O čem jednala městská rada v prosinci

Ke svému pravidelnému jednání se sešla městská rada na svátek sv. Barbory, ale spíše než folklorními tradicemi se musela během osmihodinové schůze prokousat téměř šedesáti body programu.

Úvodem schválili radní harmonogram svých schůzí v příštím roce, v posledním roce volebního období. RM, stejně jako ZM, se bude scházet zpravidla jednou měsíčně, ovšem v letošním roce jednala šestnáctkrát.

RM, na návrh provozovatele vodohospodářské sítě, doporučila ZM schválit cenu vodného a stočného na rok 2014, která činí 69,97 Kč/m3. Současně si od SčVK vyžádala předložení rozboru oprávněných nákladů při nákupu pitné vody a úplných vlastních nákladů provozovatele.

Námitkám proti zvýšení nájemného bylo vyhověno

Delší debata se rozpoutala nad odvoláním několika nájemníků obecních bytů proti zvýšení nájemného. Hlavní námitky odkazovaly na špatný stav bytu i domu a velké náklady na vytápění. Předsedkyně sociální komise M. Šlancarová spolu s radním T. Novotným tyto byty navštívili a potvrdili oprávněnost námitek nájemníků. I když diskuse byla místy dosti vášnivá, nakonec se radní jednomyslně shodli na tom, že žádostem vyhoví. Kromě toho RM uložila MÚ zajistit opravu společných prostor domu čp. 286 v Jungmannově ulici.

Složitým se jeví případ části školní zahrady ZŠ, která, jak se nedávno ukázalo, není ve vlastnictví města, ale soukromého vlastníka. Chybu v zápisu na katastru nemovitostí sice před mnoha lety udělal Katastrální úřad a město tak bylo v dobré víře, že užívá svůj pozemek, nicméně majitelka nyní po městu požaduje velkou finanční náhradu. Město je připraveno nabídnout obvyklou cenu za výkup nestavebních pozemků, ale zdá se, že nakonec stejně půjde o souboj právníků.

Město podalo odvolání proti ÚR na Bytový soubor v Nádražní ulici

Další bod programu byl ještě náročnější. Protože Stavební úřad Roztoky vydal Rozhodnutí o umístění stavby pro akci Bytový soubor Roztoky (v Nádražní ulici), bylo na radních, aby zvážili, zda jej v plném rozsahu akceptují nebo podají proti němu odvolání ke krajskému úřadu. Diskuse se tentokrát nesoustředila ani tak na výšky staveb a objem zástavby (byť nejde o nepodstatnou věc), ale na čistě technické záležitosti s ohledem na dopravní situaci v Nádražní ulici, která je v dopravní špičce velmi složitá už teď. To, že nešlo o subjektivní dojmy radních, dokládá skutečnost, že své zásadní požadavky vznesl i Dopravní inspektorát policie ČR. Po více než hodinové rozpravě se nakonec radní většinou hlasů usnesli na tom, že odvolání podají.

Radní schválili roční odměny ředitelkám MŠ a ZŠ

Jako každoročně, tak i letos RM schválila návrhy odměn ředitelům školských zařízení na právě končící kalendářní rok. Nelehké práce ředitelů, resp. ředitelek našich MŠ, ZŠ a ZUŠ, si vážíme, a proto až na jeden případ byl v této věci obecný konsenzus. Kromě toho město ještě ocenilo velké úsilí kolektivu pracovníků MŠ Přemyslovská za jejich mimořádnou obětavost při likvidaci podzimní havárie vody, kde bylo nutné nejen pracovat i o sobotách a nedělích, ale i držet noční služby u vysoušečů.

Radní se opět zabývali i mechanismem přijímacího řízení do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 a doporučili ředitelkám MŠ striktně se držet schválených kritérií, a to i v případě doplňování stavu dětí na uvolněná místa.

V rámci školního bloku ještě RM schválila přijetí darů od fyzických osob našim školským zařízením (za což jim patří dík) a také podání žádosti ZŠ o navýšení kapacity s účinností od 1. 9. 2014. Lze totiž očekávat, že i v příštím školním roce otevřeme pět prvních tříd při odchodu dvou devítek, což je docela zásadní nárůst žáků.

Čtyři volné byty budou pronajaty nejvyšší nabídce

S ohledem na to, že ZM neschválilo prodej čtyř volných obecních bytů, schválila RM jejich pronájem, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce, přičemž nejnižší podání je na 87,50 Kč/m2. Jde o byty v Braunerově ulici čp. 995, 996 a 1022 a v Masarykově ulici čp. 752. Ve všech těchto případech jde o byty v půdních vestavbách. Bližší podmínky budou v Odrazu a na webových stránkách města.

Rada pak projednala a schválila balík bodů týkajících se věcných břemen a nájemních smluv pod obecními pozemky, většinou pod garážemi. Radní se též na základě podnětu občanů rozhodli neprodleně jednat s firmou Talora, která na Panenské II provádí terénní úpravy, které jsou zřejmě v rozporu s platným regulačním plánem, a zejména ohrožují zájmy okolních obyvatel.

Nové výběrové řízení na správce bytového i nebytového fondu města

Vzhledem k tomu, že firma RealSprom s. r. o. vypověděla městu smlouvu na správu bytového a nebytového majetku města, bude vypsáno veřejné výběrové řízení na nového správce. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách města.

Závěrem ještě radní provedli zevrubnou revizi plnění svých usnesení a v informačním bloku projednali zprávu městské policie a zápisy z odborných komisí rady.

Na základě doporučení sociální komise byly přiznány jednorázové příspěvky lidem v sociální tísni či se zdravotním handicapem. Pěti tisíci korun symbolicky přispějeme i občanskému sdružení Baby box pro odložené děti na zřízení jednoho nového babyboxu v Praze 9.

Nebylo daleko od půlnoci, když radní své náročné jednání ukončili.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.