O čem jednala rada města v září

Nad úctyhodným balíkem 35 bodů programu se sešla RM 11. září 2013. Celkem zdatně se prokousávala agendou až k bodu „Kategorizace nájemních bytů v majetku města, navýšení nájmů a řešení neuspokojivého technického stavu“, kde se poněkud „zasekla“. Ale postupně.

Odpovědným redaktorem Odrazu jmenován Jaroslav Drda

Úvod patřil dvěma personálním věcem. Radní zvolili předsedou školské komise místostarostu Stanislava Boloňského a členem této komise vysokoškolského pedagoga Františka Klímu. Znovu se věnovali problému odpovědného redaktora Odrazu, neboť poté, co RM vyhověla žádosti členů redakční rady a odvolala pana Kantora z této funkce, zastupitelstvo radu požádalo, aby se touto věcí znovu zabývala. Tentokrát vyslechla nejen pana Kantora, ale i pana Dolejšího, předsedu redakční rady. Po delší diskusi a zvážení různých variant se nakonec RM rozhodla ponechat své usnesení v platnosti a s účinností od 16. 9.

2013 jmenovala odpovědným redaktorem Odrazu tajemníka MÚ pana Jaroslava Drdu, který ovšem není v této roli žádným nováčkem. Je třeba doufat, že tím bude odstraněno nepřijatelné napětí mezi redakční radou a odpovědným redaktorem, které nebylo ku prospěchu fungování tohoto našeho periodika.

RM pak schválilo účetní uzávěrku Technických služeb města za rok 2012 (výrok auditorky byl „bez výhrad“) a v návaznosti na to schválilo i finanční odměnu jejich řediteli panu Sládkovi.

Na Solníky bude zajíždět autobusová linka č. 359

Příznivou zprávou pro veřejnost je bezpochyby to, že pokročila jednání o prodloužení autobusové linky č. 359 z Únětic přes Solníky k roztockému nádraží. Linka vede z Dejvic přes Suchdol do Únětic (dosavadní trasa), dále bude pokračovat na žalovskou křižovatku Přílepská x Přemyslovská, u Teska odbočí ulicí Obránců míru na Solníky, kde se otočí do protisměru, vrátí se na Lidickou a poté přes Tyršovo náměstí k roztockému nádraží. Konečná stanice bude v Riegrově ulici, v ohbí staré silnice na Prahu, v ústí ulice Bělina. Počty spojů se budou odvíjet od cenové kalkulace, která bude ještě předmětem jednání starosty se Středočeským krajem i s Úněticemi.

Radní potom projednali další postup při řešení havarijní situace kotelny žalovské školy, která je po letním zaplavení vodou mimo provoz. Je zde snaha postupovat rychle, ale i úsporně, protože nepůjde jen

O prostou výměnu kotlů; konečný účet za rekonstrukci se ukáže až po demontáži veškerých rozvodů.

MV ČR ví lépe než obec, co je hazard

RM též vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, kterým povolilo umístění „nových koncových interaktivních a videoloterijních terminálů, dále jen IVT“ v herně v Nádražní ulici čp. 842.

Za tímto složitým názvem se skrývají automaty pro hazardní hry, o jejichž „společenské prospěšnosti“ není třeba diskutovat. Rada se usnesla, že se proti rozhodnutí odvolá.

RM pak rozhodla o pronájmu zbytkového nevyužívaného pozemku v Žalově majiteli přilehlé nemovitosti. Na to navazoval materiál, který poměrně překvapivě odhalil pro město nepříjemnou skutečnost, že zahrádkářské osady na obecních pozemcích existují na základě starých smluv bezplatně, což je v rozporu se zákonem o obcích (§ 38, odst. 1). Bude tedy nutné v tomto směru zjednat nápravu, podklady budou předány advokátní kanceláři.

Co s nepořádkem u kontejnerů na separovaný odpad?

RM schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 3. etapa. Cena i doba realizace, nabídnutá vítěznou firmou IPPOS Bohemia, je velmi příznivá. Schválila i výsledek VŘ na projekt podzemních stanovišť kontejnerů na separovaný odpad. Vedení města tím reaguje na stížnosti občanů, kteří oprávněně poukazují na nevzhlednost stanovišť pro tříděný odpad. Z předložené fotodokumentace je však zřejmé, že někteří občané odkládají odpad vedle kontejnerů i v případě, že kontejnery nejsou plné. Též se někteří vymlouvají na to, že objemnější papírový odpad se do kontejneru nevejde. Pro tyto účely ale máme perfektně fungující sběrný dvůr, kam je možné tento typ odpadu zdarma odvést a uložit (ve středu až do 18 hodin). Bylo dohodnuto, že městská policie bude bedlivěji dění kolem kontejnerů sledovat (event. i pomocí kamerového systému), a to nejen kvůli neukázněným odhazovačům odpadu, ale i kvůli vandalům, kteří zvony na odpad ničí (zapalují), a způsobují tak městu velké materiální škody.

Radní se rozhodli též ukončit déletrvající při s nabyvatelkou kusu obecního majetku (chodník), který je zatížen věcným břemenem, a navrhli zastupitelstvu souhlasit s navrženou slevou z kupní ceny pozemku.

Opět na pořadu psí útulek a hotel

Opět se vrátil na pořad jednání záměr vybudování „psí školky a hotelu“ v ulici Za potokem (u silnice II/242). Na základě stanoviska komise životního prostředí RM vyzve rada navrhovatelku tohoto záměru ke splnění podmínek formulovaných touto komisí (stanovisko veterinární správy, krajské hygieny, povodňové komise i souhlas sousedů).

Závěr patřil tradičně zápisům z komisí rady (a též schválení sociálních podpor vdovám/ vdovcům, sociálně potřebným a zdravotně handicapovaným). Byl též projednán a schválen plán investic města na rok 2014 v oblasti komunikací a bylo uloženo MÚ připravit veřejné soutěže na projektovou dokumentaci jejich rekonstrukcí.

Zlatý hřeb programu -bytová politika města

Na závěr schůze si radní ponechali ústřední bod tohoto jednání, otázku bytové politiky města.

Nejprve radní schválili dva obecní byty jako byty sociální a souhlasili s pronájmem těchto bytů konkrétním dvěma žadatelkám, které se nacházejí ve složité životní situaci. Současně stanovili výši nájemného v těchto bytech (45 Kč/m2), která je výrazně nižší než běžné nájemné.

Potom došlo na několikrát odložený materiál o obecních bytech, který interně rozděluje obecní byty do čtyř (resp. pěti - viz sociální byty) interních kategorií (nezaměňovat s dřívějšími kategoriemi bytů) a stanovuje v nich novou výši nájemného. Cílem úpravy nájemného bylo zejména vyladit bezdůvodné rozdíly v nájemném ve srovnatelných bytech, což bylo dáno různým obdobím uzavírání nájemních smluv i přiměřené navýšení nájemného, které by mělo reflektovat situaci na trhu s byty i výši nájemného v místě obvyklé a umožnilo by městu i více investovat do údržby těchto bytů. Při diskusi nad čtyřmi variantami úpravy nájemného se ukázalo, že pohled radních na tuto problematiku není zdaleka jednotný. Nejnutnější většinou pak byl přijat kompromisní návrh starosty, který u některých bytů horší kvality nájem o něco snižuje, u většiny bytů však nájemné zvyšuje. U bytů s nejvyšším standardem (v ulicích Braunerova a Masarykova) půjde o zvýšení v rozsahu 32-41 %. Znamená to, že v průběhu podzimu osloví společnost RealSprom obyvatele těchto bytů a předloží jim návrh nových nájemních smluv.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.