Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Roztoky se na svém zasedání dne 27. 5. 2015 usnesením č. 110-6/15 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška")

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1)    Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

(2)    Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a přijetí opatření, směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vymezují dále uvedené pojmy:

1.    Sekačka na trávu a křovinořez - sekačka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou energií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na zahradní malotraktory a traktory.

2.    Kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo okružní pila) - stroj určený k řezání dřeva, kovů či dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní nebo ve stojanovém provedení.

3.    Motorová pila (jinak také řetězová pila) -stroj určený především k řezání dřeva, u kterého benzínový nebo elektrický motor pohání řetěz nebo malé ozubené kolečko, které pak pohání řetěz.

4.    Bruska a rozbrušovačka - ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či řezání materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč).

5.    Pneumatické kladivo - ruční stroj určený k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných předmětů a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu, kovů apod.

6.    Kompresor - stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Typy mohou být objemové nebo rychlostní.

7.    Vrtačka - obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí vrtáků, výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.

8.    Střelná zbraň - střelná zbraň vymezená zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.    Zábavní pyrotechnika - pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům všech druhů a kategorií, vymezený nařízením vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Čl. 3

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a)    rušení nočního klidu,

b)    používání hlučných strojů a zařízení a provozování zábavní pyrotechniky mimo dobu k tomu určenou,

c)    produkce živé či reprodukované hudby během pořádání veřejnosti přístupných sportovních, společenských a kulturních akcí, konaných na veřejných prostranstvích či jiných místech v době nočního klidu.

Čl. 4

Omezení činností

(1)    Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy na míru únosnou a neobtěžující okolí.

(2)    Organizátoři veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a společenských akcí, konaných na venkovních prostranstvích, jsou povinni ukončit hudební produkci v podobě živé nebo reprodukované hudby do 22.00 hodin.

(3)    Provozovatelé restauračních předzahrádek a zahrádek, které jsou součástí restauračního zařízení, jsou povinni ukončit hudební produkci v podobě živé nebo reprodukované hudby na těchto zahrádkách a předzahrádkách do 22.00 hodin.

(4)    Každý je povinen zdržet se:

a)    o nedělích, státních a ostatních svátcích1,

b)    od pondělí do soboty v době od 20.00 hod. do 22.00 hod.

veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, které jsou blíže vymezeny v čl. 2 této vyhlášky, např. sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček, střelných zbraní (pokud jsou používány k rekreačním, sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům) a provozování zábavní pyrotechniky.

(5)    Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 se nevztahuje na činnosti vykonávané v rámci výkonu povolání či podnikatelské činnosti:

a)    při průmyslové či zemědělské výrobě,

b)    při údržbě komunikací a veřejného prostranství,

c)    při údržbě veřejně prospěšných zařízení.

(6)    Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 a 4 se dále nevztahuje na používání zábavní pyrotechniky ve dnech 31. 12. a 1. 1. každého roku.

(7)    Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 se dále nevztahuje na používání střelných zbraní, pokud jsou používány k rekreačním, sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům v případě, že k jejich používání dochází ve vzdálenosti větší než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města.

Čl. 5

Výjimky

(1)    Z ustanovení čl. 4 odst. 2, 3 a 4 této vyhlášky může starosta města Roztoky udělit výjimku konkrétní osobě na určité časové období nebo na pořádání určité akce.

(2)    Žadatel o udělení výjimky doloží k žádosti:

a)    označení pořadatele a osoby odpovědné zajištěním pořadatelské služby

b)    označení pořádané akce

c)    uvedení druhu akce a její popis

d)    termín, místo konání, počátek a konec akce

e) předpokládaný počet zúčastněných osob.

(3)    Písemná žádost o udělení výjimky musí být doručena Městskému úřadu Roztoky nejpozději 15 dnů před požadovaným udělením výjimky.

(4)    Starosta města Roztoky může udělenou výjimku kdykoliv v průběhu jejího trvání žadateli odejmout, pokud činnost žadatele nebo jím pověřených osob narušuje svým charakterem v době nočního klidu veřejný pořádek.

Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení

(1)    Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(2)    Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Roztoky.

(3)    Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011 ze dne 9. 2. 2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jan Jakob, v. r., starosta města
Mgr. Tomáš Novotný, v. r., místostarosta

Pozn. red.: Vyhláška nabyla účinnosti dne 11. 6. 2015.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 města Roztoky

1. Seznam ulic a náměstí v Roztokách

Alšova

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bezručova, Bělina, Borkovského, Bořivojova, Bráfova, Braunerova, Bronzová, Burgerova

Čakov, Čapkova, Čáslavského, Čechova

Dobrovolného, Dobrovského

Felklova

Hálkova, Haškova, Havlíčkova, Hlouchova, Horova, Husova, Husovo náměstí

Chalúpeckého, Chelčického

Jana Palacha, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmannova

K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Kostelní, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kroupka, Kuželova

Legií, Lederova, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická

Máchova, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Mühlbergerova

Na Dubečnici, Na Háji, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vinicemi, Nad Vltavou, Najdrova, Nádražní, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, Nerudova 

Obránců míru, Olbrachtova, Opletalova

Palackého, Pilařova, Plavidlo, Plk. Poláčka, Plzeňská, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Poděbradova, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Puchmajerova 

Riegrova, Rýznerova

Řadová, Řachova

Sedláčkova, Seržanta Hniličky, Smetanova, Souběžná, Spěšného, Sportovní, Stříbrník, Svaté Ludmily, Svobody, Svojsíkovy sady 

Šafaříkova, Šaldova, Šebkova, Školní náměstí

Tiché údolí, Třebízského, Třešňovka, Tyršovo náměstí

U Háje, U Hřiště, U Jezu, U Školky, U Zastávky, Únětická

V Chatách, V Solníkách, V Úvoze, Václava Havla, Veselého, Václavská, Vančurova, Vidimova, Vlháčkova, Vltavská, Vošahlíkova, Vraštilova, Vrchlického

Wolkerova

Za Cihelnou, Za Potokem, Zahradní, Zámek, Zaorálkova, Zeyerova, Zvoncová 

Železná, Žirovnického, Žižkova

17. listopadu

2. Seznam ostatních veřejných prostranství v Roztokách

-    dětské hřiště Tiché údolí

-    dětské hřiště Obránců míru

-    dětské hřiště Zaorálkova (naproti ZŠ)

-    dětské hřiště Smetanova ulice

-    areál aktivního využití volného času v Žalově (u místní restaurace)

-    sportovní areál TJ Sokol Roztoky

Jan Jakob, v. r., starosta města
Mgr. Tomáš Novotný, v. r., místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.