O čem jednala rada města v říjnu

Rada města se sešla nad úctyhodnou porcí materiálů 10. 10. 2012.

„Grilování“ vedoucího strážníka MP

V úvodu byl přijat vedoucí strážník P. Vevera k projednání zlepšení a zefektivnění fungování Městské policie. Provoz MP nás stojí ročně více než 4 mil. Kč. Proto, ale nejen kvůli tomu, nás pochopitelně musí zajímat, jak funguje, zda skutečně naplňuje své poslání. Dialog s vedoucím strážníkem se vedl v poměrně kritickém duchu. Radní požadovali zejména zlepšení pochůzkové činnosti, neboť strážník na pěší pochůzce vnímá některé jevy intenzivněji, než z okénka služebního vozu. Souhlasné stanovisko bylo i k rozšíření (v rozumné míře) kamerového systému ve městě, i když ani toto technické zařízení nám nezajistí bezpečnost, resp. nezabrání trestné činnosti. Na straně druhé vysvětlil vedoucí strážník radním pozadí provozních problémů fungování MP, a to zejména při dlouhodobě neúplném personálním stavu. Roztoky mají v současnosti 9 strážníků, z nichž však v posledních dvou letech byl vždy nejméně jeden v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pro zajištění nepřetržitého provozu je zapotřebí nejméně 8 strážníků, ovšem i oni čerpají zákonnou dovolenou. RM se bude otázkou početního stavu strážníků dále zabývat.

Pravidla prodeje obecních bytů

Klíčovým bodem jednání pak byla pravidla prodeje bytů ve vlastnictví města. Hlavním důvodem prodeje určených bytů v Masarykově a Braunerově ulici je získání finančních prostředků na dostavbu základní školy. Současně však není možné nevidět možné dopady na současné nájemníky.

Vedení města tento materiál připravovalo půl roku, neboť jde o velmi citlivou záležitost. Nyní bylo tedy dosaženo rámcové dohody nad pravidly, která budou předložena ke schválení zastupitelstvu.

Nejprve RM revokovala své původní usnesení a snížila počet privatizovaných bytů z 20 na 17, tzn., že vyčlenila ze seznamu tři byty pro učitele, které mají statut služebního bytu. Dále se dohodla na tom, že prodej bude probíhat v několika krocích, při nichž budou současní nájemníci zvýhodněni slevou o 20% oproti tržnímu odhadu. Bude možné koupit byt i na splátky. Podrobnější informaci o pravidlech prodeje zveřejníme po schválení zastupitelstvem.

Pro občany Roztok bude jistě zajímavá zpráva, že RM navrhne ZM navýšení ještě letošního rozpočtu na rekonstrukci chodníků.

Důležitý krok k navýšení kapacity MŠ

Dalším důležitým bodem jednání, který zajímá většinu obyvatel našeho města, je cesta k navýšení kapacity mateřských škol v Roztokách. Bylo by samozřejmě ideální postavit zbrusu novou obecní mateřskou školku s kapacitou 100 dětí, a tak optimálně tento problém vyřešit. Tato možnost však naráží nejen na vlastnictví vhodného pozemku, ale zejména na finanční možnosti města, které teď stojí před dostavbou základní školy, což bude investice desetiletí. Místostarosta St. Boloňský předložil radním analýzu problému s 12 alternativními možnostmi. Postupně byly tyto možnosti zúženy na 4 základní možnosti, z nichž nakonec vyšla jako nejvýhodnější forma pronájmu prostor na Lidické ulici, kde dříve sídlil LEXIK, a které jsou okamžitě k dispozici. I zde bude nutné vyřešit ještě nějaké technické problémy, ale zdá se, že by mohlo jít o relativně rychlé a efektivní řešení - ovšem pouze pro 1 třídu s 25 dětmi. RM se tedy bude zabývat i dalšími třemi možnostmi.

Výše nájemného v bytech DPS

Rada pak schválila výši nájemného pro byty v domě s pečovatelskou službou. Pro letošní rok je to 30,46 Kč/m2, od ledna příštího roku to bude 45,- Kč/m2. Příslušný odbor přitom ve spolupráci s RealSpromem zpracoval analýzu skutečných nákladů na jednoho obyvatele DPS. Z té vyplynulo, že uznatelné náklady nájemného v DPS vycházejí na cca 65,- Kč/m2. Rozdíl dotuje město ze svého rozpočtu a ze státního příspěvku, jde totiž o byty tzv. zvláštního určení s výrazným sociálním významem.

Od lednového čísla zaplatíme za řádkovou inzerci

Drobnou změnu pro inzerenty ODRAZU přineslo usnesení RM o zpoplatnění řádkové inzerce od lednového čísla. V současné době je řádková inzerce hojně využívána i ke komerční inzerci, což se míjí s původním účelem. Ze zpoplatnění budou vyjmuty inzeráty darovací. Pro stálé inzerenty plošné komerční inzerce byla naopak odsouhlasena množstevní sleva 10% při opakované inzerci nejméně v šesti číslech časopisu.

Novela směrnice pro zadávání veřej. zakázek míří do ZM

RM se zabývala novelou Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila návrh, který bude předložen zastupitelstvu.

Schválila také výsledky výběrových řízení na hydrogeologický průzkum nového hřbitova, tísňového volání pro seniory z DPS a vybavení informačního centra Městského úřadu; a také pronájmy (a záměry pronájmů) malých obecních pozemků.

Pronájem obecních bytů v Nádražní ulici

RM také znovu vyhlašuje pronájem dvou obecních bytů v Nádražní ulici. Byt č. 5 v čp. 21 s nájemným nejméně 2 318,- Kč měsíčně + poplatky, byt č. 3 v čp. 22 s nájemným nejméně 4 300,- Kč měsíčně + poplatky.

S touto problematikou souvisí i schválení zadávacích podmínek výběrového řízení na výběr správce bytového a nebytového fondu města (dosud zajišťuje RealSprom). RM také uložila Technickým službám, aby provedly opravu chodníku v Jungmannově ulici, a to při minimálních nákladech s použitím starých dlaždic.

Závěrem pak RM projednala obsah zápisů z komisí životního prostředí a sociální a zdravotní.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.