O čem jednala městská rada v dubnu

Radní se sešli ke své dubnové schůzi 9. 4. 2014 nad více než 50 body jednání. Po procedurálních úvodních bodech byla jmenována konkurzní komise pro výběr ředitelky MŠ Havlíčkova. Předsedou komise bude pan starosta Jakob, druhým zástupcem města místostarosta Boloňský.

U školské problematiky zůstali radní i v dalších bodech, které jednaly o smluvních vztazích týkajících se dostavby základní školy a projektové dokumentace na realizaci hřiště na školní zahradě. Zhotovení tohoto projektu nás přijde na 150 tis. Kč bez DPH.

Poté se rada dotkla citlivé věci - podomního prodeje, jenž je vesměs vnímán negativně jako aktivita obtěžující obyvatele města. Pro jednání zastupitelstva bude připraven návrh obecně závazné vyhlášky, která by měla tuto formu prodeje zakázat.

Studie protipovodňových opatření

RM se zabývala i podnětem podnikatelů a občanů z dolní části města, která se nachází v záplavovém území, na vypracování studie protipovodňových opatření, jež by měla ochránit nemovitý i movitý majetek v této oblasti. Řešení bude patrně technicky i finančně náročné, ale nikoliv nemožné.

RM vzala na vědomí informaci o vývoji situace s pozemky na školní zahradě, které jsou zapsány na soukromého vlastníka. Jako reakce na pokus vlastníka tyto pozemky prodat byla podána žaloba o určení vlastnictví a současně bylo požádáno o vydání předběžného opatření, které má zabránit manipulaci s pozemky. Soud bezodkladně předběžné opatření vydal.

RM se zabývala i návrhy dopravních opatření v Nádražní ulici, kde se zintenzivní kontroly dodržování povolené rychlosti motorových vozidel, a také návrhem na změnu dopravního režimu v části Zaorálkovy ulice před žalovskou školou, kde vznikají zejména v ranní špičce značně chaotické a nebezpečné situace.

RM dala zelenou návrhům nového ředitele městské knihovny na zpestření její nabídky veřejnosti semináři a přednáškami. Také budou vyzváni studenti Fakulty architektury ČVUT, aby navrhli nové řešení objektu knihovny a městského úřadu na místě dosluhujících objektů z počátku sedmdesátých let.

Úholičky nám přispějí za své žáky v roztocké ZŠ

Příjemnou zprávou je to, že obec Úholičky vyhověla naší žádosti, aby přispěla na neinvestiční náklady za své žáky, kteří dochází do školy v Roztokách. Tento příspěvek již není nárokový, a je proto třeba velmi uvítat vstřícnost paní starostky Kořínkové v této věci. Úholičky nám za minulý školní rok přispějí téměř 350 tis. Kč.

Našeho časopisu Odraz se týkal další bod -schválení výběrového řízení na zajištění jeho výroby (tisku). Nově nám bude Odraz tisknout firma z Českých Budějovic, což by ale vzhledem k současné úrovni IT komunikace neměl být větší problém.

Soubor několika bodů se týkal využívání veřejného prostranství. Radní nedali souhlas k trvalému umístění stánku s rychlým občerstvením na Tyršovo náměstí a nabídli zájemci jiný prostor. Také byl projednán, ale zatím neschválen, návrh na rozšíření kamerového systému, a to pro příliš vysokou cenu.

Jako již tradičně, dalších 8 žádostí se týkalo žádostí o pronájem obecních pozemků, vesměs pod garážemi. Ve všech případech se postupuje standardně podle zákona o obcích.

První krok k revitalizaci oblasti Maxmiliánky

RM též vzala na vědomí záměr na vyčištění a údržbu vodní nádrže v Tichém údolí u Maxmiliánky (bývalé přírodní koupaliště). Před vlastní realizací však požaduje od příslušné firmy upřesnění způsob likvidace vytěženého materiálu a popis zvolené technologie údržby. V závěru radní projednali zápisy z odborných komisí a přijali usnesení zejména k návrhům ze sociální komise. Vdovám a lidem v nouzi byly schváleny jednorázové finanční příspěvky. Také se radní zabývali stavem komunikací a veřejné zeleně a usnesli se na rychlejší rekultivaci trávníků poškozených stavební činností.

Krátce po deváté večer bylo jednání Rady ukončeno.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.