O čem jednala městská rada v září

V září se sešla RM ke svému jednání hned dvakrát. Nejprve na řádném jednání dne 15. září 2014 a posléze i na mimořádném 24. září 2014 k projednání jen několika akutních věcí.

Na prvním jednání čekal na čtyři (posléze pět) radních hrozivý fascikl padesáti bodů agendy, ale nakonec bylo jednání pružné a věcné a nestalo se „noční směnou“.

Znovu o polyfunkčním objektu v Žalově

Prvním „ostrým“ bodem jednání byla studie polyfunkčního objektu firmy Renova v Žalově, na místě dnešních stavebnin. Jednání navazovalo na prezentaci studie na předchozím jednání RM. Na základě vyjádření komise stavební i komise životního prostředí (a ovšem i na základě vlastní úvahy) přijali radní usnesení, že navrhovaný objekt je hmotově a výškově předimenzovaný, nerespektuje charakter zástavby v přilehlém okolí a také neřeší odvádění dešťových vod, což je problém, který s postupující výstavbou na Panenské a Dubečnici získává na velké naléhavosti. Žalovský potok není schopen při přívalových deštích vodu pojmout a jeho koryto je již značně poškozeno, hrozí i poškození drážního tělesa.

Finanční příspěvky za nepřijaté děti do MS

Dále RM schválila pravidla pro vyplácení příspěvku (1 500 Kč) rodičům dětí, které se neumístily do veřejných mateřských škol pro školní rok 2014/2015.

Velmi důležité bylo rozhodnutí o návrhu opatření obecné povahy - stavební uzávěře v Tichém údolí. Ke zveřejněnému návrhu se MÚ sešlo několik námitek a připomínek, z nichž některé byly věcně opodstatněné a bylo proto nutno návrh poupravit. Přijaté usnesení č. 447-15/14 v rozsahu dvou stran A4 je patrně nejdelším usnesením Rady v dosavadní historii. Nový návrh opatření bude opět v souladu se zákonem zveřejněn.

Radní též potvrdili ceny plošné inzerce v časopise Odraz, které v důsledku platby DPH vzrostly o 21 %.

Schválena zakázka na opravy komunikací za 20 mil. Kč

Potom se radní věnovali výsledkům výběrových řízení na zakázky města. Nejprve schválili výběr dodavatele pro 2. etapu rekonstrukce komunikací s výslednou cenou téměř 17 mil. Kč bez DPH. Schválen byl i dodavatel vodohospodářské úpravy v ulici U Zastávky v Žalově a také firma, která provede zateplení vodojemu u sokolovny.

Radní pak museli sklonit hlavy před nálezem legislativního odboru ministerstva vnitra, které označilo za nezákonnou obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje (přestože tyto vyhlášky má řada měst a obcí). Současně ministerstvo vnitra doporučilo, aby město tuto věc řešilo tzv. nařízením města v rámci tržního řádu. Nejtěsnější většinou byl nový tržní řád schválen a platí od 1. 10. 2014.

Dva služební byty pro učitele

V rámci podpory našeho školství rada souhlasila s přidělením dvou služebních bytů učitelům ZŠ a ZUŠ, a to na dobu trvání pracovního poměru v roztocké škole.

Jeden byt - v Braunerově ulici 1023 - bude po opravě interiéru opět nabídnut k pronájmu obálkovou metodou, přičemž nejnižší nabídka je 87,50 Kč/m2. Současně bude zveřejněna nabídka pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici č. p. 21 za cenu 500 Kč/m2.

Po několika provozních záležitostech, návrzích věcných břemen a pronájmů pozemků, vzala RM na vědomí (vyžádanou) informaci stavebního úřadu o nedodržování regulativů výstavby v oblasti Solník a bude se touto věcí dále zabývat.

Schválila také (podle nového občanského zákoníku) za úplatu pacht zemědělské půdy společnosti Agrivep, a. s., a to se závazkem dodatečné úhrady za poslední dva roky. Samostatným bodem je vždy i vyjádření města k žádostem občanů ke stavbám (novostavbám, přístavbám a rekonstrukcím RD). K šesti žádostem bylo vydáno pět souhlasných stanovisek.

Byly také schváleny vícepráce související s rekonstrukcí bytového domu v Jungmannově ul. č. p. 286, neboť v průběhu oprav se objevily nové problémy, které bylo nutné vyřešit.

Radní rovněž schválili snížený poplatek za zábor veřejného prostranství na Tyršově náměstí pro účely řemeslnických trhů Feste-ro (20. září) a Blešího trhu (4. října 2014).

Kritická dopravní situace v Podbabě

V samém závěru, nikoli však na okraji zájmu, projednali radní špatnou dopravní situaci v ulici Roztocká a Podbabská v Praze v období ranní špičky. V důsledku uzavírky Papírenské ulice a dopravních opatření v uvedených ulicích jsou ve všední dny dopoledne prakticky neprůjezdné. Rada pověřila starostu, aby projednal možné společné kroky se starosty dalších dotčených obcí.

Na závěr byl projednán zápis z jednání sociální komise včetně schválení příspěvků vdovám a vdovcům a zdravotně handicapovaným občanům.

Škola požádá KÚ o navýšení kapacity

Mimořádná schůze Rady se uskutečnila před jednáním Zastupitelstva dne 24. září 2014. Hlavním důvodem jejího svolání byla žádost školy o souhlas zřizovatele (města) s navýšením kapacity ZŠ ze současných 730 na 1 050 žáků a navýšení kapacity vydávaných pokrmů ve školní jídelně ze stávajících 500 na 1 200.

Kromě toho Rada schválila předloženou dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v ulicích Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova, který musí předcházet výstavbě kanalizace. RM také souhlasila s postupem MÚ při úpravě pergoly na dětském hřišti v ulici Obránců míru.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.