havlíčkově ulici, kde sídlí dětské ordinace soukromého zdravotnického zařízení.

Zadání Regulačního plánu pro oblast Dubečnice

Důležitým bodem jednání byla příprava návrhu zadání Regulačního plánu Na Dubečni-ci, jehož pořizovatelem bude Městský úřad Roztoky. S tímto bodem souvisí i jednání s majoritním vlastníkem pozemků v této lokalitě, společností Ekospol, a. s., která projevila velký zájem začít stavět. Podle předložené studie by mělo jít v první etapě o výstavbu 500 bytů různé velikosti ve vícepodlažních bytových domech podél Lidické ulice. Tuto představu vedení města z mnoha důvodů odmítá a snaží se najít jednáním s firmou východisko ze „zabetonované“ situace. Platný územní plán zde bytovou výstavbu umožňuje, od prosince 2006 však v této lokalitě platí stavební uzávěra. Město může akceptovat jen takový rozsah nové výstavby, která bude v souladu s rozsahem občanské vybavenosti a stavem dopravní infrastruktury (zejména Lidické ulice). Na straně druhé se může Ekospol pokusit dosáhnout svého soudní cestou s odůvodněním, že stavební uzávěra zde platí již příliš dlouho.

Na závěr ještě radní vzali na vědomí informaci o uvolněných obecních bytech a uložili MÚ zveřejnit výzvu k podání nabídek na jejich pronájem. Jedná se o byty v Braunerově ulici č. p. 1022 a 1023.

S ohledem na svižný průběh jednání se radní rozešli ještě za světla.

Mimořádné jednání RM

Mimořádné jednání Rady bylo svoláno na 30. července původně jen kvůli několika naléhavým bodům, rozsah agendy se ale nakonec docela pěkně rozrostl.

Body, které nesnesly odkladu, byly tři. Schválení výsledků výběrového řízení na opravy cest a chodníků, schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele rekonstrukcí vybraných komunikací a schválení výsledku výběrového řízení na opravu vnitřní komory vodojemu Žalov.

Kromě toho RM projednala výsledek šetření stížnosti na postup ZŠ Roztoky ve věci klasifikace žáka, zpracovaný Českou školní inspekcí.

Radní se dále zabývali návrhem na formu úhrady rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod a projednali podnět na dodržování regulativů zástavby v oblasti Solník Stavebním úřadem Roztoky. Rada projednala též informaci o jednorázové úhradě dluhu na nájemném Zdravotnického zařízení v Havlíčkově ulici a schválila některá nápravná opatření.

Na Dubečnici leží klíč k urbanistické budoucnosti města

Klíčovým bodem byla porada o tom, jak přistoupit k představám firmy Ekospol, a. s., na rozsah plánované výstavby Na Dubečnici poté, co proběhlo další kolo jednání. Ekospol považuje vyhlášení stavební uzávěry v roce 2006 za nespravedlivé a právně labilní a dožaduje se jejího zrušení. Nehodlá ani výrazně redukovat své představy o rozsahu výstavby, a to s ohledem na ekonomickou návratnost své investice.

Rada a zastupitelstvo již dříve reagovaly zadáním urbanistické studie celého území Dubečnice a návrhem na zpracování regulačního plánu pro oblast, která by měla být zahrnuta do 1. etapy výstavby.

Na závěr ještě RM vzala na vědomí informaci, že se město Roztoky připojilo ke správní žalobě na Krajský úřad Středočeského kraje proti jeho rozhodnutí ve věci přezkoumání územního a stavebního řízení na přestavbu nemovitosti v katastrálním území Žalov.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.