O čem jednala Rada města v prosinci

Do programu Rady tentokrát zasáhla „vyšší moc“, a to ve formě (či postavě) Mikuláše. Proto se radní dohodli, že budou jednat v náhradním termínu, v neděli 9. 12. 2012, kdy se sešli nad rozsáhlou agendou 40 bodů jednání.

Cena vodného a stočného spotřebitele nepotěší

RM přijala na úvod jednání zástupce provozovatele systému vodovodů a kanalizací SČVK, a. s. Ing. Mutňanského, aby přímo od něj vyslechla zdůvodnění navýšení ceny vodného a stočného na rok 2013. Po poměrně bohaté diskusi Rada doporučila ZM novou cenu (68,50 Kč za 1 m3) schválit (podrobněji v článku o jednání ZM). Rovněž radní doporučili ke schválení čtyři dodatky smluv zajišťující fungování čištění odpadních vod ve městě, a to mezi městem a VUAB Pharma, resp. městem a SčVK. Komplex smluvních ujednání ještě doplňuje smlouva mezi SčVK a VUAB Pharma.

Významný příspěvek obce Úholičky do rozpočtu města

Ve školském bloku Rada ocenila práci ředitelů školských organizací a schválila jim výši ročních odměn (ze mzdových prostředků poukázaných ze stát. rozpočtu), schválila přijetí sponzorských darů pro účely rozvoje a vzdělávání, výši příspěvku obce Úholičky za své žáčky, kteří docházejí do roztocké ZŠ (280 852 Kč/šk. rok 2011/2012) a též konečné znění volebního řádu školské rady ZŠ Roztoky. Příspěvek Úholiček je bohužel poslední, neboť novela školského zákona to již v dalším období neumožňuje. RM též schválila Harmonogram dostavby ZŠ zpracovaný starostou města J. Jakobem.

Radní se zabývali dohledovým kamerovým systémem města spravovaným Městskou policií. O jeho užitečnosti nejsou pochyby, ale jde o rozsah a kvalitu systému a o výhodnost souvisejících smluv.

Bezpečnost dětí při cestě do školy v Žalově není maličkost

Důležitým bodem jednání byla situace s využíváním účelové komunikace na Panenské II - spojnice ulic Šebkovy a Levohradecké, která se nachází na soukromém pozemku. Zde po změně jeho vlastníka došlo ke střetu s obyvateli této lokality, kteří spojnici využívají řadu let jako zkratku pro pěší (zejména děti při cestě do žalovské školy), což majitel nyní odmítá akceptovat. Rada zastává jednoznačný názor, že písemný souhlas předchozího majitele s průchodem pro pěší je nadále závazný. Současně je město připraveno s majitelem jednat o podmínkách tohoto souhlasu.

Rada vydala metodický pokyn zřizovatelským příspěvkovým organizacím (TS, školská zařízení), kterým jim ukládá postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Vnitřní směrnice č. 5/2012.

Bytový i nebytový fond bude nadále spravovat RealSprom, s. r. o.

Rada pak schválila výsledky výběrového řízení na správce bytového a nebytového fondu města a pověřila MÚ přípravou mandátní smlouvy s vítězem - spol. RealSprom, s. r. o. Rada dospěla k názoru, že činnost externího správce je levnější a efektivnější než zajišťování těchto služeb vlastními silami. Vedení města však bude se staronovým provozovatelem jednat o zlepšení vzájemné spolupráce.

Rada vzala na vědomí organizaci systému tísňového volání pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tento signální systém, napojený na Městskou polici a dobrovolné hasiče, je „záchrannou pojistkou“ pro případy náhlých a akutních zdravotních stavů seniorů.

Znovu vyhlašujeme nabídku pronájmu nebytových prostor

Rada neakceptovala dosavadní nabídky na pronájem nebytových prostor v domech čp. 21 a čp. 22 v Nádražní ulici a souhlasí s novým vyvěšením záměru pronájmu. Přitom se ještě usnesla, že nebude akceptovat nabídky pronájmu za účelem provozování hracích automatů a videoloterijních terminálů.

RM se pak jednomyslně shodla na pronájmu malých částí obecních pozemků, a to jednak za účelem rekultivace, také pro umístění včelstev a též pozemku pod garáží. V čtvrtém případě pronajímáme pruh pozemku, který byl v minulosti bývalým majitelem oplocen a přiléhá k hlavní komunikaci Lidické. Pronájem skončí v případě generální rekonstrukce této silnice. RM souhlasila též s výší nájemného za sezónní restaurační předzahrádku v Nádražní ulici.

Rada napodruhé vyhodnotila nabídky na pronájem obecních bytů v čp. 21 a čp. 22 v Nádražní ulici a rozhodla o jejich pronájmu zájemcům s nejvyšší nabídkou a výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Návrh zadání regulačního plánu pro Nádražní ulici schválen

O Nádražní ulici se jednalo i v následujícím bodě, kdy RM projednala návrh zadání pro pořízení regulačního plánu pro tuto lokalitu. Byty byly na programu též v dalším bodě, kdy RM posoudila tři znalecké posudky na obecní byty přicházející v úvahu pro prodej. Je z nich patrno, že krize se promítá i do aktuálních (klesajících) cen v Roztokách.

RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na komplexní zajištění a výběr administrátora pro nové koncesní řízení - výběru provozovatele systému Vodovodů a kanalizací ve městě. Vzhledem k tomu, že ÚOHS předchozí koncesní řízení zrušil, nezbývá než vynaložit dalších téměř 0,5 mil. Kč na nové řízení.

Redaktoři Odrazu pro rok 2013 jmenováni

Radní jmenovali pro období roku 2013 odpovědným redaktorem Odrazu pana Ladislava Kantora a technickým redaktorem pana Martina Tajčmana. Vzali též na vědomí předložený návrh nového grafického řešení časopisu.

RM též schválila harmonogram svých jednání v roce 2013.

Závěrem RM projednala balík návrhů sociální komise na jednorázové sociální příspěvky potřebným spoluobčanům. Dominantní byly zejména závažné zdravotní důvody.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.