O čem jednala Rada města v březnu

Radní se v kompletním složení sešli k svému jednání ve středu 13. března 2013. Jakkoliv to zpočátku vypadalo na rychlý průběh jednání, neboť projednávání některých bodů předcházely mnohahodinové konzultace, nakonec strávili radní nad agendou téměř 7 hodin.

Zimní úklid komunikací bude rychlejší

Rada novelizovala nařízení města týkající se zimní údržby komunikací. Pozitivní zprávou pro občany je bezpochyby to, že byly na polovinu zkráceny lhůty, do kdy musí být ulice uklizeny.

Naprostá shoda byla též v případě opatření k zajištění technického investorského dozoru při dostavbě základní školy a dozoru při rekonstrukci 2. etapy Smetanovy ulice.

Petice občanů ve věci Smetanovy ulice

Smetanova ulice byla předmětem i dalšího bodu jednání. Obyvatelé této ulice (ale i další občané) se obrátili na město s peticí požadující změnu technických parametrů 1. etapy rekonstrukce této ulice. Šlo zejména o požadavek na rozšíření vozovky. Rekonstrukce byla zahájena na podzim, práce významně pokročily, nebyl však ještě dokončen definitivní povrch. Přistoupit na požadavek petentů by znamenalo značné finanční ztráty, neboť by bylo mimo jiné nutno vytrhat již osazené obrubníky. Požadavek občanů však bude vzat v úvahu při realizaci druhé etapy rekonstrukce této ulice. Rada se též rozhodla vyhovět žádosti manželů P. o úhradu nákladů na rekonstrukci vodovodní přípojky k jejich nemovitosti. Tito občané vyhověli výzvě SčVK a provedli výměnu vodovodní přípojky na své náklady, zatímco ostatním majitelům rodinných domů v této ulici byla výměna provedena v loňském roce zdarma (na náklady města) v rámci rekonstrukce ulice.

Zpráva po uzávěrce

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. března 2013 projednalo upravený návrh pravidel pro prodej některých bytů ve vlastnictví města. Nový návrh již obsahoval jen možnost prodeje současným nájemníkům, nezískal však většinovou podporu a nebyl přijat.

Petice za rekonstrukci Haškovy ulice

Radní dostali na stůl i další petici občanů týkající se rekonstrukce ulice, a to Haškovy. V tomto případě radní akceptovali návrh na urychlení prací ještě v tomto roce, neboť opravu původně plánovaných ulic v Žalově zkomplikovaly složité majetkové vztahy k pozemkům. Rada se pak znovu vrátila k problému prodeje obecních bytů a poněkud upravila návrh, který bude předložen zastupitelstvu dne 27. 3. 2013 ke schválení.

Řešení stability skály v serpentině doporučí ČVUT

RM se též zabývala stabilizací skalnatého svahu nad serpentinou a rozhodla se obrátit na odborníky z ČVUT, aby doporučili nejlepší řešení. Ideální by bylo najít takové technické řešení, které bude dlouhodobě stabilní a současně bude esteticky přijatelné. Hlavní je však samozřejmě bezpečnost provozu a zejména pak chodců na této komunikaci.

RM se v další části zabývala obecními pozemky, u nichž obdržela několik různých návrhů na jejich odkup. Rozhodující slovo má v těchto věcech zastupitelstvo, proto radní jen doporučili, či naopak nedoporučili prodej v konkrétních případech.

Konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ jmenována

Důležitým bodem bylo sestavení, resp. jmenování konkurzní komise pro výběr ředitele/ředitelky základní školy. Komisi tvoří 2 zástupci zřizovatele (města) - předseda školské komise R. Pejša (předseda komise), radní J. Drda, dále zástupce pedagogického sboru školy, krajského úřadu, České školní inspekce, školské rady ZŠ a ředitelka jiné ZŠ coby odborník z praxe. Přizváni jsou ještě odborníci s hlasem poradním, St. Boloňský a I. Cihlář a starosta města J. Jakob. Současně ještě RM doladila podmínky konkurzu a požadavky na uchazeče.

Rada potom nevyhověla žádosti o výjimku z regulačního plánu pro Tiché údolí a nesouhlasila s výstavbou nového RD na pozemku, které spadá do nezastavitelného území.

V závěru ještě radní na základě doporučení sociální komise schválili finanční příspěvky vdově a sociálně slabým zaostávajícím žákům na doučování.

Oznámení ÚOHS, tentokrát kvůli ICT MÚ

„Perličkou“ na závěr bylo oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zahájení správního řízení s městem ve věci „možného správního deliktu“ při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci ICT MÚ v roce 2007. Tehdejší postup rady města byl opakovaně kritizován, až s odstupem 6 let se jako bumerang vrátil na město, aby ztrestal ty, kteří tuto chybu nezpůsobili.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.