O čem jednala městská rada v lednu

Ke své lednové schůzi se sešli radní 15. ledna 2014 nad balíkem téměř 50 bodů agendy. Ani sedm hodin jednání nakonec nestačilo k tomu, aby byly všechny projednány, proto pan starosta krátce před půlnocí jednání přerušil s tím, že bude dokončeno v pondělí 20. 1. 2014.

Bytový soubor Roztoky (Nádražní)

Hned na úvod se radní zabývali „třeskutým“ bodem - bytovým souborem v Nádražní ulici, kde soukromý investor hodlá na svých pozemcích postavit celkem 122 bytů. Na stole byl druhý návrh smlouvy mezi městem a investorskou společností Nádražní 23 s. r. o., když první verze byla na listopadovém jednání zastupitelstva smetena ze stolu. Smlouva má ochránit zájmy města v této oblasti, protože výstavba takového souboru samozřejmě výrazně ovlivní (nejen) dopravní situaci na hlavní příjezdové komunikaci do Roztok, a zejména přímo v Nádražní ulici. K návrhu smlouvy předložili řadu připomínek především radní za Sakuru. Ty byly s investorem projednány a většinou akceptovány. Investor však vložil do smlouvy podmínku, že město stáhne odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby. Tento krok je limitní podmínkou investora pro podpis smlouvy s městem. Je třeba poznamenat, že proti rozhodnutí SÚ byla podána dvě další odvolání, takže odvolací proces stejně proběhne. Po hodinové debatě bylo projednávání této věci přerušeno, neboť stanovisko právníka k některým aspektům smlouvy bude nutné.

Granty a podpora činnosti neziskovek schválena

Jednání pak pokračovalo projednáním a schválením dotací města na podporu neziskových organizací a na grantovou podporu v 1. pololetí letošního roku na základě návrhu kulturní komise a pana radního Novotného. Největšími příjemci dotace na činnost jsou TJ Sokol Roztoky, SK Roztoky (fotbal) a sdružení rodičů Roztoč, všichni ve výši 120 tis. Kč. V těchto třech případech je ještě nutný souhlas zastupitelstva. Radní se pak zabývali systémem odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve městě. RM požádala ředitelku ZŠ o předložení kritérií pro přidělování odměn a také anonymního seznamu pracovníků školy s celkovou výší ročních odměn, aby si radní mohli vytvořit představu o výši a struktuře odměn pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Se školou souvisely i další dva body - nájemní smlouva se ZŠ (nutné z hlediska účetnictví) a dodatek ke zřizovací listině, který umožní žádat o navýšení kapacity základní školy.

Nový správce bytového fondu

RM schválila výsledek výběrového řízení na nového správce bytového a nebytového fondu, na jehož podkladě uzavře město smlouvu s firmou MIVA Praha Facility Managament, a. s., která nahradí dosavadního správce firmu RealSprom s. r. o.

Rada také projednala námitku proti zvýšení nájemného v jednom z obecních bytů a s ohledem na jeho současný stav žádosti částečně vyhověla.

Ekospol chce stavět na Dubečnici 500 bytů

Z hlediska budoucí tváře našeho města je zcela zásadní návrh majoritního vlastníka pozemků v Roztokách, firmy Ekospol a. s. Tato stavební a developerská společnost zaslala městu žádost o zrušení stavební uzávěry na rozvojových územích, která platí od prosince roku 2006, a její nahrazení regulačním plánem pro vymezenou zónu Na Dubečnici, kde chce postavit 500 nových bytů, coby první etapu svého podnikatelského záměru. Současně zaslala návrh tzv. plánovací smlouvy. Radní se usnesli, že navrhnou ZM zpracovat regulační plán celé lokality Dubečnice a zbytku Solník, protože bez širších souvislostí s další výstavbou nelze objektivně stanovit regulativy pro investorem vymezené území 1. etapy.

Regulačního plánu, pro změnu pro Tiché údolí, se týkal i další bod, návrh společnosti Weenen s. r. o., která vlastní nemovitosti v oblasti Maxmiliánky. Tato společnost podala tento návrh ke krajskému soudu, který věc zřejmě rozhodne bez nařízení jednání. Důvodem podání jsou údajné formální nedostatky při projednávání návrhu regulačního plánu zastupitelstvem.

Harmonogram mobilních sběrů odpadu schválen

Radní schválili harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2014, který je stejně velkorysý jako v minulých letech a je adekvátní k výši poplatků za systém likvidace odpadu ve výši 600 Kč za osobu. Díky pravidelným svozům kontejnerů na bioodpad (i odpad velkoobjemový a nebezpečný), hnědých popelnic na „zelený“ odpad i možnostem ukládání odpadu do sběrného dvora by teoreticky neměly v našem městě vznikat žádné černé skládky. Bohužel tomu tak není, jak lze vidět např. za humny luxusních rodinných domů v Solníkách, což je obzvlášť skličující zjištění.

V závěru jednání ještě radní projednali balík žádostí o pronájem obecních pozemků pod soukromými garážemi a záměr vybudování sídla autoškoly v areálu garáží v ul. Obránců míru. Rada většinově s tímto záměrem vyjádřila souhlas. Také se rada znovu zabývala přípravou vybudování kanalizace v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova. V blízké době bude jednáno s vlastníky nemovitostí o podmínkách vybudování kanalizačních přípojek.

Závěr jednání byl věnován zápisu ze sociální komise a schválení jednorázových příspěvků lidem v sociální nouzi, zdravotně handicapovaným a vdovám.

Jednání Rady města pokračovalo 20. ledna 2014

Hlavním bodem této druhé části schůze bylo projednání znění Smlouvy o podmínkách výstavby bytového souboru v Nádražní ulici korigované právním zástupcem města.

Na závěr dlouhé debaty rozhodla RM většinou čtyř hlasů, že doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu schválit.

Také se vrátila k problému s regulačním plánem pro Tiché údolí a usnesla se, že doporučí ZM, aby byl pořízen regulační plán pro oblast Maxmiliánky, který by nahradil současnou stavební uzávěru.

Na stole je objevil i jeden „retro“ bod, a totiž nájemní smlouva o bezplatném užívání obecního pozemku u tenisových kurtů v Máchově ulici na 99 let, uzavřená městem v roce 2007. Na základě právního stanoviska musela RM konstatovat, že smlouva je neplatná. Zabývala se i nepříjemnou kolizí se stavební firmou působící Na Panenské II, která zde provádí nepřijatelné terénní úpravy podél tzv. „severní cesty“.

Tečkou za jednáním bylo schválení prodloužení termínu pro 2. kolo e-aukce elektřiny a plynu v Roztokách do 31. 5. 2014.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.