O čem jednala městská rada v květnu

V měsíci květnu se sešli radní ke svému jednání dokonce třikrát. Poprvé na své řádné schůzi 14. 5. 2014, podruhé 19. 5. a potřetí ještě před jednáním ZM 28. 5.2014.

Na prvním jednání se museli radní vypořádat s téměř padesáti body programu.

V úvodu se RM zabývala rekonstrukcí kalového hospodářství městské čistírny odpadních vod i dalším postupem při koncesním řízení pro výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací.

RM schválila kvalifikovanou osobu, která bude odborně dohlížet na postup města při pořizování regulačního plánu na Dubečnici a při změně regulačního plánu na Panenské II. K tomu je třeba připomenout, že zejména regulační plán pro Dubečnici, kde vlastní pozemky společnost Ekospol, je věc zásadní důležitosti pro další rozvoj města; ovšem i změna zástavby na Panenské je velmi významná.

Oprava vodojemu se odkládá

Rada musela i „kousnout do kyselého jablka“, když na návrh odboru SRMŽP zrušila výběrové řízení na opravu vodojemu v Žalově. Původní zadávací podmínky pro VŘ byly nastaveny tak, že neumožňovaly výběr opravdu nejlepší technologie a nejspolehlivější firmy. Je potřeba poznamenat, že to nebylo ani tak chybou příslušného odboru MÚ, protože na jednoznačné definici podmínek se nebyl schopen dohodnout ani tým přizvaných expertů. Vzhledem k tomu, že dodávka a kvalita pitné vody je věc zásadní důležitosti, rozhodla se Rada, že raději původní zadání i soutěž zruší a vypíše novou. Vzhledem k obecně platným zásadám soutěží o veřejné zakázky, kde prioritou je nejnižší nabídnutá cena, nelze riziko neúspěchu vyloučit ani v budoucnu, ale snad se to na druhý pokus podaří. V každém případě odložením opravy vodojemu není dodávka vody pro obyvatele našeho města nijak ohrožena.

Petice občanů z Palachovy ulice

Radní pak projednali Petici občanů „ve věci zachování zeleného pruhu v ulici Jana Palacha“.

Na vysvětlenou je třeba uvést, že jde o reakci zde bydlících obyvatel (ale nejen jich) na přípravu celkové rekonstrukce této původně páteřní ulice našeho města, která je již řadu let ve velmi špatném stavu. Navíc je tam trpěn naprosto nepřijatelný stav, kdy na středním zeleném pruhu „na divoko“ parkují auta, což je dáno právě neblahým stavem této ulice.

Výstavbou tzv. finských domků v padesátých letech 20. století, které jako „dočasné stavby“ přehradily dopravní koridor původní Okružní třídy, jež měla navazovat na plánované přemostění vltavského údolí, se dopravní potenciál této nejkrásnější alejové třídy města výrazně omezil. Tak se i odložily veškeré snahy o dokončení této dvouproudé ulice se středovým zeleným pruhem. Nyní bychom rádi tento dluh minulosti napravili, místní obyvatelé však mají z různých příčin na věc jiný názor. Jejich alternativní návrh předpokládá jen rozšíření současného jízdního pruhu. Bylo proto svoláno veřejné projednání záměru na 21. května, aby si obě strany vyjasnily svá stanoviska.

Malá vsuvka. Ve středu 21. 5. se na toto veřejné jednání dostavilo 9 občanů města a 6 radních, včetně starosty a obou místostarostů. K dohodě sice nedošlo, ale k vyjasnění stanovisek ano.

Celou hodinu pak radní rokovali o zdánlivě banální věci - zda se mají technické služby připojit k e-aukci energií přes zprostředkovatele, firmu eCENTRE a.s. Ani po skončení diskuse nebyla věc uzavřena, starosta se sejde s řediteli příspěvkových organizací města i společností eCENTRE k projednání konkrétních podmínek. (K setkání došlo 21. 5. 2014.)

RM pak projednala a schválila pronájmy několika pozemků, zejména pod garážemi, a vydala souhlasné stanovisko k pěti žádostem občanů o úpravu jejich nemovitosti. Rada též řešila jednoho „kostlivce ve skříni“, když reagovala na upozornění právníků, že smlouva města s Tenisovým klubem Roztoky o užívání obecního majetku přiléhajícího k tenisovým kurtům (na 50 let za 1 Kč ročně), uzavřená v roce 2007, je absolutně neplatná. Schválila nový pronájem pozemku na dobu neurčitou za cenu 7 Kč/m2/rok. Rada též schválila domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví města.

Budeme jednat s Ropidem o posílení ranní dopravy

Radní se též zabývali podněty občanů na rozšíření autobusových spojů v ranní dopravní špičce. Možnosti zlepšení projedná se společností ROPID starosta J. Jakob. Jakkoliv je celkově veřejná doprava do Roztok na velmi dobré úrovni, v ranní a odpolední špičce odpovídá spíše než evropskému tak asijskému standardu cestování. Bohužel od května ubylo i několik železničních spojů oblíbeného „libeňáčku“.

Radní také schválili zadání restaurování pomníku padlých na Školním náměstí. Tím bude uzavřena celková přeměna tohoto místa, když nová výsadba zeleně již byla realizována na podzim, stejně jako stavební úpravy okolí.

Schválili také navýšení rozpočtu na rekonstrukci Máchovy ulice na základě změnových listů.

Závěr schůze byl věnován zápisům z jednání komisí Rady. Na návrh sociální komise byly schváleny jednorázové příspěvky lidem ve hmotné nouzi. Dále byly projednány zápisy ze školské a kulturní komise a redakční rady Odrazu a zpráva o činnosti městské policie. Krátce po 22. hodině se radní rozešli k domovům.

Noví ředitelé školských zařízení jmenováni

V pondělí 19. května se sešla Rada k mimořádnému jednání, jehož hlavním bodem bylo projednání výsledků konkurzních řízení na pozici ředitelky Mateřské školy Havlíčkova a ředitele základní školy. Oba kandidáti, které konkurzní komise doporučila do funkce jmenovat, se radním osobně představili a museli odpovídat na řadu dotazů, které se týkaly jejich představ o řízení těchto školských zařízení. Stejně jako u konkurzní komise oba kandidáti i při „grilování“ v Radě prokázali, že mají předpoklady být vhodnými kandidáty na tyto odpovědné funkce, a proto také RM jednomyslně jmenovala paní Mgr. Hanu Fialovou ředitelkou MŠ Havlíčkova a PhDr. Michaela Řezáče ředitelem ZŠ Roztoky, oba s účinností od 1. 8. 2014.

K tomuto hlavnímu bodu si radní přidali ještě několik menších, a to zejména rekonstrukci domu čp. 286 v Jungmannově ulici na základě znaleckého posudku, a schválili výsledek soutěže na veřejnou zakázku - rekonstrukci bytu č. 1 v tomto domě. Dům v Jungmannově ulici (z roku 1926) není celkově v dobrém stavu, různé jeho neduhy (zejména vlivem působení zemní vlhkosti) již byly založeny při jeho stavbě (nedostatečné základy objektu, žádné či nefunkční izolace). Město se nyní musí s péčí řádného vlastníka s nimi vypořádat.

Do třetice se městská rada sešla ještě ke krátkému jednání před schůzí zastupitelstva dne 28. května 2014. Hlavním důvodem bylo schválení rekonstrukcí komunikací města pro zbývající období letošního roku. I když se nepodařilo tento materiál pro jednání fi-nalizovat, bylo projednáno několik dalších akutních věcí.

Nečekaný zvrat v instalaci nového ředitele ZŠ

Hned úvodem pan starosta informoval radní o nečekaném zvratu ve výběru nového ředitele ZŠ, když radou již jmenovaný ředitel M. Řezáč oznámil, že na tuto funkci nereflektuje.

Radní se proto usnesli, že na své příští jednání pozvou k osobnímu pohovoru kandidáta, který se umístil v rámci konkurzního řízení na druhém místě.

Byla též projednána situace s regulačním plánem pro Tiché údolí, který krajský soud na návrh společnosti Weenen s.r.o. (vlastník Maxmiliánky) zrušil. Byl dohodnut další postup, tedy že město nepodá kasační stížnost proti rozsudku a navrhne zastupitelstvu zpracovat nový regulační plán.

Havarijní stav ulice V Potokách

Velmi aktuální bylo projednání havarijního stavu komunikace v ulici V Potokách, koryta a břehů Únětického potoka po několika přívalových deštích. Situace V Potokách je opravdu havarijní a náprava si vyžádá nemalé finanční prostředky, o které se rozhodli radní požádat zastupitelstvo ještě na večerním zasedání. Postup bude koordinován s Povodím Vltavy, jemuž patří koryto potoka.

Závěrem ještě radní schválili na návrh kulturní komise kulturní granty na 2. pololetí letošního roku.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Květnové zastupitelstvo | Stanislav Boloňský
O čem jednala městská rada v dubnu | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.