O čem jednala městská rada v červnu

Radní se sešli ke svému jednání 11. června nad pořádnou porcí téměř 40 bodů agendy.

Nový ředitel základní školy

Po několika zahřívacích bodech (včetně schválení výsledků soutěže o veřejnou zakázku - rekonstrukci vybraných komunikací v roce 2014 a přijetí dotace z OPŽP na za-metací vůz pro TS) byl na jednání pozván další v pořadí úspěšných účastníků konkurzního řízení na pozici ředitele základní školy, neboť původně jmenovaný adept na tuto funkci rezignoval. Slyšení kandidáta se protáhlo téměř na hodinu. Mgr. Petr Bezděka, jehož konkurzní komise umístila na druhé místo v pořadí vhodných kandidátů, byl zasypán množstvím otázek, z nichž bylo zřejmé, že si radní uvědomují závažnost svého rozhodnutí. Po delší debatě rozhodli radní většinově o tom, že jmenují Mgr. Petra Bezděka ředitelem Základní školy Roztoky s účinností od 1. srpna 2014. Je třeba doufat, že tato volba bude ku prospěchu naší školy i města.

Postup při přijímání dětí do MŠ_

I další bod programu se týkal školství, konkrétně postupu ředitelek MŠ při přijímání dětí na uvolněná místa v průběhu školního roku. Přijímání dětí je sice v úplné právní pravomoci ředitelek, nicméně Rada trvá na dodržování dohodnutých kritérií, tj. že kromě trvalého bydliště je určující věk dítěte (bez dalších podpůrných hledisek).

Radní také posunuli na pořad jednání ZM koncesní projekt pro výběr provozovatele vodovodů a kanalizací ve městě, což je problém, který se vleče již několik let (původní koncesní řízení bylo na návrh odmítnutého uchazeče ÚHOS zrušeno).

RM schválila zadávací podmínky pro rekonstrukci vybraných chodníků a cest v letošním roce. Veřejná soutěž s limitní cenou téměř 4 mil. Kč o celkem 15 lokalit ve městě bude vypsána bez prodlení, aby práce mohly začít již koncem prázdnin. Radní též doporučili zastupitelstvu odkoupit některé soukromé pozemky na Levém Hradci, aby bylo zajištěno jejich lepší obhospodařování a využití pro případné rozšíření hřbitova.

Co s vilami města v Tichém údolí?

Velká diskuse se vedla i o tom, jak dále postupovat s našimi vilami čp. 110 a 125 v Tichém údolí, neboť na základě rozsudku odvolacího soudu byly pozemky kolem vil definitivně zapsány do listu vlastnictví města Roztoky. Do ZM půjde návrh záměru prodání jedné z nich, aby z výtěžku prodeje bylo možné opravit a využívat druhou.

Dosti vyhroceným bodem jednání, jehož se kromě radních zúčastnili i předsedové kontrolního a finančního výboru ZM, byl návrh na finanční kompenzaci z rozpočtu města za nepřijetí dětí do veřejné mateřské školy. K návrhu se vyjádřil i odbor financí a odbor vnitřních a sociálních věcí MÚ. Upřesněný návrh posoudí zastupitelstvo.

RM ocenila skvělou práci kronikářky J. Weberové a přiznala jí roční odměnu; rozhodla i přispět 10 tis. Kč motocyklovému závodníkovi P. Kejmarovi, který je roztockým občanem.

Nové sportoviště se otevírá veřejnosti

RM také schválila s několika úpravami Návštěvní a provozní řád nového veřejného sportoviště v ulici Obránců míru. Sportoviště s umělým trávníkem pro míčové hry bude otevřeno od dubna do října od 9 do 21 hodin, v březnu a listopadu od 9 do 19 hodin. Přes zimu bude sportoviště uzavřeno. Věříme, že bude veřejnosti ku prospěchu a že budou dodržována pravidla provozu a některá omezení, jako je zákaz požívání alkoholu a omamných látek, zákaz kouření, odhazování žvýkaček a dalších odpadků na hrací plochu, pohyb po hrací ploše v nevhodné obuvi atd.

Jako dosti konfliktní se ukázal návrh dopravních opatření v okolí žalovské školy, kde situace zejména v ranní špičce je naprosto chaotická a neúnosná. Část Zaorálkovy ulice bude proto zjednosměrněna, což by mělo dopravní chaos zmenšit a současně částečně zklidnit i problematickou křižovatku ulic Obránců míru a Zaorálkovy. Každé takové opatření samozřejmě přinese i některé negativní dopady pro rezidenty, ale bezpečnost dětí by měla být na prvním místě.

Pevným bodem jednání RM jsou vždy zápisy z jednání odborných komisí a zpráva o činnosti Městské policie. Jako obvykle radní schválili na návrh sociální komise příspěvky vdovcům a několika žadatelům jednorázové příspěvky ve hmotné nouzi.

Obsažný byl blok materiálů ze stavební komise, která předložila Radě svá vyjádření k celkem 11 žádostem občanů ohledně jejich stavební činnosti. Rada se snaží občany v jejich stavebních aktivitách příliš neomezovat, pokud postupují v souladu s platnou legislativou a vnitřními regulativy města. Problém bývá s estetickou stránkou některých přístaveb a stavbiček, ale to je zrovna oblast, kde může RM jen „doporučit zvážit“ nějakou úpravu, nemůže však přímo nepovolit (rozhodující slovo má stejně stavební úřad). To je trochu odpověď na častou námitku občanů, proč město nezakročí proti některým lidovým stavebním tvořivostem, které nejsou ku prospěchu tváře města.

Rozsah stavební uzávěry v Tichém údolí

Dosti zásadní dokument schválila RM v samém závěru svého sedmihodinového jednání, a to návrh opatření obecné povahy a hranici dotčeného území stavební uzávěrou v Tichém údolí, která by měla platit do doby přijetí nového Regulačního plánu, nejdéle do konce roku 2016. Návrh bude projednán s orgány státní správy a posléze vyvěšen na úřední desce. Smyslem stavební uzávěry je ochránit urbanistické, architektonické a přírodní kvality Tichého údolí. Stavební uzávěra se nevztahuje na běžnou stavební údržbu nemovitostí, jak je někdy nepřesně interpretováno veřejností. Přístavby, nástavby a drobné doprovodné stavby je možné realizovat na základě výjimek povolených Radou města Roztoky.

Tečkou za jednáním v úmorném vedru byl zápis z redakční rady Odrazu a v něm obsažený návrh na závazný postup při zveřejňování předvolebních článků v zářijovém čísle, tedy posledním před volbami do městského zastupitelstva, které se budou konat druhý říjnový víkend. Výjimkou ze zavedených pravidel je to, že v čísle 9/2014 bude chybět rubrika Názory a komentáře, kterou nahradí volební stránky kandidujících volebních stran. Věříme, že občané toto jednorázové opatření pochopí, neboť jinak by Odraz na-bobtnal na dvojnásobný rozsah a ve smršti různých názorů bychom se „utopili“. Připomínám, že v minulých volbách v roce 2010 kandidovalo v našem městě 9 volebních subjektů. Jak to bude letos, se teprve uvidí, nejpozději počátkem srpna budou muset volební strany odevzdat k registraci kandidátní listiny.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.