O čem jednala Rada města v srpnu

Radní se sešli ke svému jednání 14. srpna 2013 v šesti, neboť pan J. Drda mezitím rezignoval na funkci zastupitele i radního a zúčastnil se zasedání již v nové roli tajemníka MÚ s hlasem poradním.

Přestože rada v letním období jednala dvakrát mimořádně, objem agendy pro srpnovou schůzi narostl do skutečně olbřímích rozměrů padesáti jednacích bodů. Byl proto na příště odložen materiál o úpravě nájemného v obecních bytech, při jehož projednávání lze očekávat dosti dlouhou diskusi, stejně tak jako otázka obsazení funkce odpovědného redaktora Odrazu. Potvrzena byla jen současná výše nájemného v domě s pečovatelskou službou, kde neprošel návrh na mírné zvýšení pro příští rok.

Nový člen zastupitelstva převzal osvědčení

Na úvod vzali radní na vědomí informaci starosty o předání osvědčení novému zastupiteli, panu Mgr. Michalu Černému, zvolenému za volební stranu Netřesk, který jako první náhradník nastupuje na uvolněný mandát Jaroslava Drdy. Nejprve radní projednali a schválili záměr a návrh směnné smlouvy s vlastníky zbytkových pozemků ve Wolkerově ulici a Na Valech, jejímž smyslem je vypořádání vlastnických práv k pozemkům pod komunikacemi. To je důležitý krok k investiční činnosti v těchto ulicích, tj. výměně vodovodu, vybudování kanalizace a nakonec nového povrchu. Konečné slovo bude mít ovšem zastupitelstvo.

Rada pak jednomyslně schválila návrh na několik rozpočtových opatření. Jde o drobné navýšení výdajů na vybavení nové třídy mateřské školy v Lidické a také na personální zajištění tohoto odloučeného pracoviště. Místostarosta St. Boloňský informoval RM, že k 15. 8. 2013 jsou vyřízeny všechny administrativní kroky nutné k zahájení činnosti této nové třídy.

Město získalo dotaci na dostavbu školy

Další rozpočtová opatření, která ovšem definitivně schvaluje ZM, se týkala investic. Nejdůležitější změnou je přesun finančních prostředků mezi paragrafy rozpočtu tak, aby bylo zajištěno průběžné financování dostavby základní školy. V této souvislosti radní s potěšením a úlevou vyslechli informaci pana starosty Jakoba, že se podařilo na tuto akci získat státní dotaci ve výši téměř 50 mil. Kč, z toho 30 mil. Kč ještě v letošním roce. Touto dotací by mohla být zajištěna zhruba polovina potřebné částky na výstavbu, zbytek pokryjí naše vlastní zdroje, takže bankovní úvěr nebude nutný. Radní rovněž předkládají zastupitelstvu návrh na posílení paragrafů pro opravy a rekonstrukce chodníků a silnic. Byla zahájena rekonstrukce Haškovy ulice, připravena je pro ulice Dobrovského, Vošahlíkova a část Spěšného ulice. Na podzim dojde ještě k rekonstrukci Máchovy ulice. Bohužel, z důvodů administrativních překážek nebude možné letos rekonstruovat Krásného ulici v Žalově a Plzeňskou Na Sekeře, kde už byly vyměněny vodovodní přípojky. K nevyčerpání finančních prostředků dojde v oblasti vodohospodářské infrastruktury. S ohledem na složitost přípravných prací opravy žalovského vodojemu a na blížící se zimní období (oprava je vázána na teplejší období roku), bude oprava realizována až příští rok (veřejná soutěž ještě letos). Rovněž nebude letos provedena rekonstrukce kalového hospodářství ČOV, která vyžaduje velkou projektovou, administrativní i finanční přípravu. Nestihne se ani výstavba kanalizace a oprava vodovodu v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Bude však v tomto směru učiněn významný krok kupředu - odkup předmětných pozemků, kde se investiční akce bude realizovat.

RM schválila účetní závěrku Technických služeb na rok 2012 a vzala na vědomí zprávu auditora s výrokem, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace Technické služby“.

Povinnosti vyplývající z nájemních smluv je nutné dodržovat

Významným blokem byl soubor materiálů týkajících se správy a nájmů obecních bytů. Šlo o postup při vymáhání dluhů na nájemném a službách a rozhodnutí o ukončování nájemních smluv.

RM konstatovala, že v minulosti nedošlo k důslednému vymáhání dlužného nájemného, jak to obcím ukládá zákon o obcích. Některé drobné nevymahatelné dluhy již účetně odepsala, ale v případě větších částek, kde došlo k promlčení, vyzvala smluvního mandatáře k nápravě a náhradě škody.

Radní se rozhodli nastolit pořádek v dodržování smluvních závazků nájemníky, a proto schválili tři návrhy na výpověď nájemní smlouvy k bytu. Čtvrtá výpověď nebyla nutná, neboť nájemnice sama navrhla nájem zrušit. Ve všech případech jde o dlouhodobé dlužníky na nájemném, výše dluhu jen v těchto čtyřech případech činí dohromady více než 150 tis. Kč.

V další fázi dojde i na menší „hříšníky“.

Rada schválila také výpovědi z několika obecních bytů, které podali sami nájemci. Opětovně měli radní na stole i žádost o rekonstrukci a dostavbu vily Amálka v Tichém údolí. Její majitel chce realizovat velkorysou rekonstrukci tohoto domu a navrátit mu původní tvář z dvacátých let minulého století. Projektant zredukoval zastavěnou plochu a objem budov, aby se přiblížil požadavkům regulačního plánu. Na základě těchto úprav vydala RM (jednomyslně) souhlas s výjimkou z regulačního plánu pro Tiché údolí.

Start do 2. a 3. etapy rekonstrukce komunikací

Větším blokem bylo projednávání zadávacích podmínek pro výběrová řízení na nejrůznější investiční akce, od 2. a 3. etapy rekonstrukce vybraných komunikací, zařízení pro školní kuchyň a jídelnu, opravy střechy na kapli levohradeckého hřbitova, až po opravu vnitřních prostor vodojemu v Žalově, která bude ovšem realizována až napřesrok.

Zdrženlivě se RM vyjádřila k záměru soukromého investora o přestavbu objektu ubytovny u benzinové pumpy na Přílepské ulici na domov pro seniory, který bude vyžadovat kompletní nové řízení o územním rozhodnutí. Nejde jen o problematické umístění, ale i o další aspekty, jako jsou např. parkovací místa apod. Naopak rada neměla důvod nesouhlasit s umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Vědecko-technického parku u Přílepské ulice.

Vznikne v dolních Roztokách „psí hotel“?

Rada projednala i další drobné žádosti jednotlivých stavebníků. Trochu vzruchu do jednání přinesl návrh soukromého podnikatele na zřízení „psího hotelu a školky“ v ulici Za Potokem při silnici II/242. Při projednávání tohoto záměru převažovaly kritické výhrady k tomuto záměru, zejména s ohledem na obyvatele okolní zástavby, nicméně k jeho zásadnímu odmítnutí nedošlo. Věc posoudí komise životního prostředí.

Se životním prostředím souvisí i žádost pana K. M. na zrušení stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě U Rybníčku. Rada tuto žádost neschválila, ale usnesla se na vybudování ochranné stěny, která by měla zlepšit prostředí z akustického i estetického hlediska. Možná bude zkušenost s tímto stanovištěm i podnětem pro úpravu stanovišť dalších, která opravdu nejsou ozdobou města.

Závěr jednání patřil informačnímu bloku, jako vždy s podrobnou zprávou o činnosti městské policie.

Skvělý výsledek elektronické aukce elektřiny a plynu

Na přetřes přišla i otevírací doba pobočky České pošty na Tyršově náměstí, která není zdaleka ideální - ať již jde o dvouhodinovou polední pauzu, tak o otevírací dobu v sobotu. Město nemá žádnou přímou „páku“ na vedení pošty, budeme ale o této věci jednat. Posledním bodem byla velmi příznivá zpráva pana místostarosty Jandíka o výsledku elektronické aukce elektřiny a plynu. U obou komodit bylo dosaženo značné úspory, a proto se radní dohodli, že na podzim bude zorganizováno druhé kolo aukce, do kterého se zapojí i městský úřad.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.