O čem jednala městská rada v lednu

RM se sešla v náhradním termínu 23. ledna 2013 personálně oslabena o nemocného pana starostu. Seznam agendy byl úctyhodný, ale radním se podařilo vše projednat. Z bohatého programu vyjímám.

RM jmenovala členem Redakční rady Odrazu pana Petra Caisla. Z důvodu zachování schváleného počtu členů RR se pak místostarosta St. Boloňský vzdal funkce člena RR.

K personální změně dojde i ve Finančním výboru, neboť na členství v něm rezignuje R. Jandík z důvodu neslučitelnosti členství ve FV s funkcí místostarosty.

Poměrně rozsáhlá diskuse se rozvinula nad stížností pana R. T. na činnost Stavebního úřadu. RM konstatovala, že jádrem věci je sousedský spor vyvolaný stavební činností, v němž se SÚ dopustil procesních a formálních pochybení. Vedoucí Stavebního úřadu pak RM informoval o přijatém opatření vůči příslušné referentce.

Finanční podpora spolků a kulturních grantů schválena

RM projednala a schválila návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kontinuální podporu spolků a na granty v kultuře v 1. pololetí 2013. V letošním roce RM vyhověla žádostem 18 spolků o finanční podporu své činnosti v celkové výši 649 tis. Kč. Dále podpořila 19 jednotlivých kulturních akcí, které obohatí kulturní a společenský život ve městě v prvním pololetí letošního roku. RM projednala blok několika žádostí o prodeje či pronájmy zbytkových a malých městských pozemků (např. pod garážemi). Všechny schválené záměry jsou povinně vyvěšovány na úřední desce a zveřejňovány na webových stránkách města. Město také znovu vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici čp. 21 a čp. 22. Odmítá přitom provozování hracích automatů a videoloterijních terminálů. Vyvolávací cena je 1 900,- Kč/m2.

Balík výběrových řízení na veřejné zakázky

V další části svého jednání RM schválila zadávací podmínky pro výběrová řízení na veřejné zakázky na opravy městských komunikací (mj. na dokončení Smetanovy ulice) a na věcná břemena komunikačních vedení a dalších sítí (plynovod, kanalizace). Tím se opět trochu přiblížilo dokončení kabelové sítě. RM posoudila stav Olbrachtovy ulice a schválila zhotovení nového chodníku po celé délce ulice a současně se usnesla na novém dopravním režimu. S ohledem na úzký profil bude ulice jednosměrná (ve směru od ulice Spěšného).

Příprava nového koncesního řízení na VaK

O krok dále se RM posunula ve věci vypsání nového koncesního řízení na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací a schválila nabídku AK Holec, Zuska a Partneři na komplexní zajištění a administraci tohoto výběrového řízení. Jde o opakované řízení, když předchozí (na návrh jedné z odmítnutých firem) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil.

RM se zabývala i narušenou skalní stěnou v serpentýně (a vzala na vědomí cenové nabídky sanace) a pověřila komisi ŽP, aby se k věci vyjádřila, případně doporučila nejvhodnější postup.

RM prodloužila dvě nájemní smlouvy k obecním bytům, a to na dobu určitou.

Příprava zřízení nové třídy MŠ

Radní též vzali na vědomí předběžný rozpočet na vybavení prostor nové mateřské školy v Lidické ulici (bývalý Lexik). Současně postoupili školské komisi dopis ředitelek mateřských škol týkající se přijímacího řízení, prázdninového provozu a celkových úspor mzdových a provozních nákladů.

RM schválila technický dodatek č. 23 nájemní smlouvy k provozování systému VaK, který je vynucen faktem, že od 1. 1. 2013 se město stalo plátcem DPH.

Na závěr se radní znovu zabývali žádostí pana Ing. Čermáka o kompenzaci ušlého zisku při prodeji vánočních kaprů a jeho žádostí o exkluzivní smlouvu s městem. Před přijetím konečného stanoviska bude nutné tuto věc konzultovat s živnostenským úřadem a následně se též zabývat případnou úpravou tržního řádu města.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.