O čem jednala městská rada v červnu

Nejprve ještě ohlédnutí za poslední ze tří květnových rad, která se konala po uzávěrce čísla 30. 5. 2012.

Projekt dostavby školy dostal zelenou

Jednání bylo zahájeno prezentací architektů z firmy Helika a.s., kteří připravují dostavbu roztocké ZŠ. Rada města vyjádřila souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení dostavby a rekonstrukce základní školy v Roztokách, kterou tato firma zpracovala. K souhlasu připojila RM požadavek, aby byly zapracovány připomínky stavební komise a bylo vyřešeno vynětí předmětného pozemku z půdního fondu.

Poté se RM zabývala nabídkou TJ Sokol na spolupráci s městem, jejímž výsledkem by mělo být vybudování jedné třídy mateřské školy v objektu sokolovny. Rada tento podnět uvítala, ale bude nutné prověřit, zda je reálný, a také jeho případnou finanční náročnost.

RM pak vyslovila uznání kronikářce města paní Weberové a schválila jí roční odměnu za její velmi kvalitní práci.

Přístavba nemocnice v Tichém údolí

Předmětem poměrně velké diskuse byla žádost projekční firmy, resp. majitele nemocnice v Tichém údolí RHG na přestavbu tohoto objektu. Jeho cílem by mělo být zvýšení standardu lékařské a ošetřovatelské péče a přístavba evakuačního výtahu. Problém je v tom, že navržená přestavba (nástavba o jedno podlaží) je v rozporu s podmínkami platného regulačního plánu pro Tiché údolí.

Rada nakonec většinově doporučila zastupitelstvu souhlasit v tomto případě s výjimkou.

I další body se týkaly věcí, v nichž rozhodující slovo bude mít zastupitelstvo, např. smlouva s firmou Amadet a.s. o podmínkách prodeje pozemků, veřejného osvětlení a vodohospodářské infrastruktury Na Dubečnici městu nebo smlouva o smlouvě budoucí s firmou TALORA a.s. ve stejné věci, ovšem na Panenské II. V obou těchto případech dala RM doporučující stanovisko.

Závěrem pak RM projednala zprávy o činnosti městské policie a zápisy z jednání svých odborných komisí, školské a stavební.

Rada nesouhlasí s rozhodnutím MÚ Černošice

Rada pak jednomyslně rozhodla o tom, že se město odvolá proti rozhodnutí Odboru dopravy MÚ Černošice, který jako příslušný silniční úřad vydal rozhodnutí, kterým povoluje připojení navrženého „Obytného souboru Roztoky“ (tj. bytového komplexu v Nádražní ulici) na Nádražní ulici, resp. silnici II/242. Zatím totiž není toto rozhodnutí podloženo studií dokládající dopad připojení na propustnost a dopravní režim této komunikace.

Nakonec se RM též zabývala problémy s firmou provádějící opravy komunikací města, konkrétně Jungmannovy ulice a uložila místostarostu Šefrovi prověřit činnost firmy na této zakázce se všemi sankcemi vyplývajícími ze smlouvy.

RM též vzala na vědomí, že správní rada Nadace ČEZ nevyhověla žádosti města o finanční příspěvek na „Oranžové hřiště 2012“. Důvody rozhodnutí nadace nesděluje.

Dalším jednacím dnem Rady města bylo pondělí 11. června 2012.

Nový odpovědný redaktor Odrazu jmenován

V jeho úvodu Rada přijala a vyslechla kandidáta na pozici odpovědného redaktora měsíčníku ODRAZ pana Ladislava Kantora, kterého po diskusi do této funkce jmenovala - zatím na dobu určitou do konce roku 2012. Současně rozhodla o prodloužení smlouvy s tiskárnou KAVKA o tři roky.

RM pak vzala na vědomí Prognózu počtu dětí v mateřských školách do roku 2017, kterou předložil pan starosta Jakob. Čísla zřejmě nepotěší žadatele o místa v MŠ. Souběh dvou faktorů - zvýšené populační křivky a přistěhovalectví do Roztok - způsobí v nejbližších letech trvalý nedostatek míst a to i v případě dalšího rozšiřování kapacity obecních školek. Jistou útěchou může být, že prognóza nemusí být ještě realitou, ale problémy s kapacitou budou a město se tím rozhodně musí vážně zabývat (resp. již se zabývá).

RM také učinila opatření k provedení oprav chodníků v Masarykově a Jungmannově ulici, jejichž nevábný stav značně kontrastuje s obnovenými komunikacemi.

Standardy a ceník pečovatelské služby

RM pak projednala tzv. standardy kvality poskytování terénní pečovatelské služby v Roztokách (a Úněticích). Tento rozsáhlý materiál (bude kompletní na webu města) definuje kvalitativní pravidla i cenu pro poskytování těchto služeb. Rada se též z popudu pana starosty zabývala souborným řešením interiérů nové budovy ZŠ.

RM pak přijala opatření ke zkvalitnění plakátovacích služeb v Roztokách. Stanovila např., že nebude povolen komerční výlep, ale jen sdružením a organizacím působícím ve městě a pro potřeby města.

Výjimku tvoří výlep plakátů volebních stran měsíc před volbami.

Na pořad jednání přišel i závěrečný účet města za rok 2011 a zpráva o přezkoumání hospodaření města odborem finanční kontroly KÚSK, konečný výrok zde náleží zastupitelstvu.

Vyhodnoceny nabídky žadatelů o pronájem bytů

RM souhlasila s uzavřením nájemních smluv k obecním bytům v Nádražní ulici v čp. 22 a to žadatelům s nejvyšší nabídkou. Smlouvy mají 3 měsíční výpovědní lhůtu, což je nutné brát v úvahu i z toho hlediska, že dosud není dořešena otázka privatizace obecních bytů.

RM definitivně rozhodla o pronájmu části pozemku č. kat. 119/1 (za knihovnou) sdružení Roztoč, které zde bude stavět svou novou klubovnu (dočasnou montovanou stavbu).

RM pak schválila záměr pokládky kabeláže veřejného osvětlení na Panenské II do výkopů, které provádí firma realizující optickou síť v této lokalitě města. Dojde tím ke značné úspoře finančních prostředků.

RM vzala na vědomí Zadávací podmínky opravy tzv. vratné (povodňové) kanalizace MČOV zpracované ve spolupráci města a VUAB Pharma, na jehož pozemku se potrubí nachází. Město i továrna se budou na opravě spolupodílet rovným dílem.

RM též vypověděla mandátní smlouvu současnému správci bytového fondu města, a to v souvislosti s vypsáním výběrového řízení na nového správce.

Projednala též stížnost pana B. H. na hluk (hudební) z nočního klubu v sousedním domě a vyzve majitele podniku, aby doložil, že noční klub s hudební produkcí provozuje v souladu s povolením příslušných orgánů.

Závěr dlouhého jednání patřil informačnímu bloku a zápisům z odborných komisí města (sociální, školské rady). Radní byli též seznámeni s harmonogramem stavby -rekonstrukce přízemí budovy radnice. Tato rekonstrukce se ve své vrcholné fázi dotkne též fungování MÚ - bude proto převážně nasměrována do období dovolených a prázdnin. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách města.

Koncesní řízení na provozování VaK definitivně zrušeno

Velmi nepříjemnou zprávu si nechal pan starosta na závěr, kdy seznámil radu s 22 stránkovým rozhodnutím ředitele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který definitivně zamítl náš rozklad proti předchozímu rozhodnutí ÚHOS, kterým bylo zrušeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v Roztokách. To prakticky znamená zmaření dvouleté práce města

i značné finanční výlohy, a to zřejmě (dovolím si nekorektní poznámku) v rámci konkurenčního boje zúčastněných firem.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.