O čem jednala Rada města (podruhé) v květnu

Na úvod jednání byl pozván vedoucí strážník Městské policie pan Vevera k projednání aktuálních problémů, zejména v dopravě. Bude nutné instalovat výrazné dopravní značení na Tyršově náměstí (v části mezi Máchovou a Lidickou ulicí), aby se neopakovala kolizní situace, kdy kvůli parkujícím osobním autům nemohla projet požární technika HZS k požáru.

Ředitelkou ZŠ jmenována Mgr. A. Gabalová

Na další část zasedání byly pozvány obě adeptky na funkci ředitelky ZŠ, které prošly konkurzním řízením, aby radním představily svou vizi pedagogického i provozního řízení školy.

Po skončení slyšení rozhodla rada většinou hlasů o tom, že do funkce ředitelky školy byla s účinností od 1. 8. 2013 jmenována současná ředitelka, paní Mgr. Alena Gabalová. Paní Gabalová současně předala RM stížnost proti osobnostnímu testu, který musely obě kandidátky podstoupit.

Odpovědný redaktor Odrazu byl odvolán

I další bod programu se týkal personálních věcí, neboť Redakční rada Odrazu dala podnět k odvolání pana L. Kantora z funkce odpovědného redaktora. K projednání této věci byl pan Kantor přizván, aby sdělil radním své stanovisko k tomuto návrhu i k jeho dosavadní spolupráci s redakční radou.

RM poté na základě podnětu red. rady odvolala s účinností od 15. 9. 2013 pana Kantora z této funkce.

Radní na základě příznivého posudku Středočeského muzea poděkovali paní kronikářce J. Weberové za výborné vedení obecní kroniky a schválili jí roční odměnu za tuto práci.

Kulturní granty na II. pololetí 2013 schváleny

Po delší diskusi též radní schválili kulturní granty na II. pololetí letošního roku podle návrhu kulturní komise. Současně se usnesli, že je třeba přísněji kontrolovat včasné vyúčtování vyplacených grantů za předchozí pololetí.

Rada vzala na vědomí zprávu místostarosty St. Boloňského o jednání s poškozenými občany, kteří utrpěli v zimním období úraz na chodnících, a uložila FO připravit rozpočtovou změnu, která umožní vyplacení odškodného formou daru.

Dalším třeskutým bodem bylo projednání stížnosti na hluk z nočního podniku v Nádražní ulici, což se již jeví jako nekonečný příběh. Rada uložila stavebnímu úřadu, aby provedl kontrolní prohlídku stavby a prověřil, zda je stavba využívána v souladu s povoleným užíváním. Též je třeba vyvolat jednání s majitelem i provozovatelem baru k řešení této situace.

O odpadech tuhých, tříděných i tekutých

RM se vrátila k problematice tříděného odpadu a ustavila pracovní skupinu, která vypracuje analýzu efektivnosti svozu těchto odpadů města.

S odpady, ovšem tekutými, souvisel další bod - počet připojených ekvivalentních obyvatel obce Statenice na naši městskou čistírnu odpadních vod. Od září loňského roku se vedl spor mezi našimi obcemi (resp. provozovateli systému VaK) o toto množství, pro jehož výpočet není stanoven jednoznačný postup (např. měřící žlab je až na hranici našeho katastru).

RM částečně akceptovala výpočet na základě odborného posudku ČVUT a souhlasila s připojením dalších 120 EO na náš kanalizační systém v rámci schválení kvóty 1300 EO. Vzhledem k tomu, že jde o zhruba třetinové množství, než Statenice požadovaly, bude se hledat další perspektivní řešení.

RM prodloužila nájemní smlouvy uživatelům dvou obecních bytů.

Rada pak souhlasila s pronájmem (a jeho podmínkami) předzahrádky nové kavárny v sokolovně, která se nachází na obecním pozemku. Pronajala také některé části obecních zemědělských pozemků Na Dubečnici společnosti, která je využívá k pěstování zemědělských plodin.

Důležitý krok v přípravě nové MŠ v Lidické ulici byl učiněn usnesením, kterým byl schválen výsledek výběrového řízení na stavební práce v tomto objektu. Bude nás to stát cca 1 mil. Kč.

Ambiciózní letošní plán obnovy komunikací

Rada projednala přípravu oprav a rekonstrukcí komunikací v roce 2013, a to: Máchovy ulice, Plzeňské, Zeyerovy, Vošahlíkovy, Dobrovského a Haškovy. K vlastní realizaci by mělo dojít na podzim.

Schválila podmínky zadávací dokumentace pro stavební práce - rekonstrukce ulic a též harmonogram investičních akcí.

V závěrečné části jednání ještě RM projednala řadu provozních záležitostí, důležitých informací a zápis ze sociální komise. V návaznosti na její doporučení byly přiznány jednorázové sociální příspěvky potřebným občanům.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.