O čem jednala Rada města v květnu

Jednání se s ohledem na státní svátek uskutečnilo mimořádně ve čtvrtek 9. května. Radní se museli s agendou vypořádat v oslabené sestavě, bez pana starosty Jakoba a radního Pařízka, kteří čerpali toho dne dovolenou.

„Kuberův zákon“ a úrazy na chodnících

Prvním vážným bodem jednání bylo jednání o náhradě škody třem občanům, kteří utrpěli vážný úraz na chodnících našeho města v zimním období 2012/2013.

Ačkoliv město i Technické služby jsou pro tento případ pojištěny, nedostali poškození od pojišťovny ani korunu bolestného či odškodného za ušlou mzdu. Přitom podle tzv. „Kuberova zákona“ je za stav chodníků jednoznačně odpovědné město, což dále potvrdil ve svém nálezu i Ústavní soud. Město ovšem zatím nemělo žádná pravidla, jak v těchto případech konkrétně postupovat. Na straně druhé musí chodec v zimním období počítat s tím, že bývá sníh a kluzko a tomu je nutné přizpůsobit způsob chůze (to je argument pojišťoven). Radní důkladně zvážili argumenty pro i proti a rozhodli se pro částečné odškodnění postižených občanů. Toto odškodnění je zcela mimořádné a pro příští zimní období bude zpracována směrnice pro závazný postup v podobných případech, aby bylo vyloučeno možné zneužití.

Odborné komise musí oživit svou činnost

V další části jednání se zabývala RM fungováním svých poradních orgánů - odborných komisí. Některé - jako stavební a školská se již téměř rok nesešly, což vnímá vedení města i veřejnost velmi negativně. RM proto jmenovala novou tajemnici Komise stavební a rozvoje města a uložila jí svolat komisi k projednání aktuálních investičních akcí města. RM též vzala na vědomí prohlášení pana Roberta Pejši, že rezignuje na funkci předsedy školské komise i na členství v ní, a zvolila novým členem a předsedou školské komise radního Jaroslava Drdu.

Radní též doplnili Redakční radu Odrazu o zástupce Sakury (Stanislav Boloňský) a Strany zelených (Jiří Macák).

Svoboda podnikání vs. klidný spánek

Na stole měli radní i stížnost občana B. H. na hluk z nočního baru, který přiléhá k jeho nemovitosti. Jde o věc, která se táhne řadu let a s ohledem na nejednoznačné ustanovení živnostenského zákona nemá jasné řešení. Řešením by bylo přijetí obecně závazné vyhlášky města o ochraně před hlukem, ale k té dosud nebyla většinová vůle v zastupitelstvu.

Dále se radní zabývali stavem kultury chování úředníků MÚ vůči veřejnosti a přijali usnesení, která by měla vést ke zlepšení současného stavu.

RM též projednala žádost o pronájem části obecního pozemku na Tyršově náměstí pro nově otevřenou kavárnu v sokolovně a vyslovila s ní souhlas s tím, že záměr bude v souladu se zákonem řádně zveřejněn.

Nahradí dřevní peletky plyn?

Kolizním bodem byla i žádost společnosti Komterm, majitele a provozovatele roztocké kotelny v Čapkově ulici, o částečnou změnu topného média ze zemního plynu na dřevní peletky. Rada shledala topení dřevěnými peletkami v centrální části města problematickým, včetně dopravy na místo určení a neztotožnila se s navrženým souhlasným závazným stanoviskem zpracovaným MÚ.

Na pořadu jednání byla i péče o lesní porosty v majetku města. Z hlediska zákona náleží péče o ně obci III. stupně, tedy Černoši-cím, které touto činností dále pověřují Lesy Nižbor. Naše odd. ŽP jen dává souhlas individuálním zájemcům o soušky s cílem eliminovat výskyt škůdců a chorob na mrtvých dřevinách. Toho však někteří občané zneužívají i ke kácení zdravých stromů (tvrdé dřevo je výborné pro topení v krbech). Proto radní uložili našemu úřadu vstoupit v jednání s MÚ Černošice a hledat možnosti lepšího hospodaření na lesních pozemcích (včetně nové výsadby), a to i za cenu, že nás to něco bude stát.

Předmětem delší diskuse byl i návrh na opravu a rekonstrukci komunikací ve městě v roce 2014. Vzhledem k závažnosti materiálu se radní dohodli, že k němu předloží své připomínky a znovu se k němu vrátí na konci května, kdy zasedne RM v kompletním složení.

Veřejný zájem a vodovodní přípojky

Citlivou otázkou bylo i posouzení dvou žádostí o proplacení nákladů na výměnu domovních vodovodních přípojek - ve Smetanově a Wolkerově ulici. Žádost ze Smetanovy ulice se vztahovala k výměně přípojky v roce 2006 a ve Wolkerově šlo o havarijní opravu. K tomu je třeba vysvětlit, že z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích je majitelem vodovodní přípojky majitel připojené nemovitosti, který i financuje její pořízení, opravy a údržbu. Naše město ve veřejném zájmu financuje výměnu části přípojky od hranice pozemku vlastníka nemovitosti k vodovodnímu řadu v případě úplné rekonstrukce komunikace, abychom neriskovali možnost havárie pod novou komunikací či chodníkem. Tuto výjimku zákon umožňuje, ale jinak obci podobnou povinnost neukládá. Nebylo by to ani ve finančních možnostech města.

Na závěr projednala rada též zápisy z kulturní a sociální komise a Redakční rady Odrazu. Radní se přiklonili k názoru kulturní komise, aby v rámci rekultivace parku u pomníku na Školním náměstí byla znovu vysazena stálezelená stěna oddělující pomník od parkoviště (současná už dosloužila).

Na návrh sociální komise souhlasila RM s výplatou sociálních podpor vdovám a vdovcům i s dalšími jednorázovými sociálními příspěvky, zejména na zdravotní péči.

S ohledem na objem agendy se radní dohodli na termínu mimořádného jednání rady na konci června.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.