O čem jednala rada města v říjnu

Městská rada se sešla k svému jednání ve středu 9. 10. 2013, a to již v novém složení včetně nově zvoleného radního pana Michala Černého, s hostem V. Caltou (předsedou kontrolního výboru) ale bez nemocné paní M. Šlancarové.

O peníze jde „až v prvé řadě“

Po důkladné revizi plnění usnesení a několika informačních bodech přistoupili radní k prvnímu zásadnímu bodu jednání, totiž k projednání pracovního návrhu rozpočtu na rok 2014. Protože o peníze jde „až v prvé řadě“, věnovali se této věci celé tři hodiny.

I když se vyskytly rozdílné názory na výši některých paragrafů a položek, k zásadnímu sporu nedošlo, což je dobrý příslib pro další fáze projednávání rozpočtu.

Po delší době se rada opět vrátila k problematice územního plánu. Na návrh pověřeného zastupitele pana Pařízka bude doporučeno zastupitelstvu, aby bylo zpracování nového ÚP svěřeno odboru územního plánování MÚ Černošice. Druhou možností bylo vybrat autorizovaného architekta, specialistu na tuto oblast. Zdá se, že realizace ÚP přes Černošice bude pověstným „vrabcem v hrsti“ před „holubem na střeše“. Jde o levnější, i když pomalejší řešení, ve standardní kvalitě. Nový územní plán by mohl být přijat na konci příštího volebního období. Důležitý bude vlastní obsah tohoto základního dokumentu města, a zde bude rozhodovat zastupitelstvo - trochu ještě stávající, ale zejména to příští.

Rada navrhuje prodat čtyři volné byty

V dalším bloku se RM zabývala bytovými otázkami. Souhlasila s umístěním dvou ža-datelek do Domu s pečovatelskou službou a rozhodla, že doporučí zastupitelstvu prodej čtyř uvolněných obecních bytů v Braunerově a Masarykově ulici. Dále byla rada informována o návrzích na výpovědi z bytů, jejichž nájemníci soustavně a dlouhodobě dluží na nájemném i službách. V jednom případě souhlasila s odkladem výpovědi s ohledem na uznání dluhu a začátek jeho splácení. Potom se radní přeorientovali na oblast kultury a památek, zejména pak Levého Hradce, když schválili soubor návrhů pana radního Novotného na drobné úpravy a opravy v areálu hradiště a hřbitova. Půjde zejména o obnovu naučné stezky a údržbu příslušenství průvodcovské věžičky.

Trochu vzruchu přinesl do jednání návrh pana tajemníka Drdy na schválení metodického postupu MÚ při úrazech občanů na městských komunikacích. Tento materiál je výsledkem diskuse o míře odpovědnosti obce za stav svých chodníků a komunikací a o postupu při případném odškodňování občanů.

V letošním roce město odškodnilo celkem čtyři občany, kteří utrpěli vážný úraz (vesměs s trvalými následky) na zasněžených chodnících. Jasná pravidla však zatím neexistují. Ani tento první pokus z pera pana tajemníka se zatím nesetkal s obecným souhlasem, a proto bude zpracována další verze. Doufejme, že nezačne trvale sněžit již v listopadu.

Rada se pak zabývala návrhem opatření obecné povahy zpracované MÚ Černošice ve věci záplavového území Únětického potoka, zejména v oblasti Maxmiliánky. K návrhu, který zúžil původní rozsah tohoto území, vznesla rada zásadní připomínky.

Rekonstrukce komunikací -permanentní problém

Radní pak museli vyřešit některé praktické problémy s rekonstrukcí Haškovy ulice, které vznikly v důsledku nepřesného projektu a nedostatečné návaznosti na další ulice, a schválili dodatek č. 1 ke smlouvě. Jako problém se ukázal - vzdor krizi ve stavebnictví - i malý zájem firem o rekonstrukci chodníků.

Další část se týkala projednání a schválení zadávacích podmínek pro výběrová řízení, zejména pak pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci některých komunikací ve městě. Kvalitní projektová příprava je nezbytným předpokladem kvalitně provedené rekonstrukce. Bohužel i v tomto případě platí obecná zásada veřejné soutěže a výběr dodavatele podle nejnižší nabídkové ceny, takže si MÚ nemůže vybrat osvědčeného projektanta (byť o něco dražšího), ale musí akceptovat nabídku neznámého borce, který překvapí nízkou cenou (a následně často i nízkou kvalitou).

RM pak na základě vyjádření stavební komise vyjádřila souhlas se stavebními úpravami několika RD.

Zde je potřeba zmínit, že tento souhlas je často dán tím, že město nemá dostatečnou legislativní oporu pro vyjádření nesouhlasu, byť se architektonické řešení nejeví být v souladu s okolní zástavbou. Hlavní rozhodnutí je proto vždy na orgánu státní správy, tedy na stavebním úřadu.

Přebírání článků z Odrazu na Roztoky.com

Na závěr osmihodinového jednání si nechali radní „bonbónek“ - otázku přejímání článků z Odrazu do jiných médií, zejména na soukromý web Roztoky.com. Před dvěma lety RM souhlasila s tím, že tento web bude automaticky přejímat články z Odrazu, pokud to jejich autor výslovně neodmítne. V tomto smyslu dostal též každý autor příspěvku upozornění MÚ (při zaslání elektronickou cestou).

Proti této praxi se zvedla vlna nevole v zastupitelstvu, a proto rada revokovala (zrušila) své usnesení č. 187-12/11, kterým byl tento systém nastaven. To nadále nemůže zabránit tomu, aby jakékoliv další tištěné či elektronické médium přebíralo články či obrazový materiál z Odrazu, je však nutné důsledně dodržovat pravidla daná autorským zákonem (uvedení autora a zdroje). O konkrétní spolupráci s Roztoky.com bude město jednat.

Autobusová linka č. 359

Na závěr ještě RM schválila příspěvky pro sociálně potřebné, vdovy a vdovce, a v rámci informačního bloku zprávu starosty Jakoba o jednání s KÚSK o finančních podmínkách zavedení, resp. prodloužení autobusové linky č. 359 do Roztok. Počet spojů bude přímo úměrný výši příspěvku města na dopravní obslužnost. Před tím, než po 51. hlasování ve 23:30 pan starosta jednání ukončil, radní ještě letmo projednali námět svého kolegy T. Pařízka na systémovou změnu třídění odpadu v Roztokách -a tedy přechod na pytlový sběr. Tímto nápadem, který má bezesporu svá pozitiva, ale i negativa, se bude vedení města dále zabývat. Ostatní neprojednané body byly přesunuty na listopadovou schůzi.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.