O čem jednala Rada města v září

Rada se sešla ke svému jednání dne 5. září 2012. Po úvodní prezentaci firmy nabízející městu komplexní, elektronický systém mapové aplikace pro potřeby MÚ rada podrobila slyšení vedoucího strážníka Městské policie Roztoky. Důvodem pozvání pana P. Vevery na jednání RM byly některé výhrady radních k efektivitě městské policie. Vedoucí strážník odešel z tohoto jednání s úkolem, aby zpracoval analýzu možností zlepšení a zefektivnění fungování naší MP.

Změny dopravního režimu na některých komunikacích

Rada se pak zabývala průběhem oprav komunikací ve městě a přijala doporučení ke zlepšení průběžné kontroly prací. V souvislosti s opravou povrchu Školního náměstí se též připravuje změna dopravního režimu. Školní náměstí bude zjednosměrněno, stejně jako část ulice 17. listopadu mezi ulicí Puchmajerovou a Poděbrado-vou. Smyslem těchto opatření je zvýšení bezpečnosti provozu a možnosti parkování v souladu s platnou vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. Při současné úpravě (obousměrného) dopravního režimu by zde měla striktně jednající městská policie „zlatý důl“ v ukládání pokut za nesprávné parkování.

Demolice staré továrny v Nádražní ulici

RM pak projednala dopis slečny K. Pohlové ze dne 29. 8. 2012, kterým informuje vedení města o nutnosti vyklizení prostor divadélka Kvítko z budovy v Nádražní č. p. 23 v souvislosti s blížící se demolicí bývalé továrny. Protože tím vznikla pro loutkový soubor kritická situace, město mu nabídlo k uskladnění mobiliáře své prostory.

RM též projednala a schválila návrhy na pronájmy malých pozemků (18 a 6 m2) ve vlastnictví města.

Znovu jednání o MŠ v sokolovně

Důležitým bodem jednání bylo přijetí zástupců TJ Sokol Roztoky, kteří přišli radu informovat o podrobných podmínkách svého návrhu na zřízení jedné třídy mateřské školy v prostorách sokolovny (dnes restaurace). Rada se usnesla o této věci rozhodnout na příštím jednání po analýze dalších možností zajištění kapacity mateřských škol.

RM pak schválila zadávací dokumentace pro dvě výběrová řízení - pro dodavatele tísňového volání Domu s pečovatelskou službou a na hydrogeologický průzkum pozemku eventuálního nového hřbitova. Schválila též výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací rekonstrukce části Smetanovy ulice v Roztokách (Na Kocandě).

Dále se RM zabývala pronájmy obecních bytů - souhlasila s výpovědí z jednoho bytu a v případě druhého prodloužila nájemní smlouvu, ale jen na 7 měsíců.

Na druhý pokus vzala RM na vědomí zprávu o rozmístění odpadkových košů ve městě, spolu s návrhem na jejich doplnění, které se bude týkat zejména zásobníků na sáčky na psí exkrementy.

Umisťování poutačů bude mít jasná pravidla

Rada se také rozhodla vnést pořádek do umisťování reklamních poutačů na stožáry veřejného osvětlení. Tato možnost bude zpoplatněna ve výši 50,- Kč/měsíc pro poutač formátu A2. Závěrem se RM zabývala ještě některými provozními otázkami jako je např. stabilita skalního masivu v serpentýně (a financování jeho zajištění) a také postupem při vyklizení prostor starého sběrného dvora, které je nutné uvolnit vlastníkovi.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.