O čem jednala rada města v listopadu

Radní v kompletní sestavě se museli na své schůzi dne 6. listopadu 2013 nejprve vypořádat s částí agendy, kterou nestihli projednat na říjnovém jednání. Jednalo se zejména o blok informačních materiálů včetně zprávy městské policie a jedné stížnosti.

Potom teprve mohli přikročit k více než padesáti bodům navrženým pro listopadové zasedání. Nejprve byl projednán zápis z jednání sociální a zdravotní komise s návrhy na příspěvky vdovám a vdovcům, dále 12 návrhů na jednorázové sociální příspěvky pro sociálně či zdravotně znevýhodněné občany. Komise všechny žádosti zevrubně posuzuje, a proto rada také všechny její návrhy po diskusi schválila.

Rada se též shodla, že zatím nebude pořizovat průkazy energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce ve smyslu novely zákona č. 406/2000 Sb.

Nekvalitní práce na komunikacích bude reklamována

Projednala též informaci o stavu vozovek ve městě, zejména těch, které byly v letošním a loňském roce rekonstruovány a které vykazují nedostatky. Budou uplatněny v reklamačním řízení, ale s ohledem na sjízdnost komunikací jsou některé již v předstihu opravovány Technickými službami. Současně též projednala zprávu o vážných závadách schůdnosti některých chodníků a uložila TS se tímto podnětem zabývat. Nemilým překvapením byla pro radní zpráva o převzetí uprázdněného obecního bytu, který dosavadní nájemníci zcela zdevastovali a ještě zanechali vysoký dluh na nájemném. Byt bude nutné zcela zrekonstruovat, bohužel náklady budou pro nesolventnost nájemníků zřejmě obtížně vymahatelné. Rada také obdržela žádost o odkoupení městského bytu v Masarykově ulici, která bude v souladu se zákonem o obcích postoupena zastupitelstvu. Menší personální rošádu provedla RM ve školské komisi, z níž pro pracovní zaneprázdnění odvolala na jeho žádost pana J. Mudru a na jeho místo jmenovala členem komise pana T. Ivana. Radní též projednali návrh spolufinancování projektu nového kalového hospodářství ČOV, který zajišťuje VUAB Pharma, a. s. Bude nutné ještě projednat finanční podíl připojených obcí Únětice, Statenice a MČ Praha-Suchdol.

Směrnice pro odškodňování úrazů na chodnících

Dále se rada vrátila k doplněnému materiálu z minulé schůze - Vnitřní směrnici města pro vyřizování žádostí o odškodnění úrazů vzniklých na komunikacích či chodnících města. Předtím ještě po delší diskusi schválila odškodnění paní, která na konci zimního období utrpěla po pádu na zledovatělém chodníku tříšti-vou zlomeninu kotníku. Pokud to zastupitelstvo schválí, výše odškodnění bude poskytnuta v rozsahu předchozích odškodnění. Nová směrnice podrobně definuje požadavky, které je třeba splnit, aby žádost o odškodnění měla napříště naději na úspěch. Důraz je kladem zejména na průkaznou dokumentaci škodní události, zejména na fotografickou dokumentaci konkrétního místa (nejlépe městskou policií) a na svědecké výpovědi. Podrobnější informaci naleznete na jiném místě Odrazu.

Na pořad jednání se vrátil opět případ svévolného jednání majitele pozemku pod veřejnou komunikací, který brání jejímu řádnému užívání. Občanské sdružení v této souvislosti upozornilo na možný rozpor mezi obecně platným územním plánem a regulačním plánem pro Panenskou II. Rada proto požaduje nezávislý posudek k této věci a posouzení právních důsledků případného nesouladu územně plánovací dokumentace.

Stavební problematiky se týkal i další bod, a to stanovisko města k záměru přístavby hotelu Academic na Tyršově náměstí. Rada na základě doporučení stavební komise vyjádřila nesouhlas s přístavbou zimní zahrady do profilu Masarykovy ulice, neboť omezení průhledu a průchodu ulicí by bylo v rozporu s původní architektonickou koncepcí dostavby Tyršova náměstí. Našeho hlavního náměstí se týkal i další bod. Přihlásil se soukromý majitel minoritní části náměstí (parku s částí komunikace) razantně požadující úhradu za neoprávněné užívání tohoto veřejného prostranství. Bez právní pomoci asi tuto „lapálii“, která má původ před půl stoletím, nevyřešíme.

Regulační plán nelze měnit „salámovou“ metodou

Začaly se množit žádosti jednotlivých majitelů nemovitostí v Tichém údolí o změnu platného regulačního plánu (výjimku neumožňuje stavební zákon). Rada vyzve tyto žadatele, aby podali žádosti splňující předepsané podmínky podle ustanovení § 64 stavebního zákona, které pak budou předloženy zastupitelstvu k dalšímu projednání.

Protože zákon o obcích ukládá řádně pečovat o obecní, zejména nemovitý majetek, byla provedena revize nájemních smluv k zahrádkářským koloniím v Roztokách a Žalově. Výsledek je poněkud šokující, neboť bylo zjištěno, že sedm z osmi těchto osad využívá obecní pozemky bez právního důvodu, a tedy i bez jakékoliv úhrady. Jde o „dědictví“ ještě z předlistopadového období a bude nutné tento závažný nedostatek vyřešit.

Vzhledem ke končící platnosti smlouvy města s firmou Regios o odběru a likvidaci nebezpečného odpadu vypsalo město výběrové řízení na nového dodavatele této služby. Rada schválila výsledek této soutěže a pověřila MÚ uzavřít smlouvu s vítěznou (nejlevnější) firmou PAPKOV, s. r. o.

Radní též projednali a schválili rozsah víceprací při opravě či spíše úplné rekonstrukci chodníků na Školním náměstí a také zadávací podmínky pro opravu vodojemu Žalov, která se uskuteční na jaře příštího roku.

Nabídka nebytových prostor v Nádražní ulici

Město znovu nabízí k pronájmu nebytové prostory v Nádražní ulici v čp. 21 a čp. 22, které jsou už nějaký čas prázdné. Vyvolávací cena byla snížena na 1 500 Kč/m2 a rok. Bližší informace na webu města.

Na pořad jednání se též vrátil záměr výstavby „hotelu a školky pro psy“ v ulici Za potokem. Rada vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem, neboť toto podnikání (kapacita školky či útulku má být 40 zvířat) nelze považovat za tzv. „nerušící výrobu a služby“, což v této oblasti umožňuje územní plán. Nad to vedení města obdrželo kritický dopis obyvatel dolních Roztok k tomuto záměru, kteří uvádějí, že „z důvodu předpokládaného kontinuálního hluku od štěkání psů a zhoršených hygienických podmínek... by tento útulek velmi rušil bydlení v této již tak silně zatížené oblasti hlukem z dopravních koridorů“.

O krok dál se též posunula revitalizace části parku na Školním náměstí, kdy na základě výběrového řízení bude uzavřena smlouva s vítěznou firmou na výsadbu zeleně (v okolí pomníku). Rada i vzala na vědomí změnu technologie finálního povrchu některých komunikací, konkrétně Vošahlíkovy, Dobrovského a Spěšného ulice (část) z původně plánovaného asfaltu na zámkovou dlažbu.

Závěrem ještě RM projednala několik operativních věcí, jako je řešení havarijního stavu pomníku padlých na Levohradeckém náměstí, zabezpečení ochranné sítě nad chodníky v serpentině a podnět pana L. Š. k úpravě dopravního režimu ve vybraných ulicích.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.