O čem jednala Rada města v listopadu

V listopadu jakoby si to chtěli radní vynahradit, takže se sešli hned několikrát.

Poprvé jednala rada netradičně v úterý 6. listopadu 2012.

Program byl tentokrát poněkud „štíhlejší“.

Cesta k zefektivnění činnosti městské policie

Rada projednala srovnávací analýzu počtu městských strážníků v obcích podobné velikosti, jako jsou Roztoky. Vše napovídá tomu, že bychom měli naše mužstvo početně posílit, ale bude to věcí dalšího jednání, zejména o rozpočtu. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR přijala RM změnu svého jednacího řádu v tom smyslu, že zrušila možnost jednání RM formou per rollam. Tohoto mimořádného způsobu usnášení se (vesměs v časové tísni), využívala RM od roku 1995. Jde o korespondenční formu usnesení k jedné jediné věci a podmínkou přijetí usnesení byl 100% souhlas všech členů rady. Zrušení tohoto ustanovení znamená určitou komplikaci pro vedení města v situacích, kdy je nutné rychle jednat. Stanovisko MV ČR sice není rovnocenné výroku soudu, ale rozhodli jsme se ho respektovat.

Jednáme o dlouhodobé smlouvě o vyšší dodávce pitné vody

Dále RM projednala několik žádostí o zřízení věcného břemene, z nichž nejdůležitější je zřejmě věcné břemeno v linii stavby vodovodního přivaděče z Prahy-Suchdola pro další připojené obce - Velké Přílepy, Úholičky a Statenice.

V současnosti se jedná o dlouhodobé smlouvě zajišťující zvýšenou dodávku pitné vody pro naše město i tyto obce až do roku 2028.

Rada se též zabývala běžnými provozními věcmi obce jako např. otázkou rekonstrukce Smetanovy ulice.

RM pak odložila rozhodnutí o schválení výsledku veřejné zakázky na výběr správce bytového a nebytového fondu města (dosud zajišťované RealSpromem) a vyžádala si ještě analýzu možností přímého výkonu této služby vlastními silami (aparátem MÚ).

Na návrh sociální komise též přiznala některé jednorázové sociální příspěvky.

Neformální porada o prodeji městských bytů

K neformální poradě, která se zabývala jen otázkou prodeje obecních bytů, se sešla RM ještě 7. 11. před jednáním zastupitelstva. Výsledkem byla dohoda o stažení tohoto bodu z jednání ZM, neboť je třeba ještě některé aspekty této citlivé věci dořešit. Zejména je třeba mít k dispozici znalecké posudky na předmětné byty Další jednání RM se pak uskutečnilo v pondělí 19. 11. 2012.

Bylo zaměřeno zejména na projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 a bodů souvisejících - jako je návrh vodného a stočného na příští rok.

Stanovisko města k Obytnému souboru v Nádražní ulici

Důležitým bodem programu bylo i stanovisko města k projektu Obytný soubor Roztoky v Nádražní ulici, který předpokládá vybudování bytové zóny se 134 byty na místě bývalého továrního objektu z poloviny 19. století. Jednání o této věci předcházelo veřejnému projednání následujícího dne. Je potřeba zdůraznit, že město je pouze jedním z účastníků správního řízení a záleží na stavebním úřadu, coby orgánu státní správy, zda výhrady města akceptuje. Řada občanů se stále mylně domnívá, že o povolování staveb nejrůznějšího druhu, jejich objemu a architektonické tváři rozhoduje město. Skutečnost je taková, že město (coby orgán samosprávy) nesmí ani na Stavební úřad „tlačit“ při prosazování svého stanoviska.

Radní se jednomyslně shodli na formulaci usnesení - stanoviska města k Obytnému souboru. Pro jeho obsažnost uvedu jen hlavní body Navržený soubor staveb je svou výškou i hmotovým uspořádáním nepřijatelný pro danou lokalitu i pro město Roztoky jako celek. Architektonické řešení je pro danou lokalitu nevhodné a je v kolizi s charakterem stávající historické zástavby. Požadujeme zákres do fotografie - rozvinutého uličního pohledu ilustrující kontext obytného souboru se současnou zástavbou.

Před vydáním územního rozhodnutí požadujeme zpracování hlukové a emisní studie pro danou lokalitu, dodržení technických požadavků na odstupy jednotlivých staveb a prověření deklarované akumulační schopnosti zelených střech z hlediska dešťových vod. Je bezpodmínečně nutné uspokojivým způsobem vyřešit zastávkové zálivy BUS v obou směrech a bezpečné přechody pro chodce.

Investice do vodohospodářské infrastruktury města

Radní pak projednali plán investic do vodohospodářské infrastruktury v nejbližších třech letech.

Vycházeli přitom ze dvou návrhů, místostarosty St. Boloňského a starosty J. Jakoba, přičemž shoda všech byla v tom, že je třeba obnovu této základní infrastruktury zintenzivnit.

Přednost nakonec dostala výstavba kanalizace (a výměna vodovodního řadu) v Žalově, v ulicích Wolkerově, Na Valech a Pod Řivnáčem. Klíčové v této věci však bude jednání s majitelem pozemků, na nichž by se částečně měla stavba realizovat.

Dalšími velkými investičními akcemi (v objemu cca 9 mil. Kč) bude rekonstrukce žalovského vodojemu (řadu let odkládaná) a rekonstrukce tzv. „kalové koncovky“ městské čistírny odpadních vod, kde lze stav označit za havarijní (jde ještě o pozůstatek staré ČOV).

Kromě těchto velkých akcí bude třeba vyměnit vodovod a přípojky v ulicích, kde se připravuje rekonstrukce komunikací.

Cena vodného a stočného zatím odložena

Radní pak projednali návrh ceny vodného a stočného pro rok 2013, který zpracoval provozovatel systému VaK, SčVK. Radní poněkud zaskočilo zvýšení ceny o téměř 6 % a vyžádali si další podklady. Jde zejména o oprávněnost zvýšení ceny nakupované vody z pražského přivaděče o 10 %.

Rada též vzala na vědomí negativní výsledek výběrového řízení na administrátora nového koncesního řízení na provozovatele VaK ve městě. V rámci finančního limitu nikdo neprojevil o tuto zakázku zájem. Výzva se proto bude opakovat s navýšením tohoto cenového limitu.

Rada doporučuje návrh rozpočtu na rok 2013 ke schválení

Klíčovým bodem jednání pak bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2013. Tento návrh už prošel několika korekcemi, a tak už k zásadním změnám nedošlo. Znovu však RM prošla všechny jednotlivé položky rozpočtu a zvážila jejich oprávněnost. Návrh byl jednomyslně doporučen zastupitelstvu ke schválení. Předložen bude na prosincovém jednání.

Budou chodit děti do školy pěšinou, nebo po silnici?

Závěrem se ještě radní zabývali nepříjemnou situací, která vznikla v lokalitě Na Panenské II v Žalově, kde majitel soukromého pozemku, který dosud sloužil coby místní komunikace (spojnice Šebkovy a Levohradecké ulice), se rozhodl ji uzavřít.

Problém je v tom, že tuto cestu využívají především děti k cestě z nového sídliště Na Panenské do žalovské školy. První jednání vedení města s majitelem bylo neúspěšné, jediným pozitivním výsledkem je to, že průchod pro pěší bude zatím zachován.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.