O čem jednala městská rada v říjnu

V říjnu se sešla rada (ještě ve starém složení) ke svému jednání dvakrát. Poprvé 8. října, podruhé 29. října 2014.

První schůze se konala krátce před volbami, druhá nedlouho před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. Zde je zřejmě vhodné vysvětlit, že Rada města setrvává ve funkci až do ustavení nového vedení města, aby byla v tomto překlenovacím období zajištěna správa obce.

První finanční kompenzace rodičům dětí schváleny

Hned na úvod rada projednala a schválila výši úroků z prodlení za neplacení nájemného ve zdravotnickém zařízení v Havlíčkově ulici, dále postup při vyplacení odměn členům komisí rady a výborů ZM. O penězích byl i další bod, schválení žádostí o výplatu příspěvku rodičům dětí, které se nedostaly do veřejné MŠ. Měsíční příspěvek ve výši 1 500 Kč byl schválen zatím 41 žadatelům. Jako dozvuk dostavby školy byla na stole předžalobní upomínka firmy, která pro nás za-jištovala podpůrnou technickou pomoc. Firma požaduje cca 200 tisíc Kč. Přestože k práci této firmy jsou výhrady, po posouzení situace z právního hlediska souhlasila rada s vypracováním dohody o narovnání.

Stravování dětí s dietním režimem musí být zajištěno

Poměrně žhavým bodem pak bylo jednání s paní ředitelkou MŠ Havlíčkova, které reagovalo na dva podněty občanů. První na dopis cca 80 občanů - rodičů dětí, kteří požadovali ponechání přístupu vchodem z ulice 17. listopadu, jenž byl rozhodnutím ředitelky z bezpečnostních důvodů uzavřen. Druhý se týkal několika dětí se zvláštním dietním režimem, aby jim bylo zajištěno stravování odpovídající jejich zdravotnímu stavu.

Jednání bylo obtížnější, než radní čekali, leč k dohodě došlo. RM uložila ředitelce zajistit stravování těchto dětí v nejbližším možném termínu, nikoli tedy až od ledna 2015. Věcí se ještě posléze zabývala školská komise za účasti ředitelů všech školských zařízení ve městě.

V případě přístupu do areálu MŠ z ulice 17. listopadu Rada uznala důvody pro celodenní uzavření, uložila ale ředitelce zajistit otevření branky v době ranního příchodu dětí, tedy mezi 7.00 a 8.30 hod.

Rada pak posoudila návrh místostarosty St. Boloňského na zřízení městské kompostárny bioodpadu a uložila odd. ŽP zpracovat studii proveditelnosti.

Služební byt pro učitele ZŠ

RM schválila přidělení služebního bytu v žalovské škole dvojici učitelů ZŠ - na dobu trvání pracovního poměru ve škole i výsledek poptávky na pronájem dvou obecních bytů v Braunerově ulici (obálkovou metodou). RM také schválila postup při valorizaci nájmů za nebytové prostory ve vztahu k inflaci.

Radní se zabývali i stavebně technickým stavem budov v majetku města a souhlasili s vypracováním stavebně technického průzkumu některých z nich. V případě domu v Nádražní 22 budou provedena dílčí opatření proti vzlínající vlhkosti.

Zadání územní studie pro Dubečnici

Důležitou systémovou věcí bylo projednání návrhu zadání územní studie pro oblast Dubečnice, jako základ pro vypracování regulačního plánu pro toto území, které je určené pro bytovou výstavbu (v majetku firmy Ekospol, a. s.). RM schválila i finální verzi návrhu zadání č. 1 Regulačního plánu pro Panenskou II, která spočívá v podstatném snížení počtu bytových domů v území, což je pro město velmi žádoucí.

Z řady drobných problémů může veřejnost zajímat souhlas města s tím, aby v zimním období byl každou středu na Tyršově náměstí stánek s čerstvými grilovanými kuřaty.

Opět se na pořad jednání dostalo sportovní hřiště v Žalově, zejména permanentní nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. To samozřejmě není jen problém tohoto místa, hrubá nekázeň některých občanů se projevuje i na jiných místech pro sběr odpadu. Přestože je kromě zvonů každodenně k dispozici i sběrný dvůr, někteří občané se chovají opravdu bezohledně. Patrně bude nutné nainstalovat na krizová místa kamery a městská policie pak bude v souladu se svojí pravomocí konat.

Do Tichého údolí se vrátí ovce a kozy

V rámci projednání zápisu z komise životního prostředí schválila RM přístup ovcí a koz na některé obecní pozemky v oblasti Tichého údolí a Řivnáče, na nichž by se měl realizovat zajímavý projekt - Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť, a to spásáním náletových dřevin a trávy. Bude to zajímavý pokus vrátit některé stráně, zarůstající trním a hložím do stavu před 80-100 lety, kdy se v Roztokách a Žalově pásla poměrně početná stáda ovcí.

Závěr patřil tradičně zápisu ze sociální komise a schválení finančních příspěvků vdovám, vdovcům a sociálně slabým a zdravotně handicapovaným osobám.

Výstavba bytů v Nádražní ulici je zatím pozastavena

RM vzala na vědomí informaci, že KÚ Středočeského kraje vyhověl odvolání města, sdružení Broukus dollus a sdružení Architektura a krajina a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výstavby bytového souboru v Nádražní ulici. KÚ vrátil věc k novému projednání a vyzval k nápravě některých chyb a nedostatků v projektové dokumentaci i textu rozhodnutí SÚ. Investor si evidentně věří, takže zahájil bourání starých objektů.

Poslední schůze Rady ve starém volebním období nebyla žádná selanka. Na stole ležel úctyhodný balík padesáti bodů agendy.

Ranní autobusové spoje budou posíleny

Výsledkem jednání starosty J. Jakoba se spol. ROPID, zajišťující veřejnou dopravu, bude posílení autobusových spojů v ranní a odpolední špičce. Nové jízdní řády budou v platnosti od 14. 12. 2014. Za doplnění čtyř nových spojů si ovšem budeme muset z městského rozpočtu připlatit 400 tisíc ročně.

Radní pak přijali jednatele firmy Connect plus, s. r. o., s nímž projednali možnosti dalšího rozšíření (a zprovoznění) sítě optických kabelů v našem městě.

Schválili také další várku 26 žádostí o příspěvek ve výši 1 500 Kč za nepřijaté dítě do veřejné MŠ a výši ročních odměn pro ředitele a ředitelky školských zařízení ve městě. Je třeba upřesnit, že tyto odměny nejdou z rozpočtu města, ale z rozpočtu kraje, resp. státu. Za evergreen lze považovat žádost obce Statenice o navýšení limitu odpadních vod natékajících do roztocké ČOV. Rada rozhodnutí odložila po vypracování právního stanoviska v této věci. Schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o nájmu kalového hospodářství společného pro průmyslovou i městskou čistírnu odpadních vod, které prošlo zásadní rekonstrukcí.

Z jiného soudku bylo projednání podnětu k lokalizaci a označení válečných hrobů Němců v roztockém háji. Kromě konzultací s historikem bude nutné vstoupit v jednání s majiteli předmětných pozemků. Bylo by dobré sedmdesát let po skončení války tuto starou jizvu historie naší obce uzavřít.

Občany snad potěší, že město vydalo nová vánoční a novoroční přání s obrázkem Levého Hradce, která jsou určena k prodeji.

Výstavba kanalizace v Žalově pokračuje

Radní vzali také na vědomí informaci o průběhu investiční akce Výstavba kanalizace a komunikací v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerově a schválili návrh nezbytných opatření ke zdárnému pokračování akce, která ovšem budou mít vliv na její rozpočet.

Citlivou věcí bylo projednání žádosti majitele nemovitosti v Žalově o nové zaplocení pozemku, při němž by mělo dojít k uzavření tradiční cesty - zkratky pro pěší. Proti záměru poslalo protest cca 20 občanů z okolí. Město je připraveno pruh pozemku pod pěšinou odkoupit do svého vlastnictví.

Radní též řešili napojení chodníků na hlavní komunikace (Přemyslovskou a Lidickou) v oblasti Panenské II a uložili MÚ podat podnět MÚ Černošice k prověření souladu realizovaných staveb s vydaným stavebním povolením.

Zvláštní kapitolou jsou vždy individuální žádosti majitelů garáží o nápravu smluvních vztahů k městu, pronájmu a pachtu pozemků města a žádosti stavebníků o úpravy svých RD. Návrhy na úpravy RD posoudí nejprve stavební komise.

Byla též schválena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele územní (urbanistické) studie oblasti Dubečnice jako další krok k vypracování regulačního plánu a nového územního plánu.

RM se též zabývala dalším postupem při využití historických vil v Tichém údolí čp. 110 a 125 a uložila MÚ připravit analýzu jejich využitelnosti pro město. Dala zelenou úpravě spojky mezi ulicemi Nad Vinicemi a Václavskou, a to alespoň provizorní úpravou pomocí betonových panelů. Upraven (pod dohledem architekta) bude i vstup na starý hřbitov na Levém Hradci.

Na závěr ještě RM projednala zápis z jednání školské komise, která se zabývala zejména stravováním dětí se zvláštním dietním režimem v mateřských školách a zprávu o činnosti městské policie.

Stanislav Boloňský
odstupující místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.