O čem jednala Rada města v dubnu

Rada města se sešla k svému jednání 10. dubna nad úctyhodným balíkem 45 bodů agendy.

Nový organizační řád a redukce pracovních míst na radnici

Hned na začátek si dali radní stěžejní bod -nový organizační řád MÚ s úpravami systematizace pracovních míst. Organizační řád je základním vnitřním předpisem radnice a jeho příprava trvala celý jeden rok (jeho dokončení ovlivnila dlouhodobá nemoc pana tajemníka). Změna systemizace, ve smyslu redukce počtu pracovních úvazků, si vyžádala výrazné snížení finančního příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy našeho MÚ, a to o téměř 3 mil. Kč ročně. Kdybychom adekvátně snížili počet pracovních míst MÚ, způsobili bychom kolaps radnice, proto se RM zatím dohodla o snížení pracovních úvazků o 1,25.

Petice občanů Třebízského ulice

RM pak projednala petici občanů Třebízského ulice, kteří žádají vybudování splaškové a dešťové kanalizace a následné dobudování zpevněného povrchu komunikace. Třebízského ulice je opravdu ve špatném stavu, ale řešení také nebude jednoduché a levné. S ohledem na výškové poměry v ulici bude splašková kanalizace nejprve gravitačně svedena do přečerpávací stanice (v nejnižším bodě) a odtud zpět tlakovou kanalizací (do kopce) do hlavního kanalizačního potrubí. K tomu je třeba ještě položit oddělenou dešťovou kanalizaci vyústěnou do zasakovacích míst ve stráni pod ulicí. RM vycházela z finančních možností letošního rozpočtu a usnesla se, že v letošním roce bude realizována dešťová kanalizace - zejména jako ochrana před přívalovými dešti - a ostatní investice v této ulici navrhne zařadit do rozpočtu města na příští rok.

Roztocký zámek opět uvítá svatebčany

Bodem, který jistě zajímá širokou veřejnost, bylo projednání smlouvy mezi městem a Středočeským muzeem o pronájmu prostor ke konání svatebních obřadů. V průběhu letošního roku by měly být prostory bývalé vodní tvrze postupně uváděny do provozu (hlavní otevření je plánováno na 28. října t. r.); svatební síň, která je nově situována v gotickém přízemí tvrze, by měla fungovat od léta. Svatby bude možné konat i v zámeckém parku, případně na základě individuální dohody i jinde (např. v ateliéru Zdenky Braunerové). Problém je poněkud ve výši navrhovaných poplatků, které SM zvýšilo z 2 000 na 4 500,- Kč za jeden svatební obřad (v obřadní síni), 2 800,- Kč v parku a 8 000,- Kč v ateliéru Z. B. Do těchto cen se promítly velké finanční náklady na rekonstrukci objektu. Před podpisem smlouvy zbývá doladit některé technické provozní detaily.

Konkurzy na ředitelky MŠ se konat nebudou

Horkým bodem jednání bylo rozhodnutí o vyhlášení konkurzů na ředitelky mateřských škol v Roztokách (v ulici Spěšného a v Přemyslovské v Žalově). Po zevrubné debatě, při níž radní zvažovali pro i proti takového kroku, došlo na hlasování, které ovšem nevedlo k žádnému pozitivnímu výsledku. Radní postupně hlasovali o třech variantách usnesení, ale ani jedno nebylo přijato. Nakonec tedy museli konstatovat, že není možné v této věci dosáhnout konsenzu, a proto nebudou konkurzy vyhlášeny. Současně se však shodli na tom, že pro příští školní rok budou MŠ používat společný formulář pro přijímací řízení, aby nemuseli rodiče žádat třikrát, a uložili ředitelkám navrhnout doplnění přijímacích kritérií o zohlednění sociálně znevýhodněných rodin. Tento aspekt by neměl být dominantní, spíše doplňující současná kritéria, jimiž je trvalý pobyt dítěte v Roztokách a jeho věk.

Veřejná soutěž na svoz odpadu

Ohlasem na předchozí mediální „přestřelku“ se ještě radní z iniciativy radního T. Pařízka zabývali systémem svozu tříděného odpadu. Výsledkem je rozhodnutí o přípravě vypsání výběrového řízení na služby v oblasti odpadového hospodářství města a také úkol řediteli TS, aby zpracoval analýzu alternativ svozu tříděného odpadu.

Radní rovněž schválili výběr investorského technického dozoru pro dostavbu základní školy. Do soutěže o tuto veřejnou zakázku se přihlásilo celkem 7 firem. Konkurence sice poněkud stlačila cenu, ale i tak nás vyjde výkon této činnosti na více než 800 tis. Kč. Dostavba školy je však natolik zásadní akce, že nelze nic podcenit.

Radní též projednali Smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro účely mateřské školy v Lidické ulici a uložili starostovi dojednat dodatek specifikující finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti na stavebních úpravách. Radní též vzali na vědomí zprávu o stavu příprav adaptace těchto prostor pro nový účel a na návrh místostarosty Boloňského přijali organizační opatření k maximálnímu urychlení těchto prací.

Otevřena šance na zlevnění elektřiny a plynu

Radní potom na návrh místostarosty Jandíka schválili realizaci elektronické aukce elektrické energie a zemního plynu pro obyvatele města. Tento krok, který už byl úspěšně realizován např. v Říčanech, by měl umožnit výrazné snížení poplatků za dodávku těchto topných médií.

RM se též zabývala sporem s firmou VIAMO, s. r. o. o uvolnění pozastavené splátky za provedené dílo - komunikace Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí. Důvodem pozastávky platby je reklamace kvality díla, doplatek je proto vázán na odstranění zjištěných vad.

RM projednala nabídku pana Ing. J. Š. na odkup nemovitosti čp. 713 (s pozemkem cca 900 m2) v majetku města na odhadní cenu. S ohledem na velmi nízkou nabídkovou cenu i další okolnosti (má zde např. dlouhodobou smlouvu Roztoč) rada nedoporučila zastupitelstvu nabídku akceptovat.

Závěrem ještě RM projednala zápisy ze sociální komise, školské komise a Redakční rady Odrazu.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.